SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA
- Okružni odbor Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima sa sedištem u Zrenjaninu -
Z R E Nj A N I N

 

P R A V I L A O RADU  OKRUŽNOG ODBORA  SINDIKATA ZAPOSLENIH  U  PRAVOSUDNIM ORGANIMA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

 

Zrenjanin, april 2011. godine

      Na osnovu člana 25. Statuta  Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije, člana 33. Statuta  Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine, Okružni odbor Sindikata  zaposlenih u pravosudnim organima sa sedištem u Zrenjaninu, na Konstitutivnoj sednici održanoj 06. 04.2011. godine usvaja:

 

PRAVILA O RADU OKRUŽNOG ODBORA SINDIKATA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

 

I.OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim Pravilima o radu se uređuju način i sadržaj rada Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima sa sedištem u  Zrenjaninu ( u daljem tekstu: Okružni odbor), kao organa-oblika organizovanja Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, odnosno Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine na teritoriji grada Zrenjanina i opština:  Žitište, Sečanj, Novi Bečej i Nova Crnja sa sedištem u Zrenjaninu.

Član 2.
Okružni odbor deluje na osnovu Statuta i Programa rada Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije, Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine i ovih Pravila.

Član 3.
Okružni odbor se organizuje i povezuje u Savez samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, kao njegov sastavni deo.

 

II  OKRUŽNI ODBOR  SINDIKATA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

Član 4.
Okružni odbor je organ- oblik organizovanja  Sindikata zaposlenih u pravosudnim  organima Republike  Srbije, Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima  Vojvodine na teritoriji grada Zrenjanina, i opština Žitište , Sečanj, Novi Bečej i Nova Crnja sa sedištem u Zrenjaninu.

Član 5.
Okružni odbor se formira na osnovu odluke Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima  Vojvodine.

Član 6.
Broj, struktura i način izbora Okružnog odbora utvrđuje se na osnovu broja sindikalnih organizacija  u ovoj delatnosti na teritoriji grada Zrenjanina i opština:  Žitište, Sečanj, Novi Bečej i Nova Crnja .
Okružni odbor posebnom odlukom utvrđuje broj, sastav i način izbora svojih članova.

Član 7.
Okružni odbor čine predsednici sindikalnih organizacija Sindikata u    skladu sa Odlukom o broju, sastavu  i načinu izbora  članova Okružnog odbora.

III OSNOVE I DELOKRUG RADA  OKRUŽNOG ODBORA  SINDIKATA 

Član 8.
Okružni odbor deluje u skladu sa interesima zaposlenih u pravosudnim organima i u funkciji je zaštite njihovog materijalno-socijalnog položaja i prava iz rada i po osnovu rada.
U svojim aktivnostima Okružni odbor će nastojati da se izbori da bude ravnopravan partner poslodavcima - državnim organima.
U ostvarivanju svojih funkcija i zadataka Okružni odbor će sarađivati sa ostalim sindikatima-odborima sindikata u Savezu samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, po pitanjima od zajedničkog interesa.

Član 9.
Okružni odbor ima sledeće nadležnosti:
- iz svog sastava tajnim glasanjem bira predsednika , odnosno imenuje  sekretara odbora;
- vrši izbor određenog broja članova organa Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, srazmerno broju članova i učestvuje u njihovom radu;
- vrši izbor određenog broja članova organa  Sindikata zaposlenih u pravosudnim  organima  Vojvodine i predlaže kandidate za članove organa   Sindikata  zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije;
- koordinira rad sindikalnih organizacija  i pomaže im u radu, a naročito u blagovremenom  reagovanju u slučaju pojavljivanja problema;
- koordinira rad sa Pokrajinskim odborom  Sindikata i Republičkim odborom   Sindikata i aktivno učestvuje u organizovanju aktivnosti, zauzimanju stavova i donošenju odluka i zaključaka organa Sindikata i Saveza samostalnih sindikata i jačanju odgovornosti za njihovo sprovođenje;
- angažuje se na praćenju primene kolektivnog ugovora i blagovremenom pokretanju mehanizma zaštite u slučajevima njegovog nepoštovanja;
- angažuje se na zaštiti prava iz rada i obezbeđivanju radno-pravne zaštite članova i pravne pomoći sindikalnim organizacijama ;
- angažuje se na iniciranju, predlaganju i donošenju izmena sistemskih zakona i drugih propisa sa ciljem unapređivanja položaja članstva u ovoj delatnosti;
- angažuje se na obezbeđivanju uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti i unapređivanju radne i životne sredine koja omogućuje zaštitu zdravlja zaposlenih;
- angažuje se na pružanju pomoći sindikalnim organizacijama  u iniciranju, organizovanju i koordiniranju aktivnosti u vođenju štrajka i drugih vidova sindikalne borbe;
- stara se o pravovremenom i potpunom informisanju članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima svoga rada, kao i rada celine rada Sindikata;
- angažuje se na učlanjenju novih članova u Sindikat kroz vođenje aktivnosti na privlačenju neopredeljenih;
- stara se o osposobljavanju sindikalnih kadrova za sindikalni  rad;
- učestvuje u donošenju  i sprovodi odluke viših organa Sindikata;
- vodi evidenciju broja članova sindikata po sindikalnim organizacijama;
- vrši kontrolu i stara se o redovnoj uplati članarine u skladu sa utvrđenim proporcijama;
- obavlja i druge poslove u skladu sa svojom ulogom, funkcijama i delokrugom rada, interesima članstva, kao i u skladu sa statutima sindikata i ovim Pravilima.

IV PREDSEDNIK, SEKRETAR I ČLANOVI OKRUŽNOG  ODBORA  SINDIKATA

Član 10.
Predsednik Okružnog odbora:
- predstavlja i zastupa Okružni odbor pred drugim organizacijama i organima;
- organizuje rad Okružnog odbora, saziva i predsedava sednicama Okružnog odbora;
- odgovoran je za realizaciju usvojenih programskih zadataka, izvršenje zaključaka, stavova i odluka ovog Okružnog odbora, Republičkog i Pokrajinskog odbora  Sindikata, kao i organa Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine čiji je član po funkciji;
- koordinira aktivnosti sa predsednicima sindikalnih organizacija  iz ove  delatnosti;
- ostvaruje saradnju sa predstavnicima drugih organizacija, državnih organa i drugih institucija;
- sarađuje sa predsednicima ostalih odbora sindikata delatnosti u Savezu samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i  opštine;
- vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa statutima sindikata, ovim Pravilima, kao i odlukama, zaključcima i stavovima Republičkog i Pokrajinskog odbora Sindikata, organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine;
- za svoj rad odgovoran je Okružnom odboru.

Član 11.
Predsednik Okružnog odbora po funkciji je član  Veća Saveza samostalnih sindikata za grad  Zrenjanin i opštine.

Član 12.
Sekretar Okružnog odbora:
- zajedno sa predsednikom Okružnog odbora organizuje i priprema sednice Okružnog odbora;
- stara se o izvršenju usvojenih zaključaka, stavova i odluka Okružnog odbora;
- u odsutnosti zamenjuje predsednika Okružnog odbora i predsedava sednicama Okružnog odbora;
- za svoj rad odgovoran je predsedniku Okružnog odbora i Okružnom odboru.

Član 13.
Okružni odbor može birati- imenovati poverenike za realizaciju odluka i vođenje određenih aktivnosti;
Rad poverenika se uređuje posebnom odlukom koju donosi Okružni odbor.

Član 14.
Članovi Okružnog odbora imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti i lično su odgovorni za rad Okružnog odbora.
Prava i obaveze člana Okružnog odbora su:
-pokreće pitanja za koja smatra da o njima treba da se izjasni Okružni odbor;
- da inicira raspravu u sindikalnoj organizaciji,koja ga je birala u Okružni odbor o pitanjima o kojima se odlučuje na  na sednici Okružnog odbora;
- izražava interese i  stavove sindikalne organizacije koja ga je u Okružni odbor birala, usaglašava ih sa ostalim članovima i izgrađuje jedinstvene stavove Okružnog odbora;
- iznosi mišljenja o svim pitanjima iz rada Okružnog odbora;
- da idvoji svoje mišljenje prilikom odlučivanja na sednici;
- zahteva informacije i informiše o stavovima, zaključcima i odlukama Okružnog odbora.
- da blagovremeno obavesti Okružni odbor  u slučaju sprečenosti da prisustvuje sednici.

 

V IZBORI I MANDAT

Član 15.
Za predsednika i sekretara Okružnog odbora  predlažu se kandidati koji su ispoljili sposobnost i znanje za ostvarivanje interesa i zaštitu prava članova, koji poseduju organizacione i druge sposobnosti za sindikalni rad i koji uživaju poverenje kod članstva.

Član 16.
Okružni odbor iz svog sastava tajnim glasanjem u skladu sa odredbama Statuta Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije bira predsednika i sekretara Okružnog odbora.

Član 17.
Za predstavnike Sindikata u organima Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine izabrani su kandidati koji dobiju više od polovine glasova  ukupnog broja  članova Okružnog odbora. Izbori se ponavljaju za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova. Za ponovljene izbore lista kandidata se utvrđuje prema broju dobijenih glasova u prvom krugu, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira. U ponovljenim izborima izabrani su   kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 18.
Mandat predsednika, sekretara i članova Okružnog odbor  traje pet godina  i može se ponoviti još jednom.
Ako u periodu trajanja mandata iz bilo kog razloga ostane upražnjeno mesto izabranog, odnosno imenovanog lica u Sindikatu, bira se , odnosno imenuje se,
drugo lice čoja funkcija traje do kraja mandata.   

 

VI SEDNICE OKRUŽNOG ODBORA

Član 19.
Svoje aktivnosti utvrđene ovim Pravilima, Okružni odbor ostvaruje na svojim sednicama, na kojima donosi odluke i utvrđuje stavove, zaključke, predloge, inicijative i mišljenja.

 

Član 20.
Sednice Okružnog odbora održavaju se po potrebi.
Sednice Okružnog odbora saziva predsednik Okružnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti zamenjuje ga sekretar, ili član Okružnog odbora koga odredi Okružni odbor.

Član 21.
Sednica Okružnog odbora se mora zakazati ako to zahteva jedna trećina članova Okružnog odbora, Republički odbor Sindikata, Pokrajinski odbor Sindikata, ili Veće Saveza samostalnih sindikata za grad  Zrenjanin i opštine.

Član 22.
Okružni odbor punovažno radi ako prisustvuje više od polovine   članova Okružnog odbora, a odluke i zaključci se  donose dvotrećinskom većinom  prisutnih članova Okružnog odbora.

Član 23.
Sednicu Okružnog odbora otvara predsednik, odnosno lice koje ga zamenjuje, konstatuje broj prisutnih članova Okružnog odbora , kvorum za punovažan rad i odlučivanje i predlaže dnevni red.
O svakom predlogu za izmenu i dopunu dnevnog reda, Okružni odbor se izjašnjava po redosledu predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda.
Dnevni red se utvrđuje  na početku sednice, na osnovu dostavljenog predloga, kao i usvojenih izmena i dopuna na samoj sednici.
Po pitanjima koja su na dnevnom redu pripremaju se materijali, odnosno predlozi odluka, zaključaka i drugih dokumenata.
Na sednici Okružni odbora  mogu se razmatrati i pitanja za koja nisu pripremljeni materijali, ako Okružni odbor tako odluči.
Razmatranje pojedinih pitanja vrši se redosledom koji je utvrđen u dnevnom redu.
O pitanjima koja su na dnevnom redu po pravilu se podnose uvodna izlaganja, odnosno obrazloženja.

Član 24.
Članovi Okružnog odbora i ostali učesnici sednice ravnopravno učestvuju u raspravi i radu sednice.
Rasprava se može voditi samo po pitanju koje je na dnevnom redu.
Predsedavajući daje reč prijavljenim diskutantima prema redosledu prijavljivanja. Redosled zaključuje predsedavajući.
Kod zaključivanja glasaju samo članovi Okružnog odbora.
Usvojeni dokumenti, odluke, zaključci, stavovi, mišljenja i inicijative obavezuju članove Okružnog odbora i sindikalne organizacije u njegovom sastavu.

Član 25.
Ukoliko pojedini članovi Okružnog odbora predlože drugačije zaključke od zaključaka predsedavajućeg, prvo se glasa o predlogu predsedavajućeg, a zatim i o ostalim predlozima prema redosledu javljanja.

Član 26.
Na sednici Okružnog odbora se vodi zapisnik. Na osnovu njega se sačinjava izvod iz zapisnika.
Zapisnik i izvod iz zapisnika sa sednica se čuvaju kao dokumentacija trajne vrednosti.
Izvod iz zapisnika sa sednice Okružnog odbora razmatra se i usvaja na prvoj narednoj sednici Okružnog odbora pre prelaska na dnevni red.

 

VII OSTALE ODREDBE

Član 27.
Stručno-analitičke, informativne, računovodstveno-finansijske i administrativno-tehničke poslove za rad Odbora obavlja Stručna služba  Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine.

Član 28.
Aktivnosti Okružnog odbora finansiraju se iz sredstava  kojima raspolaže Savez samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine.

Član 29.
Sedište Okružnog odbora je u prostorijama Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine   u Zrenjaninu, ulica Kralja Petra-Prvog br. 3.

Član 30.
Okružni odbor Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima sa sedištem u Zrenjaninu za overu svojih dokumenata koristi pečat Saveza  samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine

Član 31.
Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja na Konstitutivnoj sednici Okružnog odbora .
Tumačenje ovih Pravila, kao i njegove izmene i dopune vrši Okružni odbor. 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI