SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Na osnovu clana 50. Statuta Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije, IV Skupština Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije, održana 10.4.2010. godine, donela je STATUT Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije.

STATUT SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom ureduje se nacin organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze clanova Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije i druga pitanja od znacaja za rad Sindikata.

Član 2.

Radi samostalnog izražavanja, ostvarivanja i zaštite specificnih i posebnih interesa, ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada, kao i kolektivnih prava i sindikalnih sloboda zaposleni se organizuju u Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije.

Član 3.

Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije (u daljem tekstu: Sindikat) cine clanovi sindikata organizovani i povezani u sindikalne organizacije privrednih društava, javnih preduzeca, ustanova i drugih pravnih lica zaposlenih u sledecim delatnostima:

- 111-01 Vadenje sirove nafte,

- 111-02 Vadenje prirodnog gasa,

- 112-00 Usluge u proizvodnji nafte i gasa osim istraživanja,

- 323-01 Proizvodnja derivata nafte,

- 241-60 Proizvodnja plasticnih masa u primarnim oblicima,

- 241-70 Proizvodnja kaucuka,

- 402 Proizvodnja i distribucija gasa,

- 505-00 Trgovina na malo motornim gorivom,

- 515-10 Trgovina na veliko tecnim i gasovitim gorivom,

- 603 Cevovodni transport,

- 631-20 Skladišta i stovarišta,

- 742-04 Geološke i istraživacke aktivnosti, površinska merenja i posmatranja radi dobijanja informacija o podzemnoj strukturi i nalazištima nafte i prirodnog gasa, mineralnih i podzemnih voda,

- Podzemna ekspolatacija uglja,

- Srodnih i drugih delatnosti koje prihvataju Program i Statut Sindikata.

Odlukom nadležnog organa sindikalne organizacije iz stava 1. alineja 14 ovog clana, njeni clanovi automatski postaju clanovi Sindikata.Samostalnom sindikatu radnika energetike i petrohemije Srbije mogu pristupiti drugi sindikati kao kolektivni clanovi, uz saglasnost Skupštine, odnosno Republickog odbora.

Član 4.

Pripadnost clanova Sindikatu odreduje se prema šifri pretežne delatnosti (oblast, grana, grupa, podgrupa) poslodavca kod koga su zaposleni.

Član 5.

Sindikat je demokratska, granska, interesna, samostalna, vanstranacka organizacija zaposlenih u energetici i petrohemiji, koja na osnovu Programa i ovog statuta, na nacelima uzajamnosti i solidarnosti, ostvaruje, štiti i unapreduje radne, ekonomske, socijalne, profesionalne i kulturne interese i prava svojih clanova. Sindikat je nezavisan u svom radu od državnih organa, politickih stranaka, poslodavaca i njihovih udruženja.

Član 6.

Radi ostvarivanja zajednickih i opštih interesa, Sindikat se organizuje u Savez samostalnih sindikata Srbije kao njegov konstitutivni elemenat. U Savezu samostalnih sindikata Srbije Sindikat sa drugim sindikatima usaglašava svoje posebne i specificne interese, ucestuje u izgradivanju zajednickih i opštih interesa ukupnog sindikalnog clanstva i na nacelima ravnopravnosti i solidarnosti angažuje se na njihovom ostvarivanju.

Član 7.

Radi ostvarivanja odredenih zajednickih interesa clanstva Sindikat može da ostvaruje akcionu saradnju i da zajednicki deluje sa drugim sindikatima u Republici Srbiji.

Član 8.

Sindikat može stupati u saveze, unije, odnosno asocijacije sindikata na medunarodnom planu, na nacelima ravnopravnosti i solidarnosti, radi zajednickog delovanja u razrešavanju odredenih kljucnih pitanja iz oblasti sveta rada i socijalne zaštite i stvaranju uslova za poboljšanje ukupnog položaja clanstva. Sindikat ostvaruje medunarodnu sindikalnu saradnju sa odgovarajucim sindikatima drugih država.

II CILjEVI, SADRŽAJ I METOD RADA

Član 9.

Ciljevi Sindikata su ocuvanje i poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja svojih clanova, ostvarivanje i zaštita prava iz rada i po osnovu rada, socijalna zaštita, humanizacija rada, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita sindikalnih sloboda i prava, kao i zaštita svih drugih individualnih i kolektivnih prava clanstva, u skladu sa ovim statutom, Programom Sindikata, kolektivnim ugovorom, zakonom i potvrdenim medunarodnim konvencijama.

Član 10.

Sindikat svoje aktivnosti usmerava na ostvarivanje sledecih zadataka:

- zaštitu i unapredenje materijalnog i socijalnog položaja svojih clanova;

- pomoc u pregovorima i zakljucivanju kolektivnih ugovora kod poslodavaca;

- izradu i zakljucivanje posebnih kolektivnog ugovora;

- unapredivanje socijalnog dijaloga;

- razmatranje zakona i drugih propisa od interesa za clanstvo, zauzimanje stavova i korišcenje metoda sindikalne borbe radi realizacije stavova;

- razmatranje uticaja sistemskih mera na položaj zaposlenih i predlaganje mera za njegovo poboljšanje;

- aktivno ucešce u postupku privatizacije i statusnih i organizacionih promena preduzeca;

- aktivno ucešce u pripremi socijalnih programa, pracenje sprovodenja socijalnih programa i kupoprodajnih ugovora;

- obezbedivanje radnopravne, zdravstvene i socijalne zaštite zaposlenih i rešavanju stambenih problema;

- beneficirani radni staž za radnike energetike, petrohemije i prerade plastike u procesu donošenja odluka i revizija;

- obezbedivanje uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu, životne i radne sredine i humanizacija rada;

- pružanje pomoci podrške aktivnostima sindikalnih organizacija Sindikata;

- obezbedivanje odgovarajucih uslova za odmor, oporavak i rekreaciju radnika;

- edukacija clanstva i sindikalnih kadrova za rad u Sindikatu;

- informisanje clanstva sindikata i javnosti;

- preventivno sprecavanje konflikata, a kada do njih dode, pregovaranje i uticaj da se oni sporazumno reše;

- iniciranje, organizovanje i vodenje štrajka i analiza rezultata štrajka;

- organizovanje radno-proizvodnih i drugih susreta radnika,

- razvijanje i drugih aktivnosti u skladu sa svojom ulogom, funkcijom i delokrugom rada.

Ciljeve i zadatke utvrdene ovim statutom Sindikat ostvaruje preko svojih organa.

Član 11.

Osnovni metodi delovanja Sindikata su socijalni dijalog i pregovori sa socijalnim partnerima.

Ukoliko socijalni dijalog i pregovori ne daju ocekivane rezultate Sindikat koristi druga demokratska, legalna i legitimna medunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe kao što su:

- samostalno isticanje predloga i inicijativa,

- javno osporavanje i kritika odredenih rešenja i podnošenje protivpredloga,

- traženje ostavki i smene odgovornih,

- pokretanje sporova i zastupanje clanova pred sudskim i drugim organima u zaštiti njihovih prava,

- organizovanje protestnih skupova i štrajka.

III PRINCIPI DELOVANjA I MEÐUSOBNI ODNOSI U SINDIKATU

Član 12.

Medusobni odnosi u Sindikatu zasnivaju se na sledecim osnovnim nacelima i principima:

- svi clanovi sindikata imaju ista prava i dužnosti, a odgovornosti srazmerno funkciji koju obavljaju;

- subjekat izgradivanja stavova i nosilaca delovanja kontrole rada sindikata je clanstvo i njegove sindikalne organizacije;

- organi sindikata obavezni su da u toku izgradivanja stavova i donošenja zakljucaka i odluka polaze od interesa i opredeljenja clanstva;

- prilikom zauzimanja stavova od bitnog znacaja za ekonomski i socijalni položaj sindikalnog clanstva i donošenja dokumenata programskog i statutarnog karaktera, organizacije i organi sindikata organizuju rasprave, referendume, istraživanja, ankete i druge nacine koji obezbeduje mišljenje clanstva o konkretnom pitanju.

Član 13.

Svi organi Sindikata su obavezni da zahteve clanstva i organizacija razmatraju i da ih obaveštavaju o svojim stavovima, odlukama i zakljuccima. Clanovi organa sindikata za svoj rad odgovorni su clanstvu i organima ciji su clanovi, kao i Republickom odboru za realizaciju usvojenih odluka, stavova i zakljucaka organa Sindikata Republike.

Član 14.

Sindikat, kroz Savez samostalnih sindikata Srbije, izgraduje i ostvaruje zajednicke i univerzalne interese ukupnog clanstva, izgraduje stavove o bitnim pitanjima za ekonomski i socijalni položaj ukupnog clanstva, ucestvuje u izgradivanju zajednicke strategije kroz usaglašavanje posebnih interesa sindikata prema državnim organima i poslodavcima, ucestvuje u pripremi i sprovodenju opšteg kolektivnog ugovora, ucestvuje u organizovanju generalnog štrajka, ocenjuje efekte štrajka, bori se za sindikalnu solidarnost i ravnopravnost, radno-pravnu zaštitu, sindikalno osposobljavanje i informisanost, formiranje zajednickih strucnih službi, formiranje fondova, finansiranje aktivnosti Saveza sindikata.

Član 15.

Preko teritorijalnih organizacija Saveza samostalnih sindikata Srbije, sindikalne organizacije preduzeca ostvaruju prava za koja postoji interes clanstva Samostalnog sindikata energetike i petrohemije, uz odgovarajuce obaveze.

Član 16.

Sindikalne organizacije imaju pravo i obavezu da prate i kriticki ocenjuju rad organa i nosilaca funkcija u tim organima i pokrecu inicijativu za opoziv ili smenjivanje clanova organa ili nosilaca funkcija u organu.Organi sindikata su dužni da prate sprovodenje svojih stavova, zakljucaka, odluka i akata i da pokrecu postupak za utvrdivanje odgovornosti.Organizacije i organi Sindikata na prigodne nacine obaveštavaju javnost.

IV CLAN SINDIKATA, OSNOVNA PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Član 17.

Zaposleni se dobrovoljno uclanjuje u Sindikat, prihvatajuci Program i ovaj statut.

Zaposleni se u Sindikat uclanjuje potpisivanjem pristupnice u sindikalnoj organizaciji, na osnovu cega dobija clansku kartu ovog sindikata.

Izgled i sadržaj pristupnice, kao pojedinacne pisane izjave, utvrduje Republicki odbor Sindikata.

Clanska karta je u vlasništvu Sindikata.

Član 18.

Osnovna prava clana su da:

- ostvaruje pravo na rad i odgovarajucu zaradu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

- ucestvuje u radu sindikalne organizacije u izgradivanju stavova, zakljucaka, odluka i akata sindikata i Saveza samostalnih sindikata i angažuje se na njihovom sprovodenju;

- slobodno izražava svoje stavove, interese, usaglašava ih i uskladuje sa stavovima i interesima drugih clanova i utvrduje zajednicke stavove;

- podnosi predloge i obraca se sindikalnoj organizaciji, organima sindikata;

- ucestvuju u aktivnostima sindikalne organizacije na pripremi i donošenju opštih akata i kolektivnih ugovora;

- angažuje se na prevenciji radne invalidnosti i rekreativnog odmora;

- zahteva besplatnu pomoc i zaštitu osnovnih prava iz radnog odnosa i kolektivnog ugovora;

- razvija solidarnost i jedinstvo radnika;

- koristi pogodnosti u snabdevanju u sindikalnim prodavnicama;

- koristi finansijske usluge organizacije Sindikata i pomoc iz sindikalnih fondova;

- obrazuje se i osposobljava za sindikalni rad;

- bude biran i bira clanove organa sindikata;

- inicira organizovanje štrajka i ucestvuje u štrajku;

- bude informisan o svim bitnim pitanjima za aktivnost u sindikatu;

- podnosi ostavku na funkcije u organima sindikata;

Osnovne dužnosti clana su:

- da se pridržava odredbi statuta Sindikata;

- da ucestvuje u radu i i akcijama sindikalne organizacije i organa Sindikata u koji je izabran;

- da poštuje i sprovodi usvojene odluke, stavove i zakljucke sindikalne organizacije i organa Sindikata;

- da uredno placa clanarinu.

Član 19.

U ostvarivanju prava iz radnog odnosa i prava na zapošljavanje, clan ima pravo na besplatnu pravnu zaštitu.

Clan ima pravo na materijalnu pomoc kada je ugrožen njegov socijalni položaj u skladu sa mogucnostima sindikata.

Član 20.

Radnik koji je otišao u penziju može da ostvaruje prava i dužnosti clana u sindikalnoj organizaciji u kojoj je bio do odlaska u penziju, na osnovu posebne pisane izjave i placanja clanarine u visini utvrdenoj ovim statutom.

Clanovi koji su na odsluženju vojnog roka i nezaposleni, ne placaju clanarinu.

Privremeno nezaposleni clanovi ostvaruju pravo na posredovanje i pomoc pri zapošljavanju i besplatnu radno-pravnu zaštitu u Sindikatu.

Član 21.

Clan Sindikata – direktor kod poslodavca, zaposleni na koga je direktor preneo svoja ovlašcenja u odlucivanju o pravima i obavezama zaposlenih, clan izabran u organe vlasti sa stranacke liste ili na funkciju u politickoj partiji, dok obavlja poslove na toj funkciji, ne može da bira i da bude biran u organe i za nosioca funkcije u Sindikatu.

Prava i obaveze koje proisticu iz clanstva Sindikata miruju zaposlenom koji se nalazi na odsluženju vojnog roka.

Clan Sindikata kome je odlukom poslodavca prestao radni odnos, ukoliko pokrene radni spor, ima pravo na besplatnu radno-pravnu zaštitu do donošenja pravosnažne sudske odluke.

Član 22.

Zaslužnim clanovima sindikalne organizacije i organa sindikata mogu se dodeljivati priznanja.

Član 23.

Clanstvo u sindikatu prestaje istupanjem i iskljucenjem.

Član 24.

Zahtev za istupanje iz clanstva podnosi se organu sindikalne organizacije u pisanoj formi.

Protekom 30 dana od podnošenja zahteva iz stava 1. ovog clana zaposlenom prestaju prava i obaveze clana Sindikata utvrdene ovim statutom.

Do dana prestanka clanstva zbog istupanja iz Sindikata zaposleni je dužan da izmiri sve finansijske obaveze prema sindikalnoj organizaciji i Sindikatu.

Član 25.

Clan može biti iskljucen iz Sindikata zbog:

- teže povrede ovog statuta ili pravila o radu sindikalne organizacije,

- nesprovodenja odluka sindikalne organizacije i organa Sindikata,

- neucestvovanja u akcijama sindikalne organizacije i organa Sindikata,

- nanošenja štete Sindikalnoj organizaciji ili Sindikatu,

- ucešca u aktivnostima na razbijanju Sindikata,

- neplacanja clanarine u utvrdenom iznosu.

Odluku o iskljucenju iz Sindikata, u pisanoj formi, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku, donosi odbor sindikalne organizacije, uz obavezu da je dostavi iskljucenom clanu.

Na odluku o iskljucenju clan ima pravo žalbe Republickom odboru Sindikata, kao drugostepenom organu, u roku od osam dana od dana prijema.

Republicki odbor dužan je da o podnetoj žalbi donese odluku u roku od 30 dana od prijema i da je dostavi podnosiocu žalbe i sindikalnoj organizaciji.

Odluka Republickog odbora je konacna.

Iskljucenom clanu prestaje clanstvo u Sindikatu danom dostavljanja konacne odluke Republickog odbora o iskljucenju.

Iskljuceni clan je dužan da izmiri sve finansijske obaveze prema sindikalnoj organizaciji i Sindikatu, u roku od 30 dana od dana iskljucenja.

V ORGANIZOVANOST I ORGANI SINDIKATA

Član 26.

Sindikat jedinstveno ostvaruje svoje funkcije i zadatke na teritoriji Republike Srbije preko Republickog odbora i teritorijalnih organa koje formira.

Član 27.

Sindikat se organizuje za teritoriju Republike Srbije.

Sindikat formira svoje organe na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga, opština i više opština.

Za teritoriju okruga (gde postoji interes clanstva) formira se regionalno povereništvo i regionalni poverenik radi koordinacije aktivnosti, saradnje, razmene iskustava i ostvarivanja zajednickih i specificnih interesa sindiklnih organizacija na odredenoj teritoriji i blagovremene i dosledne realizacije programa, ciljeva, odluka i zakljucaka organa Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije. Republicki odbor svojom odlukom može formirati i druge posebne i specificne oblike delovanja sindikata u zavisnosti od izraženih potreba, zahteva i interesa clanstva.

Sindikalna organizacija

Član 28.

Sindikalna organizacija kod poslodavca je osnovni oblik organizovanja clanstva u Sindikat.

Sindikalna organizacija može da se formira i za više poslodavaca ukoliko ne postoje uslovi za formiranje sindikalne organizacije kod poslodavca.

Sindikalna organizacija ima status pravnog lica.

Svaki clan sindikata uclanjuje se samo u jednu sindikalnu organizaciju.

Sindikalna organizacija pravilima o radu, u skladu sa ovim statutom, bliže ureduje svoju organizovanost, sadržaj i nacin rada.

Član 29.

U delovima pravnih subjekata iz clana 3. ovog statuta sa velikim brojem clanova i sa dislociranim delovima mogu da se formiraju sindikalne organizacije delova privrednog subjekta koje obrazuju jedinstvenu sindikalnu organizaciju kod poslodavca.

Jedinstvena sindikalna organizacija pravilima o radu, analognom primenom odredaba ovog statuta kojima se ureduje sindikalna organizacija, bliže ureduje svoju organizovanost, funkcije, delokrug i nacin rada organa.

Jedinstvena sindikalna organizacija ima status pravnog lica.

Član 30.

Organi sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije su: odbor, odnosno predsedništvo i nadzorni odbor.

Najviši organ sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije donosi odluku o stupanju u štrajk, što se bliže reguliše pravilima tih organizacija. Pre donošenja odluke o stupanju u štrajk neophodno je da se utvrdi volja zaposlenih potrebnom vecinom (anketiranjem ili na drugi nacin).

Član 31.

Sindikalne organizacije preduzeca drugih sindikata mogu se interesno povezivati i saradivati sa Samostalnim sindikatom radnika energetike i petrohemije Srbije.

Član 32.

Sastanak sindikalne organizacije održava se kao jedinstveni sastanak svih clanova, a može se održati po sindikalnim podružnicama.

Sindikalna organizacija održava sastanak po potrebi.

Sastanak zakazuje predsednik sindikalne organizacije.

Sastanak se mora zakazati ukoliko to zahteva odbor, odnosno predsedništvo sindikalne organizacije, nadzorni odbor sindikalne organizacije po pitanjima iz njegove nadležnosti, jedna trecina clanova ili viši organ sindikata .

Ako predsednik sindikalne organizacije ne zakaže sastanak po zahtevu iz stava 4. ovog clana, sastanak može zakazati viši organ Sindikata.

Član 33.

Odbor, odnosno predsedništvo sindikalne organizacije, iz svojih redova bira sekretara i blagajnika i može da imenuje poverenike po osnovnim funkcijama sindikata.

Sindikalna organizacija koja ima 50 clanova bira predsednika, sekretara i blagajnika.

Sednice organa sindikalne organizacije zakazuje predsednik po potrebi.

Sednica se mora sazvati ako to zahteva vecina clanova odbora sindikalne organizacije , odnosno predsedništvo, nadzorni odbor po pitanjima iz njegove nadležnosti, trecina clanova sindikalne organizacije ili viši organ sindikata.

Odbor, odnosno predsedništvo sindikalne organizacije, zauzima stavove i donosi odluke o pitanjima iz nadležnosti sindikalne organizacije, prati i angažuje se na njihovoj realizaciji, koordinira aktivnosti sindikalnih podružnica, pokrece inicijative i daje predloge organima sindikata i Saveza samostalnih sindikata i angažuje se u akcijama koje oni vode.

Član 34.

Sindikalna organizacija angažuje se na ostvarivanju i zaštiti individualnih i kolektivnih prava clanstva i svih zaposlenih kod poslodavca koje proizilaze iz rada i po osnovu rada, a posebno na :

- unapredivanju uslova rada i sprovodenju mera radi obezbedivanja bezbednosti i zdravlja na radu;

- zakljucivanju i primeni kolektivnih ugovora;

- zaštiti interesa clanstva u postupku statusnih promena i privatizacije;

- tehnicko-tehnološkim organizacionim i ekonomskim promenama preduzeca, odnosno drugog pravnog lica:

- ostvarivanju prava radnika za cijim je radom prestala potreba, kao i na ostvarivanju drugih prava utvrdenih ovim Statutom.

Sindikalna organizacija zastupa svoje clanove pred organima upravljanja, sudskim i drugim državnim organima , pregovara sa poslovodnim i drugim organima, organizuje štrajk i stara se o informisanju clanstva.

Sindikalna organizacija kolektivnim ugovorom kod poslodavca reguliše administrativno-tehnicke uslova rada, prava predstavnika i poverenika sindikalne organizacije na sindikalne aktivnosti i naknadu zarade, kao i druga pitanja neohodna za ostvarivanje svoje uloge.

Funkcije i zadatke iz ovog clana sindikalna organizacija ostvaruje preko svojih organa.

Član 35.

Nadzorni odbor sindikalne organizacije vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem i korišcenjem sredstava sindikalne clanarine i imovine i najmanje jednom godišnje upoznaje clanstvo o rezultatima nadzora.

Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.

Nadzorni odbor sindikalne organizacije za svoj rad odgovoran je clanstvu.

Član 36.

Predsednik sindikalne organizacije predstavlja i zastupa sindikalnu organizaciju, saziva sednice i usmerava aktivnost sindikalne organizacije i aktivnost organa na ostvarivanje i zaštitu prava clanova, angažuje se i koordinira rad na realizaciji stavova i odluka sindikalne organizacije i organa, saraduje sa višim organima sindikata, u ime sindikalne organizacije i odbora zastupa interese clanova i pregovara sa poslodavcem, potpisuje akte sindikalne organizacije, informiše odbor o aktivnostima koje vodi, a obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima sindikalne organizacije i ovim statutom.

Član 37.

Najmanje jednom u pet godina održava se izborni sastanak sindikalne organizacije na kome se razmatra rad u proteklom periodu, donosi program rada i usvajaju pravila za naredni period i vrši izbor predsednika i clanova organa sindikalne organizacije.

U sindikalnim organizacijama sa velikim brojem clanova u dislociranim podružnicama, sastanak iz stava 1. ovog clana, može se održati uz ucešce predstavnika delova sindikalne organizacije, odnosno podružnice.

Izbor predstavnika sindikalne organizacije iz stava 2. ovog clana vrši neposredno clanstvo sindikalne organizacije tajnim glasanjem izmedu kandidata u delovima procesa rada, odnosno u sindikalnim podružnicama.

Sindikalna organizacija preduzeca u stecaju

Član 38.

Sindikalna organizacija u preduzecu u kojem je uveden stecaj nastavlja sa radom i funkcionisanjem u novonastalim okolnostima.

Clanovi sindikalne organizacije koji su na dan otvaranja stecaja bili u radnom odnosu kod poslodavca i dalje ostaju clanovi sindikalne organizacije preduzeca u stecaju.

Kao organ sindikalne organizacije preduzeca u stecaju imenuje se Operativni odbor.

Clanove Operativnog odbora iz sastava clanova sindikalne organizacije preduzeca u stecaju i šireg kruga sindikalnih aktivnosti imenuje Predsedništvo Republickog odbora Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Saveza samostalnog sindikata opštine na cijoj se teritoriji nalazi sedište preduzeca u stecaju.

Operativni odbor iz svog sastava imenuje predsednika.

Imenovanjem Operativnog odbora prestaju sa radom izabrani organi sindikalne organizacije.

Član 39.

Operativni odbor sindikalne organizacije preduzeca u stecaju ima sledece zadatke:

- usvaja operativni plan Odbora, u uslovima uvedenog stecaja;

- angažuje se na obezbedivanju prioriteta zapošljavanja clanova sindikata koji su bili u radnom odnosu u preduzecu do otvaranja stecaja;

- informiše clanove sindikata na radu i privremeno nezaposlene clanove o nacinu ostvarivanja njihovih prava i o toku stecajnog postupka i posebno brine o blagovremenom prijavljivanju potraživanja zaposlenih ,

- vodi finansijsko poslovanje sindikalne organizacije i izraduje završni racun;

- u slucaju bankrota preduzeca, donosi odluke u vezi sa prestankom rada sindikalne organizacije i

- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Sindikalna podružnica

Član 40.

Radi svestranije i potpunije aktivnosti clanova u sindikalnim organizacijama, mogu se obrazovati kao oblici delovanja sindikalne podružnice.

Sindikalne podružnice se formiraju po delovima procesa rada (radna jedinica, poslovnica, pogon, predstavništvo, odeljenje, sektor, smena i slicno).

Sindikalne podružnice se obavezno formiraju u teritorijalno izdvojenim preduzecima u kojima nije formirana sindikalna organizacija.

Sindikalna podružnica raspravlja i utvrduje predlog mišljenja po pitanjima o kojima stavove zauzimaju i odluke donose organi sindikalne organizacije, informiše clanstvo, ostvaruje i sprovodi stavove i odluke sindikalne organizacije, utvrduje stavove i donosi odluke o pitanjima utvrdenim Pravilima sindikalne organizacije.

Sindikalna podružnica bira predsednika i sekretara, a u velikim podružnicama može birati i sekretarijat.

Pravilima o radu sindikalne organizacije utvrduju se kriterijumi za obrazovanje sindikalnih podružnica, njihove funkcije, zadaci i nacin delovanja.

Organi sindikata u opštini, više opština, okrugu, gradu i pokrajini

Član 41.

Organ sindikata u opštini, više opština, okrugu, gradu i pokrajini je odbor.

Član 42.

Samostalni sindikat formira organe za teritorije više opština i gradova, u skladu sa iskazanim interesima i potrebama clanova sindikata sa konkretne teritorije.

Član 43.

U Samostalnom sindikatu energetike i petrohemije Srbije, zajedno sa samostalnim sindikatom hemije i nemetala Srbije, organizuje se Gradski odbor Samostalnog sindikata energetike i petrohemije, hemije i nemetala Beograda kao i Gradski odbor Samostalnog sindikata energetike i petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada.

U Samostalnom sindikatu energetike i petrohemije Srbije, zajedno sa Samostalnim sindikatom hemije i nemetala Srbije, organizuje se pokrajinska organizacija Samostalnog sindikata energetike, petrohemije, hemije i nemetala Vojvodine.

Član 44.

Odbor radi na ostvarivanju posebnih i specificnih interesa clanova, sprovodi stavove, odluke i zakljucke Republickog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije, predlaže Republickom odboru donošenje odredenih odluka i zakljucaka od interesa za materijalni i socijalni položaj clanova sindikata, podstice i koordinira rad sindikata na podrucju za koje je formiran.

Član 45.

Odbor se angažuje na izražavanju i zauzimanju stavova clanstva na svim pitanjima iz nadležnosti sindikata, usaglašava interese sindikalnih organizacija sa svog podrucja, o cemu blagovremeno izveštava Republicki odbor.

Član 46.

Odbor iz svog sastava bira predsednika odbora koji rukovodi radom odbora.

Član 47.

Predsednik, odnosno potpredsednik Pokrajinskog odbora je, po funkciji, clan Republickog odbora.

Član 48.

Odbori, kao organi Sindikata, svojim pravilima bliže odreduju sadržaj i nacin svog rada.

Pokrajinska organizacija sindikata sopstvenim dokumentima, u skladu sa odredbama ovog statuta, bliže ureduje organizovanost, sadržaj i nacin svog rada.

ORGANI SINDIKATA

Član 49.

Organi Sindikata su :

- Skupština;

- Republicki odbor;

- Predsedništvo;

- Statutarni odbor i

- Nadzorni odbor.

Skupština

Član 50.

Skupština sindikata je najviši organ i po pravilu se saziva svake pete godine.

Odluku o sazivu i dnevnom redu Skupštine donosi Republicki odbor najkasnije 30 dana pre dana održavanja.

Skupštinu cine: raniji i novoizabrani sastav Republickog odbora, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora.

Odluku o broju i sastavu Skupštine donosi Republicki odbor najkasnije 30 dana pre održavanja.

Skupština Sindikata:

- verifikuje izbor clanova Skupštine,

- verifikuje izbor clanova Republickog odbora,

- imenuje radno predsedništvo koje rukovodi radom skupštine,

- usvaja poslovnik o svom radu,

- imenuje svoja radna tela,

- donosi Program;

- razmatra i usvaja izveštaj o radu Sindikata,

- razmatra i usvaja izveštaj o radu Statutarnog odbora

- razmatra i usvaja izveštaj o radu Nadzornog odbora,

- donosi Statut, odnosno izmene i dopune Statuta;

- daje razrešnicu clanovima Republickog odbora, Statutarnog i Nadzornog odbora prethodnog saziva;

- donosi odluke o udruživanju i razdruživanju sa Savezom samostalnih sindikata i drugim savezima;

- bira clanove Statutarnog i Nadzornog odbora;

- odlucuje o visini clanarine i nacinu raspodele u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 51.

Clanovi Republickog odbora, Statutarnog odbora i Nadzornog odbora prethodnog saziva ne glasaju o usvajanju izveštaja o radu i svom razrešenju.

Član 52.

Skupština punovažno odlucuje ako je prisutno više od polovine clanova, a odluke su donete ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih clanova Skupštine.

Clan 53.

Vanredna skupština sindikata može se sazvati izmedu dve redovne, ako za to postoji potreba i to odluci Republicki odbor ili dve trecine clanova sindikata.

Postupak sazivanja je istovetan kao i za redovnu skupštinu.

Republicki odbor

Član 54.

Najviši organ sindikata izmedu dve skupštine je Republicki odbor.

Član 55.

Clanove Republickog odbora bira neposredno clanstvo odredenih sindikalnih organizacija izmedu više kandidata tajnim glasanjem.

Odluku o broju i strukturi clanova Republickog odbora donosi Republicki odbor.

Član 56.

Republicki odbor ostvaruje nadležnosti koje proizilaze iz uloge sindikata utvrdene ovim statutom i angažuje se na ostvarivanju interesa clanstva, a posebno:

- utvrduje politiku zaštite i unapredenja materijalnog i socijalnog položaja clanova sindikata;

- vrši izmene i dopune Statuta izmedu dva zasedanja Skupštine;

- usvaja programe i planove rada;

- usvaja poslovnik o svome radu;

- razmatra i usvaja izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata;

- zauzima stav o nacrtima zakona i drugih projekata koje utvrduje Vlada, odnosno koje donosi Narodna skupština Republike Srbije i o svom stavu upoznaje nadležno ministarstvo i clanstvo;

- angažuje se na unapredivanju uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu;

- zakljucuje poseban kolektivni ugovor i prati njegovu primenu;

- formira i utvrduje sastav pregovarackog tima sindikata za zakljucivanje posebnog kolektivnog ugovora i njegovih izmena i dopuna, odnosno aneksa;

- donosi Odluku o sprovodenju izbora u sindikatu;

- donosi Odluku o formiranju organa sindikata za teritoriju;

- vrši izbor clanova Statutarnog i Nadzornog odbora, izmedu dva zasedanja Skupštine, ukoliko izabranim clanovima prestane funkcija pre isteka mandata;

- verifikuje izbor clanova Republickog odbora u toku mandata;

- bira predstavnike Sindikata za Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije i clanove Veca Saveza samostalnih sindikata;

- donosi odluku o dodeli priznanja zaslužnim clanovima sindikata, organima i organizacijama sindikata;

- pomaže u radu sindikalnim organizacijama,

- donosi odluku o stupanju u štrajk na nivou grane i analizira rezultate štrajka;

- organizuje radno-proizvodna i sportska takmicenja;

- organizuje savetovanja, seminare, sastanke, konferencije, okrugle stolove i druge skupove na odredenu temu;

- stara se o blagovremenom, potpunom i objektivnom informisanju clanstva i javnosti o radu celine Sindikata;

- imenuje stalna i povremena radna tela;

- donosi odluke o stupanju Sindikata u saveze, unije i druge asocijacije sindikata na medunarodnom planu,

- odlucuje o uspostavljanju medunarodne sindikalne saradnje sa sindikatima drugih zemalja;

- donosi i druge odluke i zakljucke u skladu sa ovim statutom i zakonom.

Član 57.

Mandat clanova Republickog odbora traje pet godina i može se ponoviti.

Republicki odbor punovažno odlucuje ako je na sednici prisutno više od jedne polovine clanova, a odluke se donose ako se za njih izjasnilo više od polovine prisutnih clanova.

Član 58.

Republicki odbor iz svog sastava, izmedu više kandidata, bira tajnim glasanjem predsednika koji predstavlja i zastupa Sindikat.

Iz redova Republickog odbora tajnim glasanjem izmedu više kandidata bira se i potpredsednik koji zamenjuje predsednika u slucaju odsutnosti, bolesti ili svake opravdane nemogucnosti obavljanja funkcije na koju je izabran.

Mandat predsednika i potpredsednika je pet godina i može se ponoviti.

Predsednik Sindikata potpisuje akta sindikata, organizuje rad Republickog odbora, saziva i predsedava sednicama Republickog odbora i Predsedništva, prati i ostvaruje uvid u izvršavanje odluka i sprovodenje zakljucaka organa Sindikata, ostvaruje saradnju sa predstavnicima drugih sindikata, Saveza samostalnih sindikata i drugim organizacijama i udruženjima sindikata, koordinira rad sa predsednicima organa Sindikata na teritoriji, neposredno kontaktira sa ministarstvima i drugim državnim organima, asocijacijama i udruženjima poslodavaca i drugim organima, organizacijama i udruženjima po pitanjima od interesa za clanstvo, ostvaruje neposrednu komunikaciju i saradnju sa sindikatima drugih zemalja i medunarodnim organizacijama i udruženjima, formira povremene strucne radne grupe za izucavanje odredenih pitanja iz pojedinih oblasti od interesa za razvoj i delovanje sindikata, nalogodavac je za raspolaganje finansijskim sredstvima Sindikata, ovlašcen je da pojedinacno potpisuje i raspolaže sredstvima na racunu Sindikata, zakljucuje ugovore o radu sa zaposlenima u Sindikatu i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Sindikata.

Predsednik i potpredsednik Sindikata za svoj rad odgovaraju Republickom odboru.

Predsednik Sindikata je, na osnovu Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, clan Predsedništva i Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije .

Član 59.

Republicki odbor na predlog predsednika iz svog sastava bira sekretara na period od pet godina, uz mogucnost ponovnog izbora.

Sekretar Republickog odbora obavlja strucne i organizacione poslove za potrebe sindikata, organizuje rad i izvršava odluke, zakljucke i stavove organa sindikata, angažuje se na pripremi sednica organa Sindikata i drugih radnih tela i obavlja i druge poslove po nalogu i dogovoru sa predsednikom.

Sekretar za svoj rad odgovara predsedniku i Republickom odboru.

Član 60.

U cilju ostvarivanja posebnih interesa clanova odredenih delatnosti, struka i zanimanja, mogu se formirati posebni pododbori.

Član 61.

Radi efikasnije pripreme svojih sednica, predlaganja i ostvarivanja stavova i odluka i zauzimanja stavova i donošenja odluka u vezi sa odredenim pitanjima, Republicki odbor može formirati Predsedništvo kao svoj izvršno-operativni organ.

U hitnim slucajevima Predsedništvo može da donese odluku iz nadležnosti Republickog odbora, uz obavezu da je uputi na verifikaciju na prvu narednu sednicu Republickog odbora.

Predsednik Sindikata po funkciji je predsednik Predsedništva, saziva sednice Predsedništva i predsedava sednicama.

Odluku o broju i strukturi clanova Predsedništva Republickog odbora donosi Republicki odbor.

Predsedništvo za svoj rad odgovara Republickom odboru.

Član 62.

Sednice Republickog odbora se održavaju prema ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u cetiri meseca, u skladu sa Programom i Planom rada Republickog odbora.

Član 63.

Sednica Republickog odbora se može zakazati ukoliko se to zahteva od jedne trecine sindikalnih organizacija koje konstituišu sindikat i Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije.

O radu sednice vodi se zapisnik. Na narednoj sednici se usvaja izvod iz zapisnika sa prethodne sednice Odbora.

Član 64.

Republicki odbor, prema potrebi, može održavati proširene sednice.

U zavisnosti od problematike koja se razmatra, na proširenu sednicu pozivaju se predsednici sindikalnih organizacija, predstavnici organa Sindikata na teritoriji, predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije, predstavnici državnih organa i poslodavaca i druga lica koja mogu da pomognu u radu sednice.

Na ovim sednicama stavove i odluke donose samo clanovi Republickog odbora.

Republicki odbor može da održava zajednicke sednice sa organima drugih sindikata, sa udruženjima poslodavaca i drugih organizacija radi razmatranja pitanja od zajednickog interesa, odnosno usaglašavanja i zauzimanja jedinstvenih stavova.

Član 65.

Prava i dužnosti clanova Republickog odbora su:

- pokretanje pitanja za koja smatra da o njima Odbor treba da se izjasni;

- iniciranje rasprave medu clanstvom u svojoj organizaciji o pitanjima o kojima se vodi rasprava u Odboru;

- da zajedno sa drugim clanovima Republickog odbora ucestvuje u pripremanju sednica, savetovanja, tematskih rasprava, konsultativnih sastanaka, kao i stavova, zakljucaka i odluka;

- da priprema i iznosi mišljenja o svim pitanjima iz rada Odbora;

- da izražava interese clanstva i sindikalne organizacije i ucestvuje u predlaganju i usaglašavanju stavova;

- da zahteva prave, blagovremene i potpune informacije o sadržini i sprovodenju zakljucaka, odluka i stavova;

- da zastupa i tumaci stavove Republickog odbora i da se angažuje na njihovom ostvarivanju u svojoj sindikalnoj organizaciji i šire;

- da ocenjuje rad drugih clanova Odbora i Odbora u celini i pokrece pitanja odgovornosti;

- da na sednici Republickog odbora izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga Odboru;

- da podnese ostavku kada ne može da odgovori svojim obavezama.

Član 66.

Clan Republickog odbora može biti opozvan.

Odluku o opozivu clana donosi sindikalna organizacija koja ga je izabrala u slucajevima kada neopravdano odsustvuje sa sednica Republickog odbora, uzastopno tri puta, i kada nije zadovoljna njegovim radom i na inicijativu Republickog odbora.

Član 67.

Ukoliko se opoziv, odnosno ostavka, usvoji, bira se drugi clan i o tome obaveštava Republicki odbor.

Ako u periodu trajanja mandata, iz bilo kog razloga (prelazak u drugu delatnost, odlazak u penziju i drugo) ostane upražnjeno mesto clana Republickog odbora, odgovarajuca sindikalna organizacija bira drugog clana i o tome obaveštava Republicki odbor, koji verifikuje mandat novoizabranom clanu.

Član 68.

Sindikat ima svojstvo pravnog lica.

Sindikat ima svoj tekuci racun preko koga se odvija ukupno materijalno-finansijsko poslovanje.

Član 69.

Naziv Sindikata je: „Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije“.

Sedište Sindikata je u Beogradu, Trg Nikole Pašica 5/VII.

Član 70.

Sindikat ima svoj pecat, koji je okruglog oblika i sadrži sledeci tekst:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE, SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE – BEOGRAD

Tekst pecata je na srpskom jeziku – ispisan cirilicom, a u sredini pecata nalazi se amblem Sindikata.

Izgled i sadržaj amblema Sindikata utvrduje se odlukom Republickog odbora.

Do donošenja odluke iz stava 3. ovog clana u sredini pecata Sindikata nalazi se amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Statutarni odbor

Član 71.

Skupština bira Statutarni odbor koji broji pet clanova.

Za clanove Statutarnog odbora izabrani su kandidati koji dobiju najveci broj glasova clanova Skupštine.

Statutarni odbor iz svog sastava bira predsednika.

Statutarni odbor ima sledece zadatke:

- da tumaci Statut;

- da priprema tekst Statuta i izmene i dopune Statuta i utvrduje nacrte ovih dokumenata;

- da ocenjuje uskladenost ovog Statuta sa drugim statutima Saveza kojima pristupi ovaj sindikat;

- da rešava žalbe statutarne prirode;

- da ocenjuje i donosi odluke o uskladenosti akata, organizacija i organa sindikata sa ovim Statutom i

- da analizira primenu Statuta i obavlja i druge poslove u vezi sa primenom Statuta.

Nadzorni odbor

Član 72.

Nadzorni odbor Sindikata je organ koji vrši nadzor nad zakonitošcu i ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja Sindikata. Takode, vrši kontrolu ostvarivanja politike finansiranja Republickog odbora, kontrolu obracuna i uplate clanarine od strane clanica, korišcenje finansijskih sredstava i ukupne imovine Sindikata i o tome, po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, informiše clanstvo i Republicki odbor.

Nadzorni odbor broji pet clanova koje bira Skupština.

Za clanove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji dobiju najveci broj glasova clanova Skupštine.

Clanovi Nadzornog odbora izmedu sebe biraju predsednika.

VI IZBORI

Član 73.

Izbori za clanove i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama, jedinstvenim sindikalnim organizacijama, Samostalnom sindikatu energetike i petrohemije Srbije obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Republickog odbora.

Izuzetno, izbori se mogu obaviti u toku trajanja mandata, ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa Sindikata.

Član 74.

Svi organi u Sindikatu su izborni.

Organi sindikata svojim odlukama utvrduju broj, strukturu i nacin izbora clanova organa .

U predlaganju kandidata i utvrdivanja kandidatskih lista za sve organe Sindikata obezbeduje se odgovarajuca zastupljenost delatnosti, odnosno delova pravnih lica, kvalifikaaciona i nacionalna struktura i zastupljenost žena i mladih radnika u srazmeri sa njihovim brojem u organizaciji sindikata.

Za clanove organa i nosioce funkcija predlažu se clanovi koji su pokazali najbolje u aktivnosti Sindikata, koji uživaju ugled i poverenje clanova kao dosledni borci za interese radnika.

Vecina clanova organa Sindikata se kandiduje iz osnovne delatnosti.

Organizacije i organi Sindikata su samostalni i nezavisni u vodenju kadrovske politike. Kod predlaganja, izbora i opoziva clanova organa i nosilaca funkcija dužni su da dosledno primenjuju navedene kriterijume o kadrovskoj politici.

Član 75.

Evidentiranje i predlaganje kandidata za clanove organa i nosioce funkcija u Sindikatu vrši se javno u sindikalnim organizacijama i organima.

Inicijativu za evidentiranje i predlaganje kandidata, iz prethodnog stava, mogu pokrenuti i organi sindikata na višim nivoima organizovanja. O kandidatima za clanove i nosioce funkcija u Sindikatu na svim nivoima organizovanja sprovodi se rasprava i konsultacije u sindikalnim organizacijama.

Član 76.

Svaki kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature, cime stice pravo da bude na kandidatskoj listi.

Kandidat za nosioca najznacajnijih funkcija može biti samo na jednoj kandidatskoj listi.

Lista kandidata se utvrduje po azbucnom redu prezimena i imena kandidata.

Član 77.

Kandidatsku listu utvrduje clanstvo ili organ sindikata za ciji se izbor utvrduje lista.

Na kandidatskoj listi za izbor clanova svih organa po pravilu se utvrduje veci broj kandidata od broja clanova koji se biraju.

Za izbor predsednika sindikalne organizacije i predsednika svih organa sindikata na kandidatskoj listi utvrduju se po pravilu najmanje dva kandidata.

Izuzetno, za nosioce funkcija, ukoliko nije predloženo više kandidata izbor se vrši od jednog kandidata.

Kandidatska lista za izbor clanova organa Sindikata je jedinstvena, a glasanje i izbor može se obaviti po delovima liste, o cemu odlucuje organ koji utvrduje kandidatsku listu.

Član 78.

Clanovi i predsednik sindikalne organizacije biraju se neposredno od clanstva, tajnim glasanjem putem glasackih listica.

Za predsednika i clanove organa sindikalne organizacije izabrani su oni kandidati koji dobiju najveci broj glasova, pod uslovom da je glasalo više od polovine od ukupnog broja clanova sindikalne organizacije.

Ukoliko nije glasalo više od polovine clanova sindikalne organizacije izbori se ponavljaju. Na ponovljenim izborima izabrani su oni kandidati koji dobiju najveci broj glasova, bez obzira na ukupan broj clanova sindikalne organizacije koji su glasali.

Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova izabran je onaj kandidat koji se po redosledu na glasackom listicu nalazi prvi.

Član 79.

Izbor clanova i predsednika svih organa Sindikata (Republike, Pokrajine, gradova, opština i više opština i jedinstvenih sindikalnih organizacija) vrši se tajnim glasanjem putem glasackih listica.

Izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih clanova organa.

Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz prethodnog stava ovog clana sprovodi se drugi krug glasanja.

Za drugi krug glasanja utvrduju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveci broj glasova i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.

U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveci broj glasova. Ukoliko u drugom krugu glasanja dva kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji je po redosledu na glasackoj listi prvi.

Član 80.

Mandat predsednika i clanova sindikalne organizacije, predsednika i sekretara odbora sindikalne organizacije, predsednika, sekretara i clanova svih organa Sindikata traje 5 (pet) godina i može se ponoviti.

Član 81.

Svojstvo clana organa Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije prestaje zbog:

- prestanka clanstva u Sindikatu,

- davanja ostavke;

- opoziva;

- neopravdanog odsustva sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno,

- izbora na poslovodnu funkciju ili funkciju u državnim organima ili politickim strankama i

- isteka mandata organa.

Član 82.

Nosiocima funkcija u organima Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije funkcija prestaje zbog:

- davanja ostavke;

- opoziva;

- odlaska u penziju;

- neopravdang odsustva sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno,

- izbora na poslovodnu funkciju ili funkciju u državnim organima ili politickim strankama i

- isteka mandata organa.

Član 83.

Clan organa sindikata može podneti ostavku na clanstvo u organu.

Opoziv clana organa i nosioca funkcije, koga je neposredno izabralo clanstvo sindikalne organizacije, vrši clanstvo.

Opoziv clana organa i nosioca funkcije koji nije neposredno izabran od clanstva, vrši organ koji ga je izabrao.

O predlogu za opoziv vodi se rasprava na sednici organizacije, odnosno organa u kome se vrši funkcija. Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se glasanje.

Opoziv se vrši tajnim glasanjem.

Clan organa je opozvan ukoliko se za opoziv izjasnilo više od polovine ukupnog broja clanova organa, odnosno organizacije.

Predlog za opoziv clana može pokrenuti clanstvo i organ Sindikata koji ga je predložio za clana organa i organ za cijeg se clana traži opoziv.

Opoziv se vrši u slucajevima:

- nepoštovanja Programa i Statuta;

- nesprovodenja odluka organa;

- kada svojim delovanjem nanosi štetu sindikatu.

Organ može opozvati clana ukoliko neopravdano ne prisustvuje sednicama organa, najmanje 3 (tri) sednice uzastopno, uz prethodno obaveštenje organizacije koja ga je predložila za clana organa.

U slucaju iz stava 8. ovog clana, opoziv se vrši javnim glasanjem.

Novi predlog za opoziv može se pokrenuti nakon isteka 6 (šest) meseci od prethodnog izjašnjavanja.

VII ZAJEDNICKE ODREDBE O RADU ORGANA SINDIKATA

Član 84.

Clanovi organa imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti i licno su odgovorni za rad organa ciji su clanovi.

Član 85.

Prava i obaveze clana organa sindikata su da:

- pokrece pitanja za koja smatra da o njima treba da se izjasni organ;

- inicira raspravu clanstva o pitanjima o kojima se vodi rasprava organa;

- izražava interese clanstva i organizacije i ucestvuje u predlaganju, usaglašavanju i izgradivanju stavova sa drugim clanovima organa;

- iznosi mišljenje o svim pitanjima rada organizacije i organa;

- zahteva informacije o sadržini i ostvarivanju zakljucaka, odluka i stavova, postavlja pitanja i traži objašnjenja.

Član 86.

Za odlucivanje u sindikalnim organizacijama i organima sindikata, na svim nivoima organizovanja, potrebno je da prisustvuje više od polovine clanova, a odluka je punovažna ako se za nju izjasni najmanje dve trecine prisutnih clanova.

Član 87.

Kod pravnih lica cija je delatnost takve prirode da se poslovi odvijaju u razlicitim mestima, sa manjim brojem izvršilaca, izjašnjavanje i odlucivanje se može vršiti pismenim putem.

VIII FINANSIRANjE AKTIVNOSTI SINDIKATA

Član 88.

Sindikat samostalno finansira svoju aktivnost, u skladu sa Statutom i drugim zakonskim propisima, iz sopstvenih sredstava koja se vode na posebnom racunu Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije.

Republicki odbor, u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije, donosi odluku o metodu obracuna clanarine, utvrduje odnose u raspodeli i postupak pri uplati clanarine.

Republicki odbor donosi finansijski plan za svaku godinu.

Izvori sredstava sindikata su:

- clanarina;

- prihodi od imovine i

- drugi prihodi.

Član 89.

Clanarina u Sindikatu je jedinstvena i iznosi 1% zarade clana, odnosno 0,5% penzije.

Sindikalne organizacije donose odluku o povecanju clanarine iznad jedinstvene stope 1% i njenoj upotrebi. Povecani iznos clanarine pripada sindikalnoj organizaciji.

Član 90.

Raspodela clanarine vrši se prema sledecim proporcijama i uplacuje se samo na tekuce racune korisnika utvrdenih clanom 4. stav 1. Statuta Saveza Samostalnih sindikata Srbije, i to:

A) U sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije izvan AP Vojvodine, AP Kosova i Metohije i grada Beograda clanarina se rasporeduje preko tri virmanska naloga, i to:

- 50% na tekuci racun Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata kod poslodavca,

- 28% na tekuci racun Saveza Samostalnih sindikata na teritoriji opštine, za više opština, odnosno grada Niša i Kragujevca,

- 22% na tekuci racun Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije

B) U sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji grada Beograda clanarina se rasporeduje preko tri virmanska naloga, i to:

- 50% na tekuci racun Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata kod poslodavca,

- 33% na tekuci racun Saveza Samostalnih sindikata grada Beograda

-17% na tekuci racun Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije

V) U Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije sredstva od clanarine rasporeduju se preko cetiri virmanska naloga, i to:

- 50% na tekuci racun Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata kod poslodavca,

- 10% na tekuci racun Saveza Samostalnih sindikata pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije,

- 28% na tekuci racun Saveza Samostalnih sindikata opštine, za više opština i grada Novog Sada,

- 12% na tekuci racun Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije.

Član 91.

Strucne poslove za potrebe Republickog odbora obavlja sekretar Odbora i viši samostalni strucni saradnici službe Veca Saveza samostalnog sindikata Srbije za odredena pitanja.

Poslove od zajednickog interesa, kao što su opšti, knjigovodstveni, finansijski, obracunski i drugi strucni poslovi, obavljace zajednicke strucne službe.

Poslove radno-pravne zaštite i socijalne zaštite radnika obavljace Služba pravne pomoci Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Medusobni odnosi korisnika i davaoca usluga regulišu se posebnim ugovorom (sporazumom).

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92.

Statut Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije donosi Skupština na osnovu rasprave koju sprovodi Republicki odbor.

Predlog Statuta utvrduje Republicki odbor na osnovu Nacrta koji priprema i utvrduje Statutarni odbor i rezultata rasprave.

Član 93.

Tumacenje ovog Statuta daje Statutarni odbor.

Član 94.

Sindikalne organizacije i organi sindikata koje sindikat formira na teritoriji dužni su da usklade svoja pravila sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana usvajanja.

Član 95.

Za pitanja koja nisu regulisana ovim statutom primenjivace se Statut Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 96.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Član 97.

Izmene i dopune stupaju na snagu na dan usvajanja od strane Republickog odbora.

 

 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI