SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

U skladu sa članom 60. Statuta Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije i članom 19. Statuta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Pokrajinski odbor Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Vojvodine na 9. sednici održanoj 25.06.2004.godine usvaja

 

S T A T U T
SAMOSTALNOG SINDIKATA TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE AP VOJVODINE
(uskladjivanje sa Statutom Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije i Statutom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine)

 

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim statutom se, u skladu sa interesima članstva Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije i sindikalnih organizacija na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a na osnovu Statuta Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije bliže uredjuje organizovanost, sadržaj i način rada Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Vojvodine (u daljem tekstu: Sindikat).
Član 2.
Sindikat je interesna organizacija preko koje, na načelima solidarnosti i uzajamnosti, članstvo ostvaruje i štiti svoje ekonomske, socijalne i radne interese i prava. Sindikat je organizacija koja na teritoriji AP Vojvodine jedinstveno ostvaruje svoju ulogu i funkcije.
Član 3.
Sindikat je nezavisan od poslodavaca i njihovih udruženja, od organa vlasti i političkih partija i stranaka.
Član 4.
Sindikat se organizuje i deluje u okviru Sindikata tekstila, kože i obuće Srbije.

Član 5.
U cilju ostvarivanja opštih i zajedničkih interesa članstva i sindikalnih organizacija u AP Vojvodini Sindikat se organizuje i deluje u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, kao njegov konstitutivni deo.
Član 6.
U interesu članstva Sindikat može da ostvaruje saradnju i da zajednički deluje sa sindikatima drugih sindikalnih centrala, nevladinim i društvenim organizacijama.
Član 7.
Sindikat ostvaruje medjunarodnu sindikalnu saradnju sa odgovarajućim organizacijama iz drugih zemalja u okviru medjunarodne sindikalne saradnje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije.
Član 8.
Delovanje Sindikata zasniva se na principima dobrovoljnosti kod učlanjenja, demokratičnosti u radu, solidarnosti, koordinacije u izvršavanju statutarnih i programskih nadležnosti svih oblika organizovanja, efikasnosti, odgovornosti i javnosti rada.
Član 9.
Sindikat deluje na osnovu ovog statuta i Programa rada, usaglašenih sa Statutom i Programom Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije i Statutom i Programom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Član 10.
U ostvarivanju i zaštiti prava i interesa članstva Sindikat koristi sve legalne i legitimne metode i sredstva sindikalne borbe kao što su:
 pregovaranje sa socijalnim partnerima (poslodavcima, udruženjima poslodavaca i organima
vlasti);
 predlaganje rešenja za ispunjavanje zahteva, interesa i potreba članstva;
 samostalno isticanje i zastupanje predloga i inicijativa zasnovanih na argumentima;
 javno kritikovanje i osporavanje odredjenih mera i odluka;
 podnošenje protivpredloga mera i rešenja, arbitriranje i posredovanje;
 organizovanje protestnih skupova i štrajkova.
Član 11.
Sedište Sindikata je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 24.
II ORGANI SINDIKATA
Član 12.
Organi Sindikata u Pokrajini su:
 Izborna skupština,
 Pokrajinski odbor
a) Izborna skupština
Član 13.
Izborna skupština, po pravilu, se održava svake četiri godine, na osnovu Odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i Odluke Republičkog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije.
Član 14.
Izbornu skupštinu čine članovi Pokrajinskog odbora prethodnog i novog saziva. Odluku o datumu, mestu održavanja i predlogu dnevnog reda Izborne skupštine donosi Pokrajinski odbor najkasnije 15 dana pre njenog održavanja.
Član 15.
Izborna skupština:
 verifikuje izbor novoizabranih članova Pokrajinskog odbora,
 usvaja Izveštaj o radu Sindikata za prethodni mandatni period,
 usvaja Programske zadatke Sindikata za naredni četvorogodišnji period,
 usvaja Statut Sindikata,
 daje razrešnicu članovima Pokrajinskog odbora prethodnog saziva.
Član 16.
Izborna skupština punovažno radi ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke usvaja ako se za njih izjasni više od dve trećine prisutnih.
b) Pokrajinski odbor
Član 17.
Pokrajinski odbor je najviši organ Sindikata u Pokrajini izmedju dve Izborne skupštine. Pokrajinski odbor svojom odlukom utvrdjuje broj i strukturu članova.

Član 18.
Pokrajinski odbor ima sledeće nadležnosti:
 zauzima stavove u vezi sa svim pitanjima koja utiču na materijalni i socijalni položaj članova Sindikata;
 ostvaruje saradnju i pregovara sa nadležnim organima teritorijalne autonomije i udruženjima poslodavaca u APV o svim pitanjima od interesa za članove Sindikata;
 prati primenu kolektivnih ugovora (pojedinačnih, Posebnog i Opšteg - Nacionalnog);
 unosi u organe Saveza samostalnih sindikata Vojvodine stavove i zahteve povodom pitanja od posebnog interesa za članstvo Sindikata, usaglašava ih sa stavovima i zahtevima drugih pokrajinskih sindikata i učestvuje u izgradjivanju stavova organa Saveza samostalnih sindikata Vojvodine od zajedničkog i jedinstvenog interesa za ukupno članstvo;
 prati realizaciju efekata sistemskih zakona i drugih propisa kojima se odredjuje materijalni i socijalni položaj članstva i upućuje inicijative Republičkom odboru za zauzimanje stavova i preduzimanje mera;
 operativno sprovodi odluke i koordinira akcije Republičkog odbora na teritoriji AP Vojvodine;
 bira, odnosno verifikuje izbor odredjenog broja članova u organe Samostalnog sindikata Republike;
 bira odredjeni broj članova u organe Saveza samostalnih sindikata Vojvodine;
 koordinira rad odbora Sindikata za više opština i Gradskog odbora i pomaže im u radu;
 donosi odluku o imenovanju poverenike i njihovom delokrugu rada za sindikalne organizacije u kojima ne postoje uslovi za ostarivanje statutom utvrdjenih zadataka i funkcija
 po potrebi može da imenuje poverenike za teritoriju jedne ili više opština u kojima ne postoje uslovi za formiranje odbora;
 koordinira rad i pruža pomoć u radu sindikalnim organizacijama, posebno pri zaključivanju i primeni kolektivnih ugovora, zaštiti radnih prava radnika, zaštiti na radu, u postupcima vlasničke transformacije i u primeni metoda sindikalne borbe do štrajka;
 angažuje se na stručnom osposobljavanju sindikalnih aktivista članstva putem organizovanja seminara, savetovanja i drugih oblika osposobljavanja;
 angažuje se na informisanju članstva i javnosti o aktivnostima koje se vode u sindikalnim organizacijama, Sindikatu i celini Samostalnog sindikata u tekstilu, koži i obući Srbije;
 donosi godišnje planove rada, usaglašene sa planovima Republičkog odbora i Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine;
 donosi odluke u vezi sa ostvarivanjem medjunarodne sindikalne saradnje;
 odlučuje o korišćenju sredstava sindikalne borbe;
 može da formira radna tela od članova Pokrajinskog odbora, drugih sindikalnih aktivista i stručnjaka za pojedina pitanja radi uspešnije realizacije programskih zadataka;
 ostvaruje kontrolu redovne uplate članarine;
 u roku od 30 dana razmatra žalbe po odlukama o isključenju i Samostalnog sindikata;
 vodi evidencije o sindikalnim organizacijama i redovno informiše Republički odbor o utvrdjenim promenama;
 donosi odluke i vodi aktivnosti u skladu sa svojom ulogom, funkcijama i delokrugom rada, u interesu članstva i u skladu sa ovim statutom i Statutom Samostalnog sindikata u tekstilu, koži i obući Srbije.
Član 19.
Pokrajnski odbor za svoj rad odgovara članstvu u sindikalnim organizacijama i Republičkom odboru Sindikata, a povodom pitanja koja su zajednički utvrdjena i po kojima se vodi zajednička aktivnost i Veću Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Član 20.
Pokrajinski odbor iz svog sastava, tajnim glasanjem od više kandidata, bira predsednika.
Predsednik Pokrajinskog odbora:
 bira se na period od četiri godine i može biti ponovo biran na tu funkciju;
 predstavlja i zastupa Sindikat i Pokrajinski odbor;
 saziva sednice Pokrajinskog odbora i predsedava im, a u slučaju njegove sprečenosti zamenjuje
ga član Pokrajinskog odbora koga on odredi;
 organizuje sprovodjenje i odgovoran je za realizaciju usvojenih Programskih zadataka, planova
rada, zaključaka, stavova i odluka Pokrajinskog odbora;
 odgovoran je za realizaciju stavova, zaključaka i odluka Republičkog odbora u Pokrajinskom odboru;
 ostvaruje stalnu saradnju i dogovore sa predsednikom Samostalnog sindikata Republike radi kvalitetne realizacije akcija i aktivnosti Republičkog odbora Sindikata na području Vojvodine;
 koordinira aktivnosti sa predsednicima odbora Sindikata za više opština i gradskog odbora;
 saradjuje sa predsednicima ostalih pokrajinskih odbora sindikata i predsednikom Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine;
 u hitnim slučajevima, izmedju dve sednice Pokrajinskog odbora, donosi odluku o imenovanju poverenika za odredjenu sindikalnu organizaciju, čija se verifikacija vrši na prvoj narednoj sednici Pokrajinskog odbora
 donosi druge odluke i preduzima mere iz nadležnosti Pokrajinskog odbora koje ne trpe odlaganje i o njima izveštava Pokrajinski odbor na prvoj narednoj sednici;.
 obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim statutom i Statutom Samostalnog sindikata Republike.
Predsednik Pokrajinskog odbora po funkciji je član Predsedništva i Republičkog odbora i Predsedništva i Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Član 21.
Za svoj rad predsednik odgovara Izbornoj skupštini i Pokrajinskom odboru. Po isteku polovine mandata, na osnovu izveštaja o radu, Pokrajinski odbor ocenjuje rad predsednika i izjašnjava se o poverenju.
Član 22.
Članovi Pokrajinskog odbora imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti i lično su odgovorni za rad Pokrajinskog odbora.
Prava i obaveze člana Pokrajinskog odboru su da:
 pokreće pitanja za koja smatra da o njima treba da se izjasni Pokrajinski odbor,
 inicira raspravu u organizaciji koja ga je birala u Pokrajinski odbor o pitanjima o kojima se
vodi rasprava u Pokrajinskom odboru,
 izražava interese i stavove organizacije koja ga je u Pokrajinski odbor birala, usaglašava ih sa ostalim članovima i izgradjuje jedinstvene stavove Pokrajinskog odbora,
 iznosi mišljenje o svim pitnajima iz rada Pokrajinskog odbora, sa pravom da na sednici izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga;
 zahteva informacije o ostvarivanju zaključaka, stavova i odluka Pokrajinskog odbora, postavlja pitanja i traži objašnjenja,
 zastupa usvojene odluke, stavove i zaključke Pokrajinskog odbora i angažuje se na njihovom ostvarivanju,
 ocenjuje rad drugih članova Pokrajinskog odbora ili Pokrajinskog odbora u celini i pokreće pitanje njihove odgovornosti,
 informiše organizaciju koja ga je birala o svom radu i radu Pokrajinskog odbora;
 da redovno prisustvuje sednicama
 da se stara o redovnoj uplati članarine sindikalne organizacije preduzeća u kome je zaposlen .
Član 23.
Poslove sekretara Pokrajinskog odbora obavlja stručno lice iz Stručne službe Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Stručno lice iz stava 1. ovog člana se posebno angažuje na pripremi materijala za sednice, sazivanju sednica i realizaciji usvojenih odluka, stavova i zaključaka Pokrajinskog odbora i na pružanju pomoći u radu sindikalnim organizacijama i pomoći članovima Sindikata, a za svoj rad odgovara predsedniku i Pokrajinskom odboru.
Član 24.
Pokrajinski odbor može da održava proširene sednice, na koje se po pravilu pozivaju predsednici Gradskog i odbora Sindikata za više opština, a u zavisnosti od pitanja na dnevnom redu poverenici i predsednici sindikalnih organizacija sa većim brojem članova, kao i predstavnici udruženja poslodavaca Pokrajine, organa teritorijalne autonomije, kao i druga lica koja mogu da pomognu u radu sednice.
III ORGANIZOVANOST SINDIKATA U GRADU I OPŠTINI
Član 25.
Za grad Novi Sad organizuje se Sindikat.
Na teritoriji više opština može da se formira odbor, u skladu sa sledećim kriterijumima:
 postojanje najmanje 5 registovane sindikalne organizacije ili
 najmanje 1000 članova Sindikata, na osnovu broja pristupnica.
Za opštine koje ne ispunjavaju kriterijume iz stava 2 ovog člana Pokrajinski odbor može da imenuje poverenike, u skladu sa odlukom o imenovanju i delokrugu njihovog rada.
Polazeći od kriterijuma iz stava 2. ovog člana odluku o formiranju odbora Sindikata za više opština donosi Pokrajinski odbor koju upućuje Republičkom odboru na verifikaciju.
Član 26.
Gradski, odnosno opštinski odbor Sindikata čine predsednici, odnosno poverenici sindikalnih organizacija, srazmerno broju članova. Odluku o broju i strukturi odbora donosi odbor.

Član 27.
Gradski i odbor Sindikata za više opština ima sledeća prava i obaveze:
 vrši izbor odredjenog broja članova organa Saveza samostalnih sindikata na odgovarajućoj
teritoriji i učestvuje u njihovom radu;
 razmatra pitanja od interesa za članstvo i zauzima stavove i donosi odgovarajuće odluke;
 koordinira rad sindikalnih organizacija i pomaže im u radu;
 u dogovoru sa Pokrajinskim odborom može da imenuje poverenike za sindikalne organizacije u kojima ne postoje uslovi za ostvarivanje statutom utvrdjenih nadležnosti i zadataka;
 štiti interese članstva pred organima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca;
 koordinira rad sa Pokrajinskim odborom, a preko njega i sa Republičkim odborom;
 stara se o pravovremenom i potpunom informisanju članstva i šire javnosti o svim aktuelnim pitanjima svoga rada, kao i rada celine Sindikata;
 stara se o edukaciji kadrova Sindikata za sindikalni rad;
 sprovodi odluke Pokrajinskog i Republičkog odbora kao i odluke veća Saveza samostalnih sindikata;
 vodi evidenciju broja članova po sindikalnim organizacijama, o čemu redovno izveštava Pokrajinski odbor;
 stara se da sindikalne organizacije redovno uplaćuju članarinu u utvrdjenim proporcijama i u slučaju uočenih nepravilnosti blagovremeno informiše Pokrajinski odbor;
 u saradnji sa odgovarajućim većem Saveza samostalnih sindikata donosi odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije ukoliko dodje do blokade u njihovom radu zbog kršenja Statuta, odnosno Programa Sindikata;
 obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o svome radu.
Član 28.
Gradski, odnosno odbor Sindikata za više opština iz svog sastava, tajnim glasanjem, bira predsednika.
Predsednik gradskog, odnosno odbora sindikata za više opština saziva i predsedava sednicama, potpisuje akta odbora, neposredno pruža pomoć u radu sindikalnih organizacija, koordinira aktivnosti sa predsednikom Pokrajinskog odbora, u ime odbora, pregovara sa poslodavcima i njihovim udruženjima i organima lokalne samouprave i obavlja i druge poslove u skladu sa funkcijom. Za svoj rad predsednik gradskog, odnosno odbora Sindikata za više opština odgovara odboru i članstvu.
Član 29.
Uslove za rad gradskog, odnosno odbora sindikata za više opština i poverenika (tehničke organizacione i stručne) obezbedjuje veće Saveza samostalnih sindikata na čijoj teritoriji se nalazi sedište odbora.
Troškove dolaska na sednice članova gradskog, odnosno odbora sindikata za više opština i poverenika snosi veće Saveza samostalnih sindikata na čijoj teritoriji se nalazi sedište sindikalne organizacije, odnosno sindikalna organizacija kojoj pripada član organa, odnosno poverenik.
Član 30.
Gradski i odbori Sindikata za više opština pravilima o radu bliže uredjuju sopstvenu organizovanost, sadržaj i način rada, u skladu sa odredbama ovog statuta i Statuta Samostalnog sindikata Republike.
IV ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU ORGANA SINDIKATA
Član 31.
Organi sindikata o svom radu mogu da obavštavaju javnost putem pozivanja sredstava javnog informisanja na sednice, organizovanja konferencija za štampu, izdavanjem saopštenja, internet prezentacija i koristeći druge vidove informisanja.
Član 32.
Mandat članova organa i nosilaca funkcija u Sindikatu traje četiri godine i može se ponavljati.
U slučaju zamene člana organa u toku mandata, mandat novoizabranog člana traje do kraja tekućeg mandata organa.
Član 33.
Organi Sindikata punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa, a odluke se donose ako se za njih izjasni više od dve trećine prisutnih članova.
Član 34.
U zavisnosti od pitanja koja su na dnevnom redu, organi Sindikata mogu da održavaju proširene sednice na koje se, pored članova, pozivaju i predstavnici poslodavaca i njihovih udruženja, predstavnici organa vlasti, naučni radnici i druga lica koja mogu da pomognu u radu sednice.

 

Član 35.
Organi Sindikata mogu da formiraju radna tela kao stalne i povremene oblike svoga rada. Imenovanje i delokrug rada radnih tela uredjuje se odgovarajućim odlukama organa Sindikata.
V SINDIKAT U SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
Član 36.
Sindikat u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine deluje na sledeće načine:
 učestvuje u pripremi i donošenju Statuta, Programa i drugih dokumenata i akata SSSV;
 bira predstavnike za Konferenciju i članove drugih organa SSSV, srazmerno brojnosti članstva
Sindikata u odnosu na ukupan broj sindikalnog članstva na teritoriji Vojvodine;
 zahteva razmatranje pitanja od interesa za članstvo Sindikata, a koja su od zajedničkog interesa
za članstvo svih pokrajinskih sindikata;
 učestvuje u realizaciji akcija i aktivnosti SSSV od interesa za ukupno članstvo;
 učestvuje u koordinaciji rada organa SSSV;
 učestvuje u izgradjivanju stavova i donošenju odluka i zaključaka povodom donošenja i primene sistemskih i drugih propisa koji utiču na materijalni i socijalni položaj svih zaposlenih;
 učestvuje u medjunarodnoj sindikalnoj saradnji SSSV;
 obezbedjuje pružanje pravne pomoći i besplatne radno-pravne zaštite članovima Sindikata i sindikalnim organizacijama;
 prati rad i pokreće pitanje odgovornosti nosilaca funkcija u organima SSSV;
 učestvuje u aktivnostima SSSV na edukaciji sindikalnih kadrova;
 učestvuje u medjunarodnoj sindikalnoj saradnji SSSV;
 učestvuje i angažuje se na unapredjenju informisanja sindikalnog članstva i javnosti o ukupnom sindikalnom radu u AP Vojvodini;
 učestvuje u finansiranju organa SSSV.

 

VI FINANSIRANJE
Član 37.
Finansiranje rada organa Sindikata vrši se u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije i Pravilnikom o materijalno-finansijskm poslovanju, imovini i fondovima Saveza sindikata i sindikata Srbije.
Članarina koju je dužan da plaća svaki član Sindikata iznosi 1% zarade.
Sindikalne organizacije mogu da odluče da članarina iznosi i više od iznosa utvrdjenog u stavu 2. ovog člana. Uvećani iznos članarine pripada sindikalnoj organizaciji i koristi se za namene koje ona utvrdi svojim aktima.
VII OSTALE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 39.
Sindikat ima svojstvo pravnog lica. Sindikat i Pokrajinski odbor za overu svojih dokumenata koriste pečat o čijem sadržaju i izgledu odluku donosi Pokrajinski odbor.
Sindikat ima zastavu sa amblemom Samostalnog sindikata tekstilu, koži i obući Srbije.
Gradski odbor, odnosno odbor Sindikata za više opština i poverenici za opštine za overu svojih dokumenata koriste pečat veća Saveza samostalnih sindikata na čijoj teritoriji se nalaze.
Član 40.
Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za Pokrajinski odbor obavlja zajednička Stručna služba Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Član 41.
Na pitanja koja nisu uredjena ovim statutom neposredno se primenjuju odredbe Statuta Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije i Statuta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Član 42.
Tumačenje ovog statuta izmedju dve izborne skupštine daje Pokrajinski odbor. Izmedju dve Izborne skupštine Pokrajinski odbor vrši izmene i dopune ovog Statuta.
Član 43.
Uskladjivanje Statuta sa Statutom Sindikata tekstila, kože i obuće Srbije i StatutomSaveza samostalnih sindikata Vojvodine izvršeno je na sednici Pokrajinskog odbora održanoj 25.06.2004.godine. Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja. Stupanjem na snagu ovog statuta prestaju da važe Pravila o radu Pokrajinskog odbora od 17. januara 2002. godine.

 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI