SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Članarina u Savezu Samostalnih sindikata Srbije uređena je odredbama člana 79. Statuta SSSS koji je usvojen na XV Kongresu SSSS od 28.05.2015. godine.

Član 79.

Članarina u Savezu samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana.

Članarina iz stava 1. ovog člana raspoređuje se prema sledećim proporcijama i uplaćuje se na tekuće račune korisnika utvrđenih članom 4. stav 1. ovog statuta, i to:

A) Na teritoriji Republike Srbije izvan pokrajina i grada Beograda:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,              

- 28% na tekući račun saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

- 22% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije;

B) Na teritoriji grada Beograda:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,

- 33% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Beograda,

- 17% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije;

V) Na teritoriji pokrajina:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,

- 10% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata pokrajine,

- 28% na tekući račun saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

- 12% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije.

Samostalni sindikati Srbije dužni su da svakog radnog dana od  sredstava, iz stava 2. alineja A3, B3. i V4. prenesu 25% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Pravo uvida i kontrole u primenu stava 2. ovog člana ima revizor koga imenuje Nadzorni odbor.

U slučaju uočenih nepravilnosti, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije i veća saveza samostalnih sindikata na teritoriji preduzimaju mere u skladu sa ovim statutom.

 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI