SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

С Т А Т У Т

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ СРБИЈЕ

                                                     

 

Београд, 16. септембар 2015.


 

На основу члана 50. Статута Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, V

скупштина Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, одржана 25. 3. 2015. године, донела је Статут Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, а на бази усвојених измена Статута, Републички одбор на седници одржаној 16. 9. 2015. године утврдио je:

 

 

СТАТУТ

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА

ЕНЕРГЕТИКЕ СРБИЈЕ

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим статутом уређује се начин организовања, садржај и метод рада, права и обавезе чланова Самосталног синдиката радника енергетике Србије и друга питања од значаја за рад Синдиката.

 

Члан 2.

 

Ради самосталног изражавања, остваривања и заштите специфичних и посебних интереса, остваривања права из рада и по основу рада, као и колективних права и синдикалних слобода запослени се организују у Самостални синдикат радника енергетике Србије.     

 

Члан 3.

 

Самостални синдикат радника енергетике Србије (у даљем тексту: Синдикат) чине чланови  синдиката организовани и повезани у синдикалне организације привредних друштава, јавних предузећа, установа и других правних лица запослених у следећим делатностима:

                                                         

 

Одлуком надлежног органа синдикалне организације из става 1. алинеја 14 овог члана, њени чланови аутоматски постају чланови Синдиката.

 

Самосталном синдикату радника енергетике Србије могу приступити други синдикати као колективни чланови, уз сагласност Скупштине, односно Републичког одбора.

 

                                                                 Члан 4.

 

Припадност чланова Синдикату одређује се према шифри претежне делатности (област, грана, група, подгрупа) послодавца код кога су запослени.

 

Члан 5.

 

Синдикат је демократска, гранска, интересна, самостална, ванстраначка организација запослених у енергетици, која на основу Програма и овог статута, на начелима узајамности и солидарности, остварује, штити и унапређује радне, економске, социјалне, професионалне и културне интересе и права својих чланова.

 

Синдикат је независан у свом раду од државних органа, политичких странака, послодаваца и њихових удружења.

 

Члан 6.

 

Ради остваривања заједничких и општих интереса, Синдикат се организује у Савез самосталних синдиката Србије као његов конститутивни елеменат.

 

У Савезу самосталних синдиката Србије Синдикат са другим синдикатима усаглашава своје посебне и специфичне интересе, учестује у изграђивању заједничких и општих интереса укупног синдикалног чланства и на начелима равноправности и солидарности ангажује се на њиховом остваривању.

 

Члан 7.

 

Ради остваривања одређених заједничких интереса чланства Синдикат може да остварује акциону сарадњу и да заједнички делује са другим синдикатима у Републици Србији.

 

Члан 8.

 

Синдикат може ступати у савезе, уније, односно асоцијације синдиката на међународном плану, на начелима равноправности и солидарности, ради  заједничког деловања у разрешавању одређених кључних питања из области света рада и социјалне заштите и стварању услова за побољшање укупног положаја чланства.

 

Синдикат остварује међународну синдикалну сарадњу са одговарајућим синдикатима других држава.

 

 

 

 

 

 

II ЦИЉЕВИ, САДРЖАЈ И МЕТОД РАДА

 

 

Члан 9.

 

Циљеви Синдиката су очување и побољшање материјалног и социјалног положаја својих чланова, остваривање и заштита права из рада и по основу рада, социјална заштита, хуманизација рада, безбедност и здравље на раду,  заштита синдикалних слобода и права, као и заштита свих других индивидуалних и колективних права чланства, у складу са овим статутом, Програмом Синдиката, колективним уговором, законом и потврђеним међународним конвенцијама.

 

Члан 10.

 

Синдикат своје активности усмерава на остваривање следећих задатака:

 

Циљеве и задатке утврђене овим статутом Синдикат остварује преко својих органа.

 

Члан 11.

 

Основни методи деловања Синдиката су социјални дијалог и преговори са социјалним партнерима.

 

Уколико социјални дијалог и преговори не дају очекиване резултате Синдикат користи друга демократска, легална и легитимна међународно призната средства и методе синдикалне борбе као што су:

 

 

III ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ У СИНДИКАТУ

 

Члан 12.

 

Међусобни односи у Синдикату заснивају се на следећим основним начелима и принципима:

 

Члан 13.

 

Сви органи Синдиката су обавезни да захтеве чланства и организација разматрају и да их обавештавају о својим ставовима, одлукама и закључцима. Чланови органа синдиката за свој рад  одговорни су чланству и органима чији су чланови, као и Републичком одбору за реализацију усвојених одлука, ставова и закључака органа Синдиката Републике.

 

Члан 14.

 

Синдикат, кроз Савез самосталних синдиката Србије, изграђује и остварује заједничке и универзалне интересе укупног чланства, изграђује ставове о битним питањима за економски и социјални положај укупног чланства, учествује у изграђивању заједничке стратегије кроз усаглашавање посебних интереса синдиката према државним органима и послодавцима, учествује у припреми и спровођењу општег колективног уговора, учествује  у организовању генералног штрајка, оцењује ефекте штрајка, бори се за синдикалну солидарност и равноправност, радно-правну заштиту, синдикално оспособљавање и информисаност, формирање заједничких стручних служби, формирање фондова, финансирање активности Савеза синдиката.

 

 

 

 

Члан 15.

 

Преко територијалних организација Савеза самосталних синдиката Србије, синдикалне организације предузећа остварују права за која постоји интерес чланства Самосталног синдиката радника енергетике Србије, уз одговарајуће обавезе.

 

Члан 16.

 

Синдикалне организације имају право и обавезу да прате и критички оцењују рад органа и носилаца функција у тим органима и покрећу иницијативу за опозив или смењивање чланова органа или носилаца функција у органу.

 

Органи синдиката су дужни да прате спровођење својих ставова, закључака, одлука и аката и да покрећу поступак за утврђивање одговорности.

 

Организације и органи Синдиката на пригодне начине обавештавају јавност.

 

 

IV ЧЛАН СИНДИКАТА,

ОСНОВНА ПРАВА, ДУЖНОСТИ  И ОДГОВОРНОСТИ

 

 

Члан 17.

 

Запослени се добровољно учлањује у Синдикат, прихватајући Програм  и овај статут.

 

Запослени се у Синдикат учлањује потписивањем приступнице у синдикалној организацији, на основу чега добија чланску карту овог синдиката.

 

Изглед и садржај приступнице, као појединачне писане изјаве, утврђује Републички одбор Синдиката.

 

Чланска карта је у власништву Синдиката.

 

Члан 18.

 

Основна права члана су да:

 

Основне дужности члана су:

 

Члан 19.

 

У остваривању права из радног односа и права на запошљавање, члан има право на бесплатну правну заштиту.

 

Члан има право на материјалну помоћ када је угрожен његов социјални положај у складу са могућностима синдиката.

 

Члан 20.

 

Радник који је отишао у пензију може да остварује права и дужности члана у синдикалној организацији у којој је био до одласка у пензију, на основу посебне писане изјаве и плаћања чланарине у висини утврђеној овим статутом.

 

Чланови који су на одслужењу војног рока и незапослени не плаћају чланарину.

 

Привремено незапослени чланови остварују право на посредовање и помоћ при запошљавању и бесплатну радно-правну заштиту  у Синдикату.

                                             

Члан 21.

 

Члан Синдиката – директор код послодавца, запослени на кога је директор пренео своја овлашћења у одлучивању о правима и обавезама  запослених, члан изабран у органе власти са страначке листе или на функцију у политичкој партији, док обавља послове на тој функцији, не може да бира и да буде биран у органе и за носиоца функције у Синдикату.

 

Права и обавезе које проистичу из чланства Синдиката мирују запосленом који се налази на одслужењу војног рока.

 

Члан Синдиката коме је одлуком послодавца престао радни однос, уколико покрене радни спор, има право на бесплатну радно-правну заштиту до доношења правоснажне судске одлуке.

 

 

 

Члан 22.

 

Заслужним члановима синдикалне организације и органа синдиката могу се додељивати признања.

Члан 23.

 

Чланство у синдикату престаје иступањем и искључењем.

 

Члан 24.

 

Захтев за иступање из чланства подноси се органу синдикалне организације у писаној форми.

 

Протеком 30 дана од подношења захтева из става 1. овог члана запосленом престају права и обавезе члана Синдиката утврђене овим статутом.

                                        

До дана престанка чланства због иступања из Синдиката запослени је дужан да измири све финансијске обавезе  према синдикалној организацији и Синдикату.

 

 

Члан 25.

 

Члан може бити  искључен  из Синдиката због:  

 

Одлуку о искључењу из Синдиката, у писаној форми, са образложењем и поуком о правном леку, доноси одбор синдикалне организације, уз обавезу да је достави искљученом члану.

 

На одлуку о искључењу члан има право жалбе Републичком одбору Синдиката, као другостепеном органу, у року од осам дана од дана пријема.

           

Републички одбор дужан је да о поднетој жалби донесе одлуку у року од 30 дана од пријема и да је достави подносиоцу жалбе и синдикалној организацији.

 

Одлука Републичког одбора је коначна.

 

Искљученом члану престаје чланство у Синдикату даном достављања коначне одлуке Републичког одбора о искључењу.

 

Искључени члан је дужан да измири све финансијске обавезе према синдикалној организацији и Синдикату, у року од 30 дана од дана искључења.

 

 

 

 

 

 

V ОРГАНИЗОВАНОСТ И ОРГАНИ СИНДИКАТА

 

 

Члан 26.

 

Синдикат јединствено остварује своје функције и задатке на територији Републике Србије преко Републичког одбора и територијалних органа које формира.

 

Члан 27.

 

Синдикат се организује за територију Републике Србије.

 

Синдикат формира своје органе на територији покрајине, града Београда, градова, округа, општина и више општина.

 

За територију округа (где постоји интерес чланства) формира се регионално повереништво и регионални повереник ради координације активности, сарадње, размене искустава и остваривања заједничких и специфичних интереса синдикалних организација на одређеној територији и благовремене и доследне реализације програма, циљева, одлука и закључака органа Самосталног синдиката радника енергетике Србије.

   

Републички одбор својом одлуком може формирати и друге посебне и специфичне облике деловања синдиката у зависности од изражених потреба, захтева и интереса чланства.

 

 

Синдикална организација

 

Члан 28.

 

Синдикална организација код послодавца је основни облик организовања чланства у Синдикат.

                       

Синдикална организација има статус правног лица.

 

Сваки члан синдиката учлањује се само у једну синдикалну организацију.

 

Синдикална организација правилима о раду, у складу са овим статутом, ближе уређује своју организованост, садржај и начин рада.

 

Члан 29.

 

У деловима правних субјеката из члана 3. овог статута са великим бројем чланова и са дислоцираним деловима могу да се формирају синдикалне организације делова привредног субјекта које образују јединствену синдикалну организацију код послодавца.

 

Јединствена синдикална организација правилима о раду, аналогном применом одредаба овог статута којима се уређује синдикална организација, ближе уређује своју организованост, функције, делокруг  и начин рада органа.

 

Јединствена синдикална организација може се формирати и за више послодаваца, односно повезаних правних лица (привредних друштава) из делатности утврђених чланом 3. овог Статута.

 

Јединствена синдикална организација има статус правног лица.

 

Члан 30.

 

Органи синдикалне организације и јединствене синдикалне организације су: одбор, односно председништво и надзорни одбор. 

 

Највиши орган синдикалне организације и јединствене синдикалне организације доноси одлуку о ступању у штрајк, што се ближе регулише правилима тих организација. Пре доношења одлуке о ступању у штрајк неопходно је да се утврди воља запослених потребном већином (анкетирањем или на други начин).

 

Члан 31.

 

Синдикалне организације предузећа других синдиката могу се интересно повезивати и сарађивати са Самосталним синдикатом радника енергетике Србије.

 

Члан 32.

 

Састанак синдикалне организације по правилу се одржава као јединствени састанак свих чланова, а може се одржати и у оквиру организационих делова послодавца, у складу са посебним правилима синдиката.

 

Синдикална организација одржава састанак по потреби.

 

Састанак заказује председник синдикалне организације.

 

Састанак се мора заказати уколико то захтева одбор, односно председништво синдикалне организације, надзорни одбор синдикалне организације по питањима из његове надлежности, једна трећина чланова или виши орган синдиката .

 

Ако председник синдикалне организације не закаже састанак по захтеву из става 4. овог члана, састанак може заказати виши орган Синдиката.

 

Члан 33.

 

Одбор, односно председништво синдикалне организације, бира секретара, а може да  именује и поверенике по основним функцијама синдиката.

 

Синдикална организација која има до 100 чланова може бирати само председника и секретара, у складу са посебним правилима синдиката.

 

Седнице органа  синдикалне организације заказује председник по потреби.

 

Седница се мора сазвати ако то захтева већина чланова одбора синдикалне организације, односно председништво, надзорни одбор по питањима из његове надлежности, трећина чланова синдикалне организације  или виши орган Синдиката.

Одбор, односно председништво синдикалне организације, заузима ставове и доноси одлуке о питањима из надлежности синдикалне организације, прати и ангажује се на њиховој реализацији, координира активности синдикалних подружница, покреће иницијативе и даје предлоге органима Синдиката и Савеза самосталних синдиката и ангажује се у акцијама које они воде.

 

Члан 34.

 

Синдикална организација ангажује се на остваривању и заштити индивидуалних и колективних права чланства и свих запослених код послодавца које произилазе из рада и по основу рада, а посебно на :

 

Синдикална организација заступа своје чланове пред органима управљања, судским и другим државним органима, преговара са пословодним и другим органима, организује штрајк и стара се о информисању чланства.

 

Синдикална организација колективним уговором код послодавца регулише административно-техничке услова рада, права представника и повереника синдикалне организације на синдикалне активности и накнаду зараде, као и друга питања неоходна за остваривање своје улоге.

 

Функције и задатке из овог члана синдикална организација остварује преко својих органа.

 

Члан 35.

 

Надзорни одбор синдикалне организације врши надзор над финансијским пословањем и коришћењем средстава синдикалне чланарине и имовине и најмање једном годишње упознаје чланство о резултатима надзора.

 

Надзорни одбор из свог састава бира председника.

 

Надзорни одбор синдикалне организације за свој рад одговоран је чланству.

 

Члан 36.

 

Председник синдикалне организације представља и заступа синдикалну организацију, сазива седнице и усмерава активност синдикалне организације и активност органа на остваривање и заштиту права чланова, ангажује се и координира рад на реализацији ставова и одлука синдикалне организације и органа, сарађује са вишим органима синдиката, у име синдикалне организације и одбора заступа интересе чланова и преговара са послодавцем, потписује акте синдикалне организације, информише одбор о активностима које води, а обавља и друге послове у складу са правилима синдикалне организације и овим статутом.

Члан 37.

 

Најмање једном у пет година одржава се изборни састанак синдикалне организације на коме се разматра рад у протеклом периоду, доноси програм рада и усвајају правила за наредни период и врши избор председника и чланова органа синдикалне организације.

 

 

Синдикална организација предузећа у стечају

 

Члан 38.

 

Синдикална организација у предузећу у којем је уведен стечај наставља са радом и функционисањем у новонасталим околностима.

 

Чланови синдикалне организације који су на дан отварања стечаја били у радном односу код послодавца и даље остају чланови синдикалне организације предузећа у стечају.

 

Као орган синдикалне организације предузећа у стечају именује се Оперативни одбор.

 

Чланове Оперативног одбора из састава чланова  синдикалне организације предузећа у стечају и ширег  круга синдикалних активности именује Председништво Самосталног синдиката радника енергетике Србије.

 

Оперативни одбор из свог састава именује председника.

 

Именовањем Оперативног одбора престају са радом изабрани органи синдикалне организације.

 

Члан 39.

 

Оперативни одбор синдикалне организације предузећа у стечају има следеће задатке:

 

 

Синдикални повереници

 

Члан 40.

 

Ради свестраније и потпуније активности чланова у синдикалним организацијама, тамо где делови процеса рада или територијална издвојеност то захтева, могу се бирати синдикални повереници, односно чланови одбора Синдикалне организације, у складу са Правилима синдиката.

 

Правилима синдиката утврђују се критеријуми за избор синдикалних повереника, односно чланова одбора, њихови задаци и начин деловања.

 

 

Органи синдиката у општини, више општина,

округу, граду и покрајини

 

 

Члан 41.

 

Орган синдиката у општини, више општина, округу, граду и покрајини је одбор.

 

Члан 42.

 

Самостални синдикат формира органе за територије више општина и градова, у складу са исказаним интересима и потребама чланова синдиката са конкретне територије.

 

Члан 43.

 

У оквиру Самосталног синдиката радника енергетике Србије, организује се покрајински, градски, међуопштински и општински одбор Самосталног синдиката  радника енергетике Србије.

      

Председништво својом одлуком може формирати и друге специфичне облике деловања синдиката, у зависности од изражених потреба, захтева и интереса чланства.

 

Члан 44.

 

Одбор ради на остваривању посебних и специфичних интереса чланова, спроводи ставове, одлуке и закључке Републичког одбора Самосталног синдиката радника енергетике Србије, предлаже Републичком одбору доношење одређених одлука и закључака од интереса за материјални и социјални положај чланова синдиката, подстиче и координира рад синдиката на подручју за које је формиран.

 

Члан 45.

 

Одбор се ангажује на изражавању и заузимању ставова чланства на свим питањима из надлежности синдиката, усаглашава интересе синдикалних организација са свог подручја, о чему благовремено извештава Републички одбор.

 

Члан 46.

 

Одбор из свог састава бира председника одбора који руководи радом одбора.

 

 

Члан 47.

 

Одбори, као органи Синдиката, својим правилима ближе одређују садржај и начин свог рада.

 

Покрајинска организација синдиката сопственим документима, у складу са одредбама овог статута, ближе уређује организованост, садржај и начин свог рада.

 

 

ОРГАНИ СИНДИКАТА

 

Члан 48.

 

Органи Синдиката су :

 

Скупштина

 

Члан 49.

 

Скупштина синдиката је највиши орган и по правилу се сазива сваке пете године.

 

Одлуку о сазиву и дневном реду Скупштине доноси Републички одбор најкасније 30 дана пре дана одржавања.

 

Скупштину чине: ранији и новоизабрани састав Републичког одбора, Статутарног одбора и Надзорног одбора.

 

Одлуку о броју и саставу Скупштине доноси Републички одбор најкасније 30 дана пре одржавања.

 

Скупштина Синдиката:

 

Члан 50.

 

Чланови Републичког одбора, Статутарног одбора и Надзорног одбора претходног сазива не гласају о усвајању извештаја о раду и свом разрешењу.

 

Члан 51.

 

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова Скупштине.

 

Члан 52.

 

Ванредна скупштина Синдиката може се сазвати између две редовне, ако за то постоји потреба и то одлучи Републички одбор или две трећине чланова Синдиката.

 

Поступак сазивања је истоветан као и за редовну скупштину.

 

 

Републички одбор

 

 

Члан 53.

 

Највиши орган синдиката између две скупштине је Републички одбор.

 

Члан 54.

 

Чланове Републичког одбора бира непосредно чланство или орган одређен правилима синдиката, одређених  синдикалних организација, између више кандидата тајним гласањем.

 

Одлуку о броју и структури чланова Републичког одбора  доноси Републички одбор.

 

Члан 55.

 

Републички одбор остварује надлежности које произилазе из улоге синдиката утврђене овим статутом и ангажује се на остваривању интереса чланства, а посебно:

 

Члан 56.

 

Мандат чланова Републичког одбора траје пет година и може се поновити.

 

Републички одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од једне половине чланова, а одлуке се доносе ако се за њих изјаснило више од половине присутних чланова.

 

Члан 57.

 

Републички одбор из свог састава, између више кандидата, предложених од стране најмање 3 (три) синдикалне организације, бира тајним гласањем председника, који представља и заступа Синдикат.

 

Из редова Републичког одбора тајним гласањем између више кандидата бира се и потпредседник који замењује председника у случају одсутности, болести или сваке оправдане немогућности обављања функције на коју је изабран.

 

Мандат председника и потпредседника је пет година и може се поновити.

 

Председник Синдиката потписује акта синдиката, организује рад Републичког одбора, сазива и председава седницама Републичког одбора и Председништва, прати и остварује увид у извршавање одлука и спровођење закључака органа Синдиката, остварује сарадњу са представницима других синдиката, Савеза самосталних синдиката и другим организацијама и удружењима синдиката, координира рад са председницима органа Синдиката на територији, непосредно контактира са министарствима и другим државним органима, асоцијацијама и удружењима послодаваца и другим органима, организацијама и удружењима по питањима од интереса за чланство, остварује непосредну комуникацију и сарадњу са синдикатима других земаља и међународним организацијама и удружењима, формира повремене стручне радне групе за изучавање одређених питања из појединих области од интереса за развој и деловање синдиката, налогодавац је за располагање финансијским средствима Синдиката, овлашћен је да појединачно потписује и располаже средствима на рачуну Синдиката, закључује уговоре о раду са запосленима у Синдикату и обавља и друге послове у складу са законом, овим статутом и другим актима Синдиката.

Председник и потпредседник Синдиката за свој рад одговарају Републичком одбору.

Председник Синдиката је, на основу Статута Савеза самосталних синдиката Србије, члан Председништва и Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 58.

 

Републички одбор, на предлог председника, именује секретара на период од пет година, уз могућност поновног именовања.

 

Секретар Републичког одбора обавља стручне и организационе послове за потребе синдиката, организује рад и извршава одлуке, закључке и ставове органа синдиката, ангажује се на припреми седница органа Синдиката и других радних тела и обавља и друге послове по налогу и договору са председником.

 

Секретар за свој рад одговара председнику и Републичком одбору.

 

Члан 59.

 

У циљу остваривања посебних интереса чланова одређених делатности, струка и занимања, могу се формирати посебни пододбори.

 

Члан 60.

 

Ради ефикасније припреме својих седница, предлагања и остваривања ставова и одлука и заузимања ставова и доношења одлука у вези са одређеним питањима, Републички одбор може формирати Председништво као свој извршно-оперативни орган.

 

У хитним случајевима Председништво може да донесе одлуку из надлежности Републичког одбора, уз обавезу да је упути на верификацију на прву наредну седницу Републичког одбора.

 

Председник Синдиката по функцији је председник Председништва, сазива седнице  Председништва и председава седницама.

 

Одлуку о броју и структури чланова Председништва Републичког одбора доноси Републички одбор.

 

Председништво за свој рад одговара Републичком одбору.

 

Члан 61.

 

Седнице Републичког одбора се одржавају према указаној потреби, а најмање једном у четири месеца, у складу са Програмом и Планом рада Републичког одбора.

 

 

Члан 62.

 

Седница Републичког одбора се може заказати уколико се то захтева од једне трећине синдикалних организација које конституишу синдикат и Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

 

О раду седнице води се записник. На наредној седници се усваја извод из записника са претходне седнице Одбора.

 

Члан 63.

 

Републички одбор, према потреби, може одржавати проширене седнице.

 

У зависности од проблематике која се разматра, на проширену седницу позивају се председници синдикалних организација, представници органа Синдиката на територији, представници Савеза самосталних синдиката Србије, представници државних органа и послодаваца и друга лица која могу да помогну у раду седнице.

 

На овим седницама ставове и одлуке доносе само чланови Републичког одбора.

 

Републички одбор може да одржава заједничке седнице са органима других синдиката, са удружењима послодаваца и других организација ради разматрања питања од заједничког интереса, односно усаглашавања и заузимања јединствених ставова.

 

Члан 64.

 

Права и дужности чланова Републичког одбора су:

 

Члан 65.

 

Члан Републичког одбора може бити опозван.

 

Одлуку о опозиву члана доноси синдикална организација која га је изабрала у случајевима када неоправдано одсуствује са седница Републичког одбора, узастопно три пута, и када није задовољна његовим радом и на иницијативу Републичког одбора.

 

Члан 66.

 

Уколико се опозив, односно оставка, усвоји, бира се други члан и о томе обавештава Републички одбор.

 

Ако у периоду трајања мандата, из било ког разлога (прелазак у другу делатност, одлазак у пензију и друго) остане упражњено место члана Републичког одбора, одговарајућа синдикална организација бира другог члана и о томе обавештава Републички одбор, који верификује мандат новоизабраном члану.

 

Члан 67.

 

Синдикат има својство правног лица.

 

Синдикат има свој текући рачун преко кога се одвија укупно материјално-финансијско пословање.

 

Члан 68.

           

Назив Синдиката је: „Самостални синдикат радника енергетике Србије“.

 

Седиште Синдиката је у Београду, Tрг Николе Пашића 5/VII.

 

 

Члан 69.

 

Синдикат има свој печат, који је округлог облика и садржи следећи текст:

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА

                                                ЕНЕРГЕТИКЕ  СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Текст печата је на српском језику – исписан ћирилицом, а у средини печата налази се амблем Синдиката.

 

Изглед и садржај амблема Синдиката утврђује се одлуком Републичког одбора.

 

 

Статутарни одбор

 

Члан 70.

 

Скупштина бира Статутарни одбор који броји пет чланова.

 

За чланове Статутарног одбора изабрани су кандидати који добију највећи број гласова чланова Скупштине.

 

Статутарни одбор из свог састава бира председника.

 

Статутарни одбор има следеће задатке:

 

Надзорни одбор

 

Члан 71.

 

Надзорни одбор Синдиката је орган који врши надзор над законитошћу и исправности материјално-финансијског пословања Синдиката. Такође, врши контролу остваривања политике финансирања Републичког одбора, контролу обрачуна и уплате чланарине од стране чланица, коришћење финансијских средстава и укупне имовине Синдиката и о томе, по потреби, а најмање једанпут годишње, информише чланство и  Републички одбор.

 

Надзорни одбор броји пет чланова које бира Скупштина.

 

За чланове Надзорног одбора изабрани су кандидати који добију највећи број гласова чланова Скупштине.

 

Чланови Надзорног одбора између себе бирају председника.

 

 

VI ИЗБОРИ

 

 

Члан 72.

         

 Избори за чланове и носиоце функција у синдикалним организацијама, јединственим синдикалним организацијама, Самосталном синдикату радника енергетике Србије обављају се сваке пете године на основу одлуке Републичког одбора.

 

 Изузетно, избори се могу обавити у току трајања мандата, уколико је то неопходан услов за рад организација и органа Синдиката.

 

Члан 73.

 

Сви органи у Синдикату су изборни.

 

Органи синдиката својим одлукама утврђују број и структуру чланова органа, а начин избора уређује се Правилима синдиката.

 

У појединачном предлагању кандидата и саставу Синдикалних изборних листа за све органе Синдиката, обезбеђује се одговарајућа заступљеност делатности, односно делова правних лица, квалификациона и национална структура и заступљеност жена и младих радника, у сразмери са њиховим бројем у организацији синдиката.

 

За чланове органа и носиоце функција предлажу се чланови који су показали најбоље у активности  Синдиката, који уживају углед и поверење чланова као доследни борци за интересе радника.

 

Већина чланова органа Синдиката се кандидује из основне делатности.

 

Организације и органи Синдиката су самостални и независни у вођењу кадровске политике. Код предлагања, избора и опозива чланова органа и носилаца функција дужни су да доследно примењују наведене критеријуме о кадровској политици.

 

Члан 74

 

Предлагање кандидата и изборни поступак спроводи се на један од следећих начина:

 

Правилима Синдиката, односно Одлуком о расписивању избора, опредељује се за један од начина утврђен претходним ставом овог члана и ближе уређује изборни поступак, сагласно одредбама овог Статута.

 

Изузетно, синдикална организација са територијално дислоцираним деловима, може на други начин својим правилима одредити изборну процедуру, уз претходну сагласност Председништва Самосталног синдиката радника енергетике Србије.

 

 

Избор носилаца функција и чланова органа синдиката појединачним предлагањем кандидата

 

 

Члан 75.

 

Евидентирање и предлагање кандидата за чланове органа и носиоце функција у Синдикату врши се јавно у синдикалним организацијама и органима.

 

Иницијативу за евидентирање и предлагање кандидата, из претходног става, могу покренути и органи синдиката на вишим нивоима организовања. О кандидатима за чланове и носиоце функција у Синдикату на свим нивоима организовања спроводи се расправа и консултације у синдикалним организацијама.

 

Члан 76.

 

За носиоце функција и чланове органа у Синдикату могу се предлагати и утврдити као кандидати чланови Синдиката који су најмање три године пре утврђивања кандидатуре чланови Синдиката, с тим да последњих пет година нису били чланови другог синдиката.

 

 

 

 

Члан 77.

 

Сваки кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре, чиме стиче право да буде на кандидатској листи.

 

Кандидат за носиоца најзначајнијих функција може бити само  на једној кандидатској листи.

 

Листа кандидата се утврђује по азбучном реду презимена и имена кандидата.

 

Члан 78.

 

Кандидатску листу утврђује чланство или орган синдиката за чији се избор утврђује листа.

 

На кандидатској листи за избор чланова свих органа по правилу се утврђује већи број кандидата од броја чланова који се бирају.

 

За избор председника синдикалне организације и председника свих органа синдиката на кандидатској листи утврђују се по правилу најмање два кандидата.

 

Изузетно, за носиоце функција, уколико није предложено више кандидата избор се врши од једног кандидата.

 

Кандидатска листа за избор чланова органа Синдиката је јединствена, а гласање и избор може се обавити по деловима листе, о чему одлучује орган који утврђује кандидатску листу.

 

 

Члан 79.

 

Носиоци функција и чланови органа синдиката бирају се на основу предложених синдикалних изборних листа.

           

Синдикалну изборну листу, својим потписима мора подржати најмање 10% укупног чланства синдиката.

 

Предлагачи синдикалне изборне листе исту морају сачинити поштујући принцип заступљености кандидата из свих делова процеса рада.

 

Назив синдикалне изборне листе утврђује се према имену и презимену носиоца листе.

 

         Члан 80.

 

         Синдикална изборна листа са потписима подршке предаје се најкасније 15 дана пре дана одређеног за спровођење избора органу који је посебним правилима синдиката одређен за спровођење избора.

 

Орган из става 1. овог члана утврђује збирну синдикалну изборну листу најкасније 10 дана пре дана одређеног за спровођење избора и објављује на огласној табли синдиката.

 

Збирна синдикална изборна листа садржи све синдикалне изборне листе, са именима предложених кандидата, њиховим занимањима и називом организационог дела у коме раде.

 

Редослед синдикалних изборних листа на збирној синдикалној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог предлагања.

 

 

Избор носилаца функција и чланова органа синдиката предлагањем синдикалне изборне листе

 

Члан 81.

 

Носиоци функција и чланови органа синдиката бирају се непосредно од  чланства, тајним гласањем путем гласачких листића.

 

Форму и изглед гласачког листића утврђује орган који је посебним правилима синдиката одређен за спровођење избора.

 

За носиоце функција и чланове органа синдиката изабрани су они кандидати односно листе које добију највећи број гласова, под условом да је гласало више од половине од укупног броја чланова синдикалне организације.

 

Уколико није гласало више од половине чланова синдикалне организације, избори се понављају. На поновљеним изборима изабрани су они кандидати односно листе које добију највећи број гласова, без обзира на укупан број чланова синдикалне организације који су гласали.

 

Уколико два или више кандидата односно листа добију исти број гласова изабран је онај кандидат односно листа која се по редоследу на гласачком листићу налази прва.

 

Члан 82.

 

Избор чланова и председника свих органа Синдиката (Републике, покрајине, градова, општина и више општина и јединствених синдикалних организација) врши се тајним гласањем путем гласачких листића.

 

Изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова присутних  чланова органа.

 

За кандидате који нису добили потребан број гласова из претходног става овог члана спроводи се други круг гласања.

 

За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број гласова и то за једног кандидата више од броја који се бира.

 

У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова. Уколико у другом кругу гласања два кандидата добију исти број гласова, изабран је онај кандидат који је по редоследу на гласачкој листи први.

         

Члан 83.

 

Мандат председника и чланова синдикалне организације, председника и секретара одбора синдикалне организације, председника, секретара и чланова свих органа Синдиката траје 5 (пет) година и може се поновити.

 

Члан 84.

 

Својство члана органа Самосталног синдиката радника енергетике Србије престаје због:

 

Члан 85.

 

Носиоцима функција у органима Самосталног синдиката радника енергетике Србије функција престаје због:

 

Члан 86.

 

Члан органа синдиката може поднети оставку на чланство у органу.

 

Опозив члана органа и носиоца функције кога је непосредно изабрало чланство синдикалне организације врши чланство.

 

Опозив члана органа и носиоца функције кога није непосредно изабрало чланство врши орган који га је изабрао.

 

О предлогу за опозив води се расправа на седници организације, односно органа у коме се врши функција. Прихватањем предлога за опозив спроводи се гласање.

 

Опозив се врши тајним гласањем.

 

Члан органа је опозван уколико се за опозив изјаснило више од половине укупног броја чланова органа, односно организације.

 

Предлог за опозив члана може покренути чланство и орган Синдиката који га је предложио за члана органа и орган за чијег се члана тражи опозив.

 

Опозив се врши у случајевима:

 

Орган може опозвати члана уколико неоправдано не присуствује седницама органа најмање 3 (три) седнице узастопно, уз претходно обавештење организације која га је предложила за члана органа.

 

У случају из става 8. овог члана, опозив се врши јавним гласањем.

 

Нови предлог за опозив може се покренути након истека 6 (шест) месеци од претходног изјашњавања.

 

 

VII ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА СИНДИКАТА

 

Члан 87.

 

Чланови органа имају једнака права, обавезе и одговорности и лично су одговорни за рад органа чији су чланови.

 

Члан 88.

 

Права и обавезе члана органа синдиката су да:

 

Члан 89.

 

За одлучивање у синдикалним организацијама и органима синдиката, на свим нивоима организовања, потребно је да присуствује више од половине чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних.

 

Члан 90.

 

Код правних лица чија је делатност такве природе да се послови одвијају у различитим местима, са мањим бројем извршилаца, изјашњавање и одлучивање се може вршити писменим путем.

 

 

VIII ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА

 

 

Члан 91.

 

Синдикат самостално финансира своју активност, у складу са Статутом и другим законским прописима, из сопствених средстава која се воде на посебном рачуну Самосталног синдиката радника енергетике Србије.

 

Републички одбор, у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању Већа Савеза самосталних синдиката Србије, доноси одлуку о методу обрачуна чланарине, утврђује односе у расподели и поступак при уплати чланарине.

 

Републички одбор доноси финансијски план за сваку годину.

 

Извори средстава синдиката су:

 

Члан 92.

           

Чланарина у Синдикату је јединствена и износи 1% зараде члана, односно 0,5% пензије.

 

Синдикалне организације доносе одлуку о повећању чланарине изнад јединствене стопе 1% и њеној употреби. Повећани износ чланарине припада синдикалној организацији.

 

Члан 93.

 

Расподела чланарине врши се према следећим пропорцијама:

 

Расподела синдикалне чланарине ближе ће се уредити одлукама Органа Самосталног синдиката радника енергетике Србије.

 

Члан 94.

 

Стручне послове за потребе Републичког одбора обавља секретар Одбора и виши самостални стручни сарадници службе Већа Савеза самосталног синдиката Србије за одређена питања.

 

Послове од заједничког интереса, као што су општи, књиговодствени, финансијски, обрачунски и други стручни послови, обављаће заједничке стручне службе.

 

Послове радно-правне заштите и социјалне заштите радника обављаће Служба правне помоћи Савеза самосталних синдиката  Србије.

 

Међусобни односи корисника и даваоца услуга регулишу се посебним уговором (споразумом).

 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 95.

 

Статут Самосталног синдиката радника енергетике Србије доноси Скупштина на основу расправе коју спроводи Републички одбор.

 

Предлог статута утврђује Републички одбор на основу Нацрта који припрема и утврђује Статутарни  одбор  и резултата расправе. 

 

Члан 96.

 

Тумачење овог статута даје Статутарни одбор.

 

 

Члан 97.

 

Синдикалне организације и органи синдиката које синдикат формира на територији дужни су да ускладе своја правила са овим статутом у року од 60 дана од дана усвајања.

 

 

Члан 98.

 

За питања која нису регулисана овим статутом примењиваће се Статут Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 99.

 

Овај статут ступа на снагу даном усвајања.

 

 

Члан 100.

 

Измене и допуне ступају на снагу на дан усвајања од стране Републичког одбора.

 

 

 

                                                            П р е д с е д н и к

Самосталног синдиката радника

               енергетике Србије

 

                                                                                                Вељко Милошевић

                          

 

 

 

 

 

 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI