SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

SINDIKAT  ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I  SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjEBANATSKOG OKRUGA-
Z R E Nj A N I N

                                                         

P R A V I L A O RADU  SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjEBANATSKOG OKRUGA , ZRENjANIN

 

Zrenjanin, decembar 2010. godina

      Na osnovu člana 94. Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti  Srbije i  člana 36. Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, Okružni odbor  Sindikata  zaposlenih u zdravstu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga , na 35 redovnoj sednici održanoj  28. decembra.2010. godine:        

PRAVILA O RADU  SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ  ZAŠTITI SREDNjE BANATSKOG OKRUGA ZRENjANIN

 

I.OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga  organizuje se radi delovanja i efikasnijeg ostvarivanja  prava i interesa  članstva.
Ovim Pravilima o radu se uređuju način i sadržaj rada organizacije   Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga sa sedištem u Zrenjaninu  ( u daljem tekstu:  Sindikat okruga), kao oblika organizovanja Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, odnosno Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine na teritoriji Srednjebanatskog okruga, odnosno grada  Zrenjanina i opština: Žitište, Nova Crnja,  Novi Bečej i Sečanj.
Član 2.
Sindikat okruga deluje na osnovu Statuta i Programa rada Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine i ovih Pravila.
Član 3.
Sindikat okruga se organizuje i povezuje u Savez samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, kao njegov sastavni deo.
Član 4.
Organi Sindikata okruga su:
1. Skupšina Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga,
2. Okružni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti   Srednjebanatskog  okruga,
3. Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga,
4. Predsednik Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj  zaštiti Srednjebanatskog okruga.
Član 5.
Organi Sindikata okruga odgovorni su :
1. sprovođenje akcija u Sindikatu okruga i realizaciju usvojenih stavova, odluka i zaključaka organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj  zaštiti Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine;
2. brzo i potpuno upozavanje rukovodsatva Sindikata zaposlenih u zdravstvu  i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj  zaštiti Vojvodine  sa predlozima i inicijativama članstva;
3. pružanje pomoći u radu sindikalnim organizacijama;
4. obezbeđivanje pružanja radno- pravne zaštite članovima Sindikata;
5. efikasno i potpuno informisanje članova Sindikata i javnosti  o svom radu   i  radu celine Sindikata;
6. osposobljavanje i edukaciju sindikalnih kadrova i članova Sindikata;
7. sprovođenje izbornih aktivnosti u skladu sa statutima i odlukama o   sprovođenju izbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti  Srbije, odnosno Vojvodine, kao i sopstvenim izbornim odlukama;                                                              
8. aktivnosti na učlanjenju novih članova u Sindikat i na formiranju novih Sindikalnih organizacija;
9. obezbeđivanje stabilne materijalne osnove za  delovanje;
10. realizaciju drugih aktivnosti u interesu članstva u skaldu sa statutima  Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije i Vojvodine, ovim pravilima  i drugim sopstvenim aktima.

II SKUPŠTINA SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjE- BANATSKOG OKRUGA

Član 6.
Skupština Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga ( u  daljem tekstu: Skupština  Sindikata) je najviši organ Sindikata  okruga.
Skupštinu Sindikata  čine:
1. predsednici sindikalnih organizacija;
2. izabrani delegati- predstavnici sindikalnih organizacija u skladu sa odlukom Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj  zaštiti Srednjebanatskog okruga;
3. presednik Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj  zaštiti Srednjebanatskog okruga;
4. članovi Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti novog saziva;
5. članovi Okružnog odbora zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga i Nadzornog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga iz prethodnog saziva. Odluku o broju i sastavu delegata Skupštine Sindikata donosi Okružni odbor zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga( u daljem tekstu: Okružni odbor) najkasnije  30 dana pre održavanja Skupštine Sindikata, polazeći od ukupnog broja članova Sindikata i strukture članstva.
Broj delegata Skupštine sindikata ne može biti manji od 60.
Redovno zasedanje Skupštine Sindikata obavezno se održava svake pete godine, na osnovu odluke Republičkog odbora Sindikata, odnosno odluke Pokrajinskog odbora Sindikata o izborima.
Okružni odbor donosi odluku o sazivu i predlogu dnevnog reda Skupštine Sindikata  po pravilu, najkasnije 30 dana pre održavanja.
Član 7.
Skupština Sindikata na redovnom zasedanju:
1. imenuje Radno predsedništvo koje rukovodi radom Skupštine Sindikata;
2. usvaja dnevni red;
3. verifikuje izbor članova Skupštine Sindikata.
4. usvaja Poslovnik o radu Skupštine Sindikata;
5. imenuje svoja radna tela( verifikacionu, kandidacionu i izbornu komisiju);
6. usvaja Izveštaj o radu Sindikata sa finansijskim izveštajem između dva  redovna zasedanja;
7. usvaja Izveštaj Nadzornog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga;
8. usvaja Plan rada za naredni petogodišnji period;
9. usvaja Pravila o radu Sindikata;
10. verifikuje članove Okružnog odbora;
11. bira predsednika Okružnog odbora;
12. bira članove Nadzornog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga;
13. bira određeni broj članova organa Sindikata zdravstva i socijalne zaštite  Srbije;
14. bira određeni broj članova organa sindikata zaposlenih u zdravstvu i Socijalnoj zaštiti Vojvodine.
15, daje razrešnicu predsedniku i članima Okružnog odbora i Nadzornog odbora  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga prethodnog saziva.
Član 8.
Vanredno zasedanje Skupštine Sindikata može se održati između dva redovna zasedanja na obražloženi zahtev:
1. Republičkog odbora Sindikata;
2. Pokrajinski odbor Sindikata;
3. najmanje jedne trećine članova Skupštine Sindikata;
4. najmanje jedne trećine odbora sindikalnih organizacija sa teritorije okruga;                                             
5. najmanje jedne desetine članova Sindikata na teritoriji okruga.
Ukoliko Okružni odbor ne sazove vanredno zasedanje Skupštine Sindikata najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva, vanredno zasedanje Skupštine Sindikata može zakazati Republički odbor, odnosno Pokrajinski odbor Sindikata.
Skupštinu Sindikata na vanrednom zasedanju čine :
1. predsednici sindikalnih organizacija;
2. delegati izabrani za redovno zasedanje Skupštine Sindikata- predstavnici sindikalnih organizacija;
3. predsednik i članovi Okružnog odbora i
4. članovi Nadzornog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga.

III OKRUŽNI ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjEBANATSKOG OKRUGA

Član 9.
Okružni odbor je najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga između dva zasedanja Skupštine Sindikata..
Član 10.
Okružni odbor se formira na osnovu odluke Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.
Član 11.
Broj, struktura i način izbora Okružnog odbora utvrđuje se na osnovu broja sindikalnih organizacija i članova Sindikata na teritoriji Srednjebanatskog okruga. Okružni odbor posebnom odlukom utvrđuje broj, sastav i način izbora svojih članova.Okružni odbor odovu odluku donosi najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine sindikata.
Član 12.
Okružni odbor po pravilu, čine predsednici sindikalnih organizacija, kao i određeni broj izabranih predstavnika sindikalnih organizacija, srazmerno brojnosti članstva  na teritoriji okruga, a  u skladu sa Odlukom o broju, sastavu  i načinu izbora  članova Okružnog odbora.

III OSNOVE I DELOKRUG RADA  OKRUŽNOG ODBORA

Član 13.
Okružni odbor deluje u skladu sa interesima zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti  i u funkciji je zaštite njihovog materijalno-socijalnog položaja i prava iz rada i po osnovu rada.
U svojim aktivnostima Okružni odbor će nastojati da se izbori da bude ravnopravan partner poslodavcima i državnim organima.

Član 14.
Okružni odbor ima sledeće nadležnostii odgovornosti:
1. odgovoran je za sprovođenje akcija u Sindikatu i realizaciju usvojenih  stavova, odluka i zaključaka organa Sindikata;
2. dužan jeda brzo i potpuno informiše Republički odbor i Pokrajinski odbor Sindikata o predlozima i inicijativama članstva;
3. pruža pomoć u radu sindikalnim organizacijama, posebno kod pregovora,  zaključivanja i praćenja primene kolektivnih ugovora, organizovanja štrajk  i protesta u skladu sa zakonom;
4. obezbeđuje , odnosno pruža radno- pravnu zaštitu članovima Sindikata;
5. angažuje se na obezbeđivanju uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti i unapređivanju radne i životne sredine koja omogućuje zaštitu  zdravlja zaposlenih;         
6. odgovoran je za pravovremeno, efikasno i potpuno informisanje sindikalnih  organizacija, članstva o svim odlukama Republičkog odbora, Pokrajinskog odbora i Predsedništva Sindikata o aktuelnim pitanjima rada celine Sindikata, kao i svim pitanjima koja utiču na položaj zaposlenih;
7. saziva sednice Skupštine Sindikata;    
8. odgovoran je za sprovođenje izbornih aktivnosti na teritoriji okruga, u skladu statutima i odlukama Republičkoog i Pokrajinskog  odbora Sindikata o izborima;                  
9. bira i razrešava predsednika i članove Okružnog odbora i članove  Nadzornog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga u slučaju prestanka mandata između dva zasedanja Skupštine Sindikata;
10. bira članove organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, odnosno  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine u slučaju prestanka mandata između dva zasedanja Skupštine Sindikata;
11.vrši izbor određenog broja članova organa Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin srazmerno broju članova i učestvuje u njihovom radu;
12.organizuje različite oblike osposobljavanja i edukacije sindikalnih  kadrov i članova Sindikata za rad u Sindikatu;
13. donosi odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije i osmeni predsednika i člana organa sindikalne organizacije, u skladu sa Statutom;
14. štiti interese članstva pred nadležnim organima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca;
15. formira pregovarački tim za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za  teritoriju, daje smernice za rad  i donosi odluku o zaključivanju ugovora;
16. angažuje se na iniciranju, predlaganju i donošenju izmena sistemskih zakona i drugih  propisa  sa ciljem unapređivanja položaja članstva u ovoj delatnosti;
17. donosi godišnje planove rada i  godišnji finansijski plan;
18.  usvaja godišnji izveštaj o radu;
19. vodi evidenciju o broju članova Sindikata po sindikalnim organizacijama;
20. neposredno se angažuje  na učlanjenju novih članova u Sindikat i formiranju  novih sindikalnih organizacija;
21. vodi evidenciju o uplati sindikalne članarine sindikalnih organizacija i neposredno je odgovoran za za pravilnu raspodelu članarine u skladu sa  Pravilnikom o materijalno- finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u  zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije;
22. donosi godišnji plan materijalno- finansijskog poslovanja ovog Sindikata;
23. odgovoran je za obezbeđivanje stabilne materijalne osnove za svoje delovanje;
24. stara se o imovini, stiče je i raspolaže njome;
25. donosi i druge odluke i obavlja poslove koji nisu u isključivoj nadležnosti  drugih organa Sindikata okruga;
26. obavlja i druge poslove u interesu članstva i u skladu sa ovim Pravilima i statutima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.
Član 15.
Okružni odbor može da donosi odluke  i da zauzima stavove  iz nadležnosti  Skupštine Sindikata , ali je dužan da na prvoj narednoj sednici Skupštine grada  obavesti Skupštinu  radi verifikacije istih.
Član 16.
Okružni odbor može birati- imenovati poverenike za realizaciju odluka i vođenje određenih aktivnosti;
Rad poverenika se uređuje posebnom odlukom koju donosi Okružni odbor.

IV SEDNICE OKRUŽNOG ODBORA

Član 17.
Svoje aktivnosti utvrđene ovim Pravilima, Okružni odbor ostvaruje na svojim sednicama, na kojima donosi odluke i utvrđuje stavove, zaključke, predloge, inicijative i mišljenja.
Član 18.
Sednice Okružnog odbora održavaju se po potrebi. Sednice Okružnog odbora saziva predsednik Okružnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti zamenjuje ga potpredsednik, sekretar, ili član Okružnog odbora koga odredi Okružni odbor.

Član 19.
Sednica Okružnog odbora se mora zakazati ako to zahteva jedna trećina članova Okružnog odbora, Republički odbor Sindikata ili  Pokrajinski odbor Sindikata
Član 20.
Okružnog odbor punovažno radi ako prisustvuje više od polovine   članova Okružnog odbora, a odluke i zaključci su  doneti ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih članova Okružnog odbora.
Član 21.
Sednicu Okružnog odbora otvara predsednik, odnosno lice koje ga zamenjuje, konstatuje broj prisutnih članova Okružnog odbora , kvorum za punovažan rad i odlučivanje i predlaže dnevni red.
O svakom predlogu za izmenu i dopunu dnevnog reda, Okružni odbor se izjašnjava po redosledu predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda.
Dnevni red se utvrđuje  na početku sednice, na osnovu dostavljenog predloga, kao i usvojenih izmena i dopuna na samoj sednici.
Po pitanjima koja su na dnevnom redu pripremaju se materijali, odnosno predlozi odluka, zaključaka i drugih dokumenata.
Na sednici Okružnog odbora  mogu se razmatrati i pitanja za koja nisu pripremljeni materijali, ako Okružni odbor tako odluči.
Razmatranje pojedinih pitanja vrši se redosledom koji je utvrđen u dnevnom redu.
O pitanjima koja su na dnevnom redu po pravilu se podnose uvodna izlaganja, odnosno obrazloženja.
Član 22.
Članovi Okružnog odbora i ostali učesnici sednice ravnopravno učestvuju u raspravi i radu sednice.
Rasprava se može voditi samo po pitanju koje je na dnevnom redu.
Predsedavajući daje reč prijavljenim diskutantima prema redosledu prijavljivanja. Redosled zaključuje predsedavajući.
Kod zaključivanja glasaju samo članovi Okružnog odbora.
Usvojeni dokumenti, odluke, zaključci, stavovi, mišljenja i inicijative obavezuju članove Okružnog odbora i sindikalne organizacije u njegovom sastavu.
Član 23.
Ukoliko pojedini članovi Okružnog odbora predlože drugačije zaključke od zaključaka predsedavajućeg, prvo se glasa o predlogu predsedavajućeg, a zatim i o ostalim predlozima prema redosledu javljanja.
Član 24.
Na sednici Okružnog odbora se vodi zapisnik. Na osnovu njega se sačinjava izvod iz zapisnika.
Zapisnik i izvod iz zapisnika sa sednica se čuvaju kao dokumentacija trajne vrednosti.
Izvod iz zapisnika sa sednice Okružnog odbora razmatra se i usvaja na prvoj narednoj sednici Okružnog odbora pre prelaska na dnevni red.

IV PREDSEDNIK OKRUŽNOG ODBORA

Član 25.
Predsednik Okružnog odbora:
1. predstavlja i zastupa Sindikat okruga;
2. potpisuje akta organa Sindikata okruga;
3. saziva i predsedava sednicama Okružnog odbora;
4. odgovoran je za realizaciju odluka Republičkog odbora Sindikata, Predsedništva Sindikata, Pokrajinskog odbora Sindikata, kao i odluka  Okružnog odbora;
5. odgovoran je za pravovremeno informisanje Republičkog odbora Sindikata  i Pokrajinskog odbora Sindikata o inicijativama i  i stavovima članova  Sindikata okruga;
6. ostvaruje saradnju, kordinira i pomaže u radu predsednicima sindikalnih organizacija;
7. obaveštava članove Sindikata i javnost o aktivnostima organa Sindikata Okruga i o radu celine Sindikata;
8. neposredno se angažuje na učlanjenju novih članova u Sindikat;
9. analizira uplatu sindikalne članarine i neposredno je odgovoran za njenu pravilnu raspodelu;
10. naredbodavac je za raspolaganje sredstvima Sindikata okruga;
11. obavlja i druge poslove  u skladu sa statutima Sindikata zaposlenih u  zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstva  i socijalnoj zaštiti Vojvodine i ovim Pravilima. 
Predsednik Okružnog odbora po funkciji je član  Veća Saveza samostalnih sindikata za grad  Zrenjanin i opštine.
Član 26.
Predsednik Okružnog odbora, izuzetno može između dve sednice Okružnog odbora da donosi odluke i zauzima stavove iz njegove nadležnosti, ali je dužan da na prvoj sednici obavesti Okružni odbor, radi verifikacije istih.         
Član 27.
U odsutnosti predsednika Okružnog odbora zamenjuje sekretar Okružnog odbora ( ako je imenovan), ili potpredsednik Okružnog odbora koga on odredi, ili koga odredi Okružni odbor.
Član 28.
Za svoj rad predsednik Okružnog odbora odgovara Okružnom odboru, Skuštini Sindikata , Republičkom odboru, Predsedništvu Sindikata i Pokrajinskom odboru Sindikata.

V SEKRETAR OKRUŽNOG ODBORA

Član 29.
Okružni odbor , na predlog predsednika Okružnog odbora  može da imenuje stručno lice za sekretara Okružnog odbora na period od pet godina i mogućnost ponovnog imnovanja.
Sekretar Okružnog odbora :
1. priprema materijale za sednice organa Sindikata okruga;
2. stara se o sazivanju sednica, izvršenju odluka, stavova i zaključaka Okružnog odbora;
3. pruža stručnu pomoć sindikalnim organizacijama;
4. prati zakonske propise i obaveštavOkružni odbor i predsednika Okružnog odbora o eventualnim izmenama propisa;
5. prati primenu Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo, Posebnog  kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu i Opšteg kolektivnog  ugovora;
6. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilima, ovlašćenjima  dobijenim od Okružnog odbora i po nalogu predsednika Okružnog odbora.
Za svoj rad sekretar odgovara Okružnom odboru i predsedniku Okružnog Odbora.

VI   POTPREDSEDNIK OKRUŽNOG ODBORA

Član 30.
Okružni odbor iz svog sastava, na predlog predsednika Okružnog odbora bira
potpredsednika Okružnog odbora( u daljem tekstu: potpredsednik).
Potpredsednik:
1. angažuje se po određenim pitanjima programskog delovanja Okružnog  odbora, u skladu sa odlukom odbora;
2. zamenjuje predsednika Okružnog odbora u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti;
3. obavlja funkciju predsednika Okružnog odbora u slučaju prestanka  njegovog mandata između dva zasedanja Skupštine sindikata, a ne duže od 6 meseci,
4.  obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilima, kao i odlukama i nalozima predsednika Okružnog odbora.
Potpredsednik za svoj rad odgovara Okružnom odboru i predsedniku Okružnog Odbora.

     VII NADZORNI ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SREDNjEBANATSKOG OKRUGA

Član 31.
Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga( u daljem tekstu: Nadzorni odbor) ima tri člana.
Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.
Predsednik Nadzornog odbora zakazuje i predsedava sednicama i potpisuje akta iz nadležnosti Nadzornog odbora.
Član 32.
Nadzorni odbor:
1. vrši nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava Sindikata okruga;
2. pregleda periodične i godišnje obračune organa Sindikata okruga i  utvrđuje da li su sačinjeni  u skladu sa zakonom;
3. vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa Statutom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Statutom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodi ne;
4.  izveštava Okružni odbor o računovodstvenim godišnjim iskazima i  izveštajima o poslovanju Sindikata okruga;
5.  vrši nadzor i kontrolu nad ostvarivanjem finansiranja, ubiranja,  raspodele, uplate i svrsishodne upotrebe članarine i drugih sredstava sindikalnih organizacija prema utvrđenim proporcijama raspodele, u  skladu sa odredbama Statuta Sindikata zaposlenih u zdravstvu  i socijalnoj zaštiti Srbije i Statuta Siindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, Pravilnikom o materijalno- finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,drugim opštim aktima i odlukama organa Sindikata;
6.   izveštava Okružni odbor o nalazima vezanim za ubiranje, raspodelu,uplatu   i svrsishodnu upotrebu članarine i drugih sredstava;
7.   daje mišljenje o raspodeli prihoda;
8.   obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Statutom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine i odlukama Republičkog odbora, Predsedništva Sindikata, Pokrajinskog odbora Sindikata i Okružnog odbora.
Član 33.
Za članove Nadzornog odbora ne mogu da da budu birani članovi Okružnog
odbora.
Za članaove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova, ukoliko je na listi utvrđen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Za člana Nadzornog odbora kojem je prestao mandat između dva zasedanja
Skupštine Sindikata bira se kandidat koji bio prvi na listi iza iza kandidata iz ptrethodnog stava, odlukom Skupštine Sindikata.
Za svoj rad članovi Nadzornog odbora  odgovaraju Skupštini Sindikata.
Član 34.
Predsednik Nadzornog odbora zakazuje sednice na sopstvenu inicijativu ili na zahtev:
1. najmanje 1/3 članova Nadzornog odbora;
2. predsednika Okružnog odbora;
3. Republičkog odbora Sindikata;
4. Predsedništva Sindikata
5. Pokrajinskog odbora Sindikata;
6. jedne trećine sindikalnih organizacija na nivou okruga;
Zahtev za sazivanje sednice Nadzornog odbora mora biti u pisanoj formi sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.
Ukoliko predsednik Nadzornog odbora na sazove sednicu u roku od 15 dana od dana podnetog zahteva, podnosioci zahteva iz stava 1. ovog člana mogu sami da sazovu sednicu.     

 VIII ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU ORGANA SINDIKATA OKRUGA

Član 35.
Članovi organa Sindikata okruga imaju jednaka prava i odgovornosti i lično i kolektivno su odgovorni za rad organa.
Organi Sindikata okruga dužni su da kod izgrađivanja stavova i donošenja odluka poštuju ova Pravila i Programska načela Sindikata.
Član 36.
Prava i obaveze člana organa Sindikata okruga su da:
1. zahteva da se razmatraju pitanja od životnog interesa za članstvo i da se o  njima izjasne organi Sindikata;
2. pokreće pitanja za koja smatra da organ Sindikata treba da raspravi;
3. inicira raspravu među članstvom o pitanjima o kojima se vodi rasprava u  organu sindikata;
4. slobodno izražava interese članstva, organizacija i organa, učestvuje u predlaganju, usaglašavanju  i konačnom izgrađivanju stavova i zaključaka zajedno sa drugim članovima organa Sindikata;
5. daje konkretne predloge o svim pitanjima iz delokruga rada organizacije i organa Sindikata;
6. zastupa i tumači stavove organizacija i organa Sindikata i da se angažuje na njihovom ostvarivanju;
7. zahteva prave, blagovremene i potpune informacije o sadržini, realizaciji  i sprovođenju zaključaka, odluka i stavova organa Sindikata;
8. postavlja pitanja i traži objašnjenja;
9. izvršava obaveze i priprema informacije  po konkretnim zaduženjima organizacija i organa Sindikata;
10. ocenjuje rad drugih članova organa Sidikata ili organa Sindikata u celini  i pokreće pitanje njihove odgovornosti;
11. zastupa donete stavove organa Sindikata i angažuje se u njihovom  ostvarivanju ;
12. može da izdvoji mišljenje i obrazloži ga na sednici organa Sindikata;
13. informiše organ Sindikata koji ga je predložio, odnosno birao, o svom  radu i radu organa Sindikata u kome je član.
Član organa Sindikata za svoj rad odgovoran je organu Sindikata čiji je član i
organu Sindikata koji ga je izabrao za člana organa.
Član 37.
Mandat članova organa i nosilaca funkcija Sindikata okruga traje pet godina i može se ponoviti.
Datum prestanka mandata utvrđuje se odlukom Republičkog odbora Sindikata o raspisivanju izbora za naredni mandatni period.
U slučajevima prestanka članstva u organu Sindikata okruga, odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa Sindikata okruga i nosiocima funkcije mandat traje do sprovođenja redovnih izbora.                                                 
Član 38.
U slučaju sprečenosti ili privremene odsutnosti nosioca funkcija  ili člana Organ sindikata okruga, organ Sindikata  koji je izvršio izbor, organ Sindikata u kome se vrši funkcija  ili viši organ Sindikata  može za člana organa  ili nosioca funkcije da imenuje  drugo lice ( poverenika) sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje mu pripadaju po ovim Pravilima.
Član 39.
Odluke u organima sindikata okruga donose se uz prisustvo više od polovine članova  i za njih se izjasni više od polovine prisutnih.

Član 40.
Organi Sindikata okruga mogu da formiraju radna tela  kao stalne  i povremene  oblike svoga rada ( sekcije , radne grupe, komisije, stručne timove i sl.).
Sastav i delokrug rada radnih tela iz stava 1. ovog člana  uređuje se odlukom odgovarajućeg organa  Sindikata okruga.                                              

IX OSTALE, PRELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

Član 41.
Sindikat okruga ima status pravnog lica.
Sedište Okružnog odbora  je u prostorijama Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine   u Zrenjaninu, ulica Kralja Petra-Prvog br. 3.
Sindikat okruga ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, koji sadrži sledeći tekst ispisan ćirilicom: " Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srednjebanatskog okruga- Zrenjanin", a u sredini pečata je amblem sindikata zaposlenih u zdrvstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Član 42.
Stručno-analitičke, informativne, računovodstveno-finansijske i administrativno-tehničke poslove za rad Sindikata okruga obavlja Stručna služba  Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine.
Član 43.
Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja na sednici Okružnog odbora, a verifikuju se na sednici Skupštine Sindikata.
Tumačenje ovih Pravila, kao i njegove izmene i dopune vrši Skupština Sindikata, a između dva zasedanja Skupštine Sindikata Okružni Odbor. 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI