SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 


SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSRVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjEBANATSKOG OKRUGA
Z  R  E  Nj  A  N  I  N

                       

            Na osnovu člana 7. Pravila o  radu, Skupština Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga dana 28.01.2011. godine usvaja:

 

PLAN RADA  SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjEBANATSKOG OKRUGA  ZA NAREDNI PETOGODIŠNjI PERIOD

            Programski zadaci  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga  realizovaće se u  izuzetno teškim  i složenim društvenim, pre svega ekonomskim i socijalnim uslovima u kojima je sve više sužen prostor za delovanje sindikata, pa i pad zainteresovanosti članova sindikata za rad u organizacijama i organima sindikata.

            Najvažniji i najaktuelniji prioritetni zadaci sindikata  na svim nivoima, pa i ovog Sindikata  u narednom periodu biće borba   da se zaustavi dalje pogoršanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih, da se zaustavi  dalji pad životnog standarda zaposlenih, kao i da se obezbedi poboljšanje radnih i životnih uslova zaposlenih.

            U konkretizaciji i ostvarivanju ovih ciljeva  Sindikat će se u svom daljem radu i delovanju usresrediti na sledeća ključna pitanja:

 

            1. OBLAST EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA

            - Preko viših organa Sindikata pokretaće inicijative za promenu postojećih i donošenje novih zakonskih propisa koji će obezbediti bolji i stabilniji materijalno-socijalni položaj zaposlenih.
- pokretaće inicijative preko viših organa Sindikata za izmene i dopune postojećih zakona i ugrađivanje novih propisa u: Zakonu o radu, Zakonu o štrajku, Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonu o vršenju inspekcijskog nadzora u cilju poboljšanja položaja i zaštite zaposlenih.

Rok: stalni zadatak

2. USPOSTAVLjANjE I UNAPREĐIVANjE RAVNOPRAVNOG I EFIKASNOG SOCIJALNOG DIJALOGA

            - Uspostavljanje socijalnog dijaloga na nivou  ustanova, između sindikalne organizacije i poslodavca;
- Obuka i osposobljavanje sindikalnih aktivista da budu ravnopravni i kompetentni partneri u socijalnom dijalogu;
- Konkretno angažovanje na sprečavanju konfliktnih situacija i sporova.

Rok: stalni zadatak

        3. PRAVNA ZAŠTITA I DALjE RAZVIJANjE I UNAPREĐIVANjE  SIST EMA KOLEKTIVNIH UGOVORA
U sferi kolektivnog pregovaranja i daljeg razvijanja i unapređivanja sistema kolektivnih ugovora,   Sindikat će se angažovati na:
- zaključivanju Granskog kolektivnog ugovora;
- pomoći u pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavaca, a na zahtev sindikalnih organizacija;
- prevenciji i pomoći u rešavanju konflikata u ustanovama na relaciji zaposleni – poslodavac, kroz formiranje arbitražnih tela, a na zahtev sindikalnih organizacija;
- na podsticanju mirnog rešavanja sporova u  ustanovama.

Rok: stalni zadatak

          4. BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

              To je jedno od  pitanja kojima treba da se bavi Sindikat imajući u vidu značaj Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Sindikat će se angažovati na:
- osposobljavanju sindikalnih kadrova za praktičnu primenu Zakona o
bezbednosti i zdravlja  na radu, kao i podzakonskih akata iz ove
oblasti;
-  formiranju odbora za bezbednost i zdravlje na radu;
- osposobljavanju članova odbora za bezbednost na radu;
- donošenju akata procena rizika na radnim mestima
- saradnji sa Upravom za bezbednost  i zdravlje na radu i inspekcijom
rada.

Rok: stalni zadatak

5. NEPOSREDNO PRUŽANjE POMOĆI SINDIKALNIM ORANIZACIJAMA

Neposredno pružanje pomoći u radu sindikalnim organizacijama, a po
zahtevu Sindikata  odnosi će se :
-           na pomoć u zaključivanju i kod izmena i dopuna kolektivnih ugovora kod poslodavca;
-           u rešavanju tekućih problema u radu i funkcionisanju sindikalne organizacije u  ustanovi;
-           u pružanju pomoći u organizovanju i vođenju štrajka u  ustanovi;
-           u zaštiti i davanju svih vidova podrške i pomoći predsedniku sindikalne organizacije i ostalim sindikalnim aktivistima sindikalne organizacije;
-           na radno-pravnu zaštitu članova Sindikata kod kršenja pojedinačnih prava iz radnog odnosa;
-           na ostvarivanju solidarnosti i kolegijalnosti;
-           na pružanje pomoći u rešavanju statusnih, organizacionih i drugih statutarnih pitanja, kao i pitanja vezanih za metod, sadržaj i način rada sindikalnih organizacija i njihovih organa;
-           na objektivno, pravovremeno i potpuno  informisanje o svim pitanjima od interesa za članstvo;
-           na osposobljavanju članstva za realizaciju programskih načela i zadataka Sindikata;
-           na organizovanju preventivno- rekreativnoih odmora zaposlenih;
-           organizovanje sportskih susreta na nivou Srednjebanatskog okruga i Sportskih susreta  zdravlja Srbije;
-           na ostvarivanju drugih prava i interesa.
-          
Rok: stalni zadatak
Plan rada ostaje otvoren i za sva druga pitanja od značaja  za rad i delovanje Sindikata i interes članstva, a konkretizacija sa  rokovima i nosiocima aktivnosti utvrđiće se godišnjim planovima rada.

 

            Zrenjanin, januar 2011. godine                                                          


 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI