SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Na osnovu  člana 47. Statuta Samostalnog sindikata trgovine Srbije, Kongres Samostalnog sindikata  trgovine Srbije, na zasedanju održanom 16. marta 2010. godine  usvaja

STATUT SAMOSTALNOG SINDIKATA  TRGOVINE SRBIJE

1.   OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Samostalni sindikat trgovine Srbije je samostalna, interesna organizacija zaposlenih u trgovini Srbije, koja ostvaruje, štiti i angažuje se na unapređenju radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa i prava zaposlenih, svojih članova (u daljem tekstu: Sindikat).
U svom radu Sindikat je nezavisan od poslodavaca, udruženja poslodavaca, organa vlasti i političkih partija i stranaka.
Član 2.
Sindikat čine članovi organizovani u sindikalne organizacije iz delatnosti trgovine i usluga.
Član 3.
Sindikat deluje na osnovu Programa i ovog Statuta, poštujući ustavnost i zakonitost.
Član 4.
Delovanje Sindikata zasniva se na principima demokratičnosti u radu, odlučivanju i izborima, solidarnosti, koordinacije u radu, efikasnosti, odgovornosti za realizaciju usvojenih odluka  i javnosti rada.
Član5.
U ostvarivanju interesa i zaštiti prava članstva Sindikat koristi sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata i potvrđena sredstva i metode sindikalne borbe.
Član 6.
Samostalni sindikat trgovine Srbije organizuje sa ostalim sindikatima Savez Samostalnih sindikata Srbije i čini njegov konstitutivni deo.
Sindikat se može udruživati u odgovarajuća evropska i svetska udruženja strukovnih sindikata.

    Član 7.
Organizacije i organi Sindikata ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organizacijama i organima drugih sindikata u Srbiji, neposredno i kroz organe Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Član 8.
Sindikat ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju neposredno i kroz organe Saveza samostalnih sindikata Srbije.

2.         PODRUČJE DELOVANjA, SEDIŠTE I OBELEŽJA
Član 9.
Sindikat deluje na području Republike Srbije. Sedište Sindikata je u Beogradu, Dečanska broj 14.
Član 10.
Sindikat ima svojstvo pravnog lica, tekući račun  i pečat.
Pečat Sindikata je  okruglog oblika i sadrži reči: Savez samostalnih sindikata  Srbije, Samostalni sindikat  trgovine Srbije - Beograd. U sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Tekst pečata je na srpskom jeziku ispisan ćirilcom.
Član 11.
Sindikalne organizacije, jedinstvene sindikalne organizacije i organizacije Sindikata imaju svojstvo pravnog lica i pečat.
U velikim sindikalnim organizacijama gde su članovi sindikata zaposleni u dislociranim delovima i u više različitih mesta, sindikalne podružnice mogu dobiti svojstvo pravnog lica, a prema odluci odbora sindikalne organizacije ili Republičkog odbora Sindikata.
Svi pečati sadrže i reči: Samostalni sindikat trgovine Srbije, pun naziv organizacije i mesto sedišta organizacije. U sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Tekst pečata je na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan i na jeziku naconalnih manjina.

3. SADRŽAJ I NAČIN DELOVANjA SINDIKATA
Član 12.
Zaposleni se učlanjuju i organizuju u Sindikat radi:
■    slobodnog     izražavanja,     usklađivanja     i     zadovoljavanja     svojih ekonomskih, profesionalnih i ekonomskih interesa i potreba,
■          nastupanja prema poslodavcima i organima vlasti po pitanjima radnog zakonodavstva, privatizacije, poreske i socijalne politike i politike cena,
■          razmatranja   uticaja   sistemskih   mera   na   položaj   zaposlenih   i predlaganja mera za poboljšanje stanja,
■          izrade i sprovođenja kolektivnih ugovora,
■          zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora,
■          obezbeđenja radno-pravne, socijalne i zdravstvene zaštite,
■          obezbeđenja adekvatnih uslova rada, zaštite na radu i životne i radne sredine,
■          obezbeđivanja odgovarajućih uslova za odmor, oporavak i rekreaciju,
■          zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, sportsko-rekreativnih i potreba radno-takmičarskog karaktera,
■          obezbeđenja objektivnog, blagovremenog i potpunog informisanja o svim pitanjima od interesa za zaposlene,
■          učešća u sindikalnim izborima,
■          osposobljavanja za sindikalni rad,
■          osnivanja sindikalnih fondova,
■          pristupanja međunarodnim sindikalnim organizacijama i udruženjima,
■          realizacije i drugih aktivnosti vezanih za ostvarivanje i zaštitu ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa.
Funkcije i zadatke iz stava 1 ovog člana Sindikat obavlja preko svojih organizacija i organa.
Član 13.
Osnovni način delovanja Sindikata su socijalni dijalog  i pregovori sa socijalnim partnerima.
Ukoliko socijalni dijalog i pregovori ne daju očekivane rezultate Sindikat koristi druga legalna i legitimna, međunarodno priznata, sredstva sindikalne borbe kao što su: pritisak, javna kritika i osporavanje određenih rešenja, odluka i mera, podnošenje protivpredloga mera i rešenja, zahtevanje ostavki i smena odogovornih, organizovanje protestnih skupova i štrajk..
4.  SINDIKAT U SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
Član 14.
U izgrađivanju    i ostvarivanju zajedničkih i opštih interesa ukupnog sindikalnog članstva Sindikat u Savezu samostalnih sindikata Srbije:
■          učestvuje u pripremi i donošenju Programa, Statuta i drugih dokumenata i akata Saveza,
■          bira   delegate   Kongresa   i   članove      organa   Saveza   na   principu proporcionalnosti,
■          pokreće inicijativu za sazivanje vanrednog kongresa Saveza,
■          pokređe   pitanje   odgovornosti   za   rad   i   delovanje   predstavnika Sindikata u organima Saveza,
■          pokreće pitanje odgovrnosti nosilaca funkcija u Savezu,
■          zahteva razmatranje pitanja od interesa za članstvo Sindikata, koja su od zajedničkog interesa za članove svih sindikata,
         učestvuje u izgrađivanju stavova povodom pitanja uređenih sistemskim i drugim propisima koja utiču na materijalni i socijalni položaj ukupnog sindikalnog članstva,
         učestvuje u izradi opštih kolektivnih ugovora,
         učestvuje u koordinaciji rada u organima Saveza,
         učestvuje u aktivnostima na osposobljavanju kadrova za sindikalni rad,
         angažuje  se   na  unapređivanju   informisanosti  ukupnog  sindikalnog članstva i javnosti o stavovima i akcijama Saveza,
         učestvuje u utvrđivanju i sprovođenju međunarodne sindikalne saradnje,
         učestvuje    u    finansiranju    rada    organa    Saveza    na    principu proporcionalnosti i solidarnosti,
         obezbeđuje    pružanje    besplatne    radno-pravne    zaštite    članovima Sindikata,
         učestvuje u utvrđivanju, raspodeli i nameni članarine, kao i upotrebi i korišćenju sredstava koja čine imovinu Saveza samostalnih indikata.

5. ČLAN SINDIKATA, NjEGOVA PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI
Član 15.
Članom sindikata postaje se učlanjenjem, potpisivanjem pristupnice Samostalnog sindikata trgovine Srbije, koje se po pravilu vrši u sindikalnoj organizaciji.
Zaposleni može postati član Sindikata bez obzira na svoju versku, nacionalnu, političku i drugu pripadnost.         
Učlanjenje se vrši na osnovu slobodno izražene volje, prihvatanjem ovog Statuta.
Članu Sindikata izdaje se članska karta, čiji izgled i sadržaj utvrđuje Republički odbor.

Član 16.
Osnovna prava i dužnosti člana su:
■          da ostvaruje pravo na rad i zaradu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
■          da ima obezbeđene adekvatne  uslove rada i zaštitu na radu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
■          da   slobodno   iznosi  svoje  mišljenje  i  učestvuje  u  izgrađivanju  i realizaciji        stavova,    zaključaka,    odluka    i    akata    sindikalne organizacije,
■          da podnosi predloge i obraća se sindikalnoj organizaciji i organima Sindikata koje su oni dužni da razmotre i da se o njima izjasne,
■          da učestvuje u aktivnostima sindikalne organizacije na pripremi i zaključivanju kolektivnog ugovora,
■          da od organa sindikalne organizacije  i  organa Sindikata zahteva obezbeđenje besplatne radno-pravne zaštite,
■          da od organa sindikalne  organizacije  i  organa Sindikata zahteva preduzimanje mera u cilju zaštite na radu, zaštite radne sredine i humanizacije rada,
■          da zahteva od nadležnih organa Sindikata pomoć pri zapošljavanju,
■          da koristi sredstva sindikalnih fondova, u skladu sa mogućnostima Sindikata i utvrđenim kriterijumima,
■          da predlaže, bira i da bude biran u organe i za nosioca funkcija u Sindikatu i Savezu samostalnih sindikata, na svim nivoima  organizovanja,
■          da zahteva odgovornost članova organa i nosilaca funkcija u Sindikatu u slučajevima kršenja ovog statuta i Programa Sindikata,
■          da   bude   informisan   o   svim   bitnim   pitanjima   za   aktivnosti   u sindikalnoj organizaciji i celini Sindikata,
■          da se osposobljava za sindikalni rad,
■          da ostvaruje prevenciju radne invalidnosti,
■          da inicira organizovanje štrajka i da učestvuje u štrajku,
■          da se pridržava ovog Statuta i Programa Sindikata i
■          da redovno prilikom svake isplate zarade plaća članarinu u utvrđenom iznosu.

Član17.
Član sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju, zaposleni  sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima na koje je direktor preneo svoja ovlašćenja, dok obavlja poslove na toj funkciji, ne može da bira i da bude biran u organe sindikata.
Prava i obaveze člana sindikata miruju zaposlenom koji se nalazi na odsluženju vojnog roka.
Član18.
Privremeno nezaposleni član Sindikata ostvaruje sledeća prava:
■          posredovanje i pomoć pri zapošljavanju i
■          pružanje  besplatne  radno-pravne  zaštite  do   pravosnažnog  okončanja sudskog spora.

Član 19.
Zaposleni  koji je otišao u penziju može ostvarivati prava i dužnosti člana u sindikalnoj organizaciji u kojoj je bio do odlaska u penziju, ili u okviru aktiva, odnosno kluba penzionisanih radnika, osim prava da bira i da bude biran u organe i za nosioca funkcija u Sindikatu.

Član 20.
Zaslužnim članovima sindikalne organizacije i organi Sindikata mogu dodeljivati priznanja.
Član21.
Članstvo u Sindikatu prestaje istupanjem i isključenjem iz članstva. 

Član 22.
Zahtev za istupanje iz Sindikata podnosi se odboru sindikalne organizacije u pisanoj formi.
Protekom 30 dana od dana dostavljanja zahteva iz stava 1 ovog člana prestaju prava i obaveze koja proističu iz članstva u Sindikatu.

Član 23.
Član se isključuje iz Sindikata zbog teže povrede ovog statuta, kojom se nanosi šteta Sindikatu.
Odluku o isključenju iz članstva, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku, donosi sindikalna organizacija, odnosno odbor sindikalne organizacije, uz obavezu da je dostavi isključenom članu.
Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe neposredno višem organu Sindikata, kao drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja.
Organ iz stava 3. ovog člana dužan je da se o podnetoj žalbi izjasni i da svoju odluku dostavi podnosiocu žalbe i sindikalnoj organizaciji, u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.
Danom donošenja odluke drugostepenog organa, kojom je potvrđena odluka o isključenju, prestaju prava i obaveze koja proističu iz članstva u Sindikatu.

Republički odbor može na svoju inicijativu ili na predlog odbora Sindikata na teritoriji da donese odluku o isključenju  člana iz Sindikata ukoliko to ne učini organizacija, odnosno organ sindikalne organizacije, odnosno niži organ Sindikata, a ispunjeni su uslovi iz stava 2 ovog člana.
Odluku o isključenju člana Sindikata Republički odbor donosi ukoliko se za nju izjasni više od polovine od ukupnog broja članova Odbora.
Na odluku o isključenju koju je u prvom stepenu usvojio Republički odbor član ima pravo žalbe Statutarnom odboru Sindikata u roku iz stava 3. ovog člana.  Odluka Statutarnog odbora povodom žalbe je konačna.

Član 24.
Danom prestanka članstva u Sindikatu zaposleni je dužan da odboru sindikalne organizacije vrati člansku kartu.

6.  FORMIRANjE, SADRŽAJ I METOD RADA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

a) Sindikalna organizacija
Član 25.
Sindikalna organizacija je osnovni oblik delovanja članova u sindikatu. Svaki član sindikata pripada jednoj sindikalnoj organizaciji.

Član26.
Sindikalna organizacija formira se u preduzećima iz oblasti trgovine, za jednog ili više poslodavaca.
U preduzećima i drugim pravnim licima - velikim sistemima sa velikim brojem članova i sa dislociranim delovima može se formirati više sindikalnih organizacija.

Član 27.
Odluku o formiranju sindikalne organizacije u preduzeću u kojem zaposleni nisu bili učlanjeni u Sindikat donosi inicijativni odbor, organi sindikata na teritoriji i Predsedništvo Republičkog odbora.
Inicijativni odbor sastoji se od predstavnika zaposlenih i predstavnika Sindikata.
Inicijativni odbor obavlja sve poslove u vezi sa održavanjem konstitutivnog sastanka sindikalne organizacije i pripremom dokumenata za njenu registraciju.
Ukoliko ne postoji mogućnost formiranja sindikalne organizacije u preduzeću iz bilo kog razloga, zaposleni se mogu i neposredno učlaniti i Sindikat, potpisivanjem pristupnice.

Član 28.
Sindikalna organizacija ostvaruje funkcije i zadatke koji proizilaze iz Statuta i Programa Sindikata, i to:
■          razmatra ekonomski i socijalni položaj članstva, pokreće inicijative, zahteve   i   predloge  za     rešavanje   pojedinih   pitanja   koje  upućuje poslodavcu,
■          ostvaruje  partnerski odnos sa poslodavcem  i  organima upravljanja preduzeća,
■          predlaže donošenje akata kojima se uređuje ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
■          zahteva  od  poslodavca  i  organa  preduzeća,  u  skladu  sa  njihovim nadležnostima,        da  obavezno  razmatraju  inicijative,   predloge  i zahteve Sindikata i sindikalne organizacije. da povodom njih zauzimaju stavove i da o stavovima obaveštavaju sindikalnu organizaciju,
■          zaključuje  kolektivni ugovor kod poslodavca i prati njegovu primenu, kao   i primenu Posebnog i Opšteg kolektivnog ugovora,
■          štiti radna i socijalna prava zaposlenih,
■          zahteva   od   poslodavca   i   organa   preduzeća   informisanje   o   svim pitanjima od značaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih,
■          angažuje   se   na  zaštiti   prava  i   interesa  članstva  u   postupcima statusnih promena, privatizacije, utvrđivanja viškova zaposlenih i u postupku stečaja,
■          zahteva unapređenje uslova rada i obezbeđenje zaštite na radu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, kao i unapređenje zaštite životne i radne sredine,
■          obezbeđuje uslove za razvoj kulture, umetnosti, rekreacije, odmora i fizičke kulture,
■          predlaže,     bira  i  ocenjuje  rad  predsednika  i     članova     organa sindikalne organizacije,
■          predlaže, odnosno bira članove viših organa Sindikata, u skladu sa odgovarajućim odlukama nadležnih organa,
■          obezbeđuje osposobljavanje članstva za sindikalni rad,
■          formira sindikalne fondove,
■          organizuje i vodi štrajk zaposlenih,
■          redovno, prilikom svake isplate zarada uplaćuje članarinu u proporcijama koje su utvrđene opštim aktom Sindikata, odnosno Saveza Samostalnih sindikat Srbije
■   obavlja i druge poslove u interesu članstva, u skladu sa ovim statutom i pravilima o svom radu.
Funkcije i zadatke iz stava 1 ovog člana sindikalna organizacija, po pravilu, obavlja preko svojih organa.
Sastanak sindikalne organizacije se može sazvati radi razmatranja pitanja, zauzimanja stavova i donošenja odluka o pitanjima od životnog interesa za članstvo.
Sastanak sindikalne organizacije saziva predsednik po potrebi, a mora ga sazvati na zahtev organa sindikalne organizacije, jedne trećine članstva ili na zahtev višeg organa Sindikata.

Član 29.
Organi sindikalne organizacije su odbor i nadzorni odbor. Odbor sindikalne organizacije je izvršni organ.
Odbor sindikalne organizacije iz svojih redova bira sekretara i blagajnika, a može birati i izvršni organ - predsedništvo, kao i imenovati radna tela.
Sindikalna organizacija koja ima do 50 članova bira predsednika, sekretara i blagajnika.

Član 30.
Sednice organa sindikalne organizacije zakazuje predsednik po potrebi.
Sednica se mora sazvati ako to zahteva većina članova organa, trećina članova sindikalne organizacije ili viši organ Sindikata.

Član 31.
Predsednik sindikalne organizacije predstavlja i zastupa sindikalnu organizaciju, saziva i predsedava sastancima sindikalne organizacije i sednicama odbora sindikalne organizacije, potpisuje akta sindikalne organizacije, pregovara sa poslodavcem zastupajući interese članstva i odluke, stavove i zaključke Odbora, u ime sindikalne organizacije i po ovlašćenju Odbora potpisuje  kolektivni ugovor kod poslodavca, kordinira rad članova odbora, informiše odbor o svojim aktivnostima, sarađuje sa predsednicima viših organa Sindikata, odgovoran je za redovnu uplatu članarine u utvrđenim proporcijama i obavlja i druge poslove u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika zamenjuje sekretar odbora sindikalne organizacije ili član odbora koga odredi odbor.
U većim sindikalnim organizacijama funkcija predsednika može se obavljati profesionalno, u skladu sa kolektivnim ugovorom.
Za svoj rad predsednik odgovara sindikalnoj organizaciji, a za realizaciju odluka viših organa sindikata odgovara tim organima.

Član 32.
Najmanje jedan put u pet godina održava se izborni sastanak sindikalne organizacije, u skladu sa odlukom Republičkog odbora Sindikata i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Izborni sastanak saziva odbor sindikalne organizacije, na njemu se ocenjuje rad sindikalne organizacije u prethodnom četvorogodišnjem periodu, donosi program rada organizacije, usvajaju pravila o radu sindikalne organizacije i vrši izbor predsednika i članova organa sindikalne organizacije.
Ukoliko je sindikalna organizacija velika i dislocirana u više mesta, sastanak iz prethodnog stava može se održati uz učešće predstavnika delova sindikalne organizacije, odnosno podružnice, u skladu sa pravilima o radu.

Član 33.
Pravilima o radu bliže se uređuje organizovanost, sadržaj i način rada sindikalne organizacije, u skladu sa ovim statutom.

b) Sindikalna podružnica
Član 34.
Radi efikasnijeg rada sindikalne organizacije, kao oblici delovanja, mogu se obrazovati sindikalne podružnice.
Sindikalne podružnice formiraju se po delovima procesa rada (radna jedinica, poslovnica, predstavništva i sl.).

Član 35.
Sindikalna podružnica raspravlja  i utvrđuje  predlog  i  mišljenje  o
pitanjima  o  kojima  stavove  zauzimaju  i   odluke  donose   organi  sindikalne
organizacije,   informiše  članstvo,   ostvaruje  i  sprovodi  stavove  i  odluke
sindikalne organizacije, utvrđuje stavove i donosi odluke o pitanjima utvrđenim
pravilima o radu sindikalne organiacije.
Sindikalna podružnica bira predsednika, a u velikim podružnicama može se birati i sekretarijat.
Pravilima o radu sindikalne organizacije utvrđuju se kriterijumi za obrazovanje sindikalnih podružnica, njihove funkcije, zadaci i način delovanja.

v) Jedinstvena sindikalna organizacija
Član 36.
Sindikalne organizacije u složenim oblicima udruživanja (holding) i preduzećima iz člana 26. ovog statuta obrazuju jedinstvenu sindikalnu organizaciju.
Organi jedinstvene sindikalne organizacije su Predsedništvo i Nadzorni odbor.
Pravilima jedinstvene sindikalne organizacije se bliže reguliše konstituisanje, izbor i nadležnosti ovih organa.

g) Sindikalna organizacija preduzeća u stečaju
Član 37.
Sindikalana organizacija u preduzeću u kome je odlukom nadležnog organa uveden stečaj, nastavlja sa radom u izmenjenim okolnostima (u daljem tekstu: sindikalna organizacija preduzeća u stečaju).

Član 38.
Članovi Sindikata koji su na dan otvaranja stečaja bili u radnom odnosu kod poslodavca i dalje ostaju članovi sindikalne organizacije preduzeća u stečaju.

Član 39.
Zbog posebnog statusa sindikalne organizacije preduzeća u stečaju imenuje se privremeni odbor kao organ.
Članove privremenog odbora, iz redova članova sindikalne organizacije preduzeća u stečaju i iz šireg kruga sindikalnih aktivista, imenuje neposredno viši organ Sindikata, o čemu obaveštava Republički odbor.
Privremeni odbor iz svog sastava imenuje predsednika.         I
Danom imenovanja privremenog odbora prestaju sa radom izabrani organi sindikalne organizacije.           

Član 40.
Privremeni   odbor   sindikalne   organizacije   preduzeća  u   stečaju   ima sledeće nadležnosti:     
■          zastupa interese zaposlenih u postupku stečaja,
■          u ime članstva komunicira sa stečajnim upravnikom
■          pruža informacije i pomoć članstvu u prijavljivanju potraživanja u stečajnom postupku
■          koordinira nastup zaposlenih, kao stečajnih poverilaca, na skupštini poverilaca
■          angažuje   se   na   obezbeđenju   prioriteta   u   ponovnom zapošljavanju   članova Sindikata koji su bili u radnom odnosu u preduzeću    do otvaranjastečaja,
■          svodi   finansijsko   poslovanje   sindikalne   organizacije   i   izrađuje         
završni račun,                                                                                                                    
■          daje predloge i mišljenja u vezi sa namirenjem poverilaca,
■          u slučaju bankrota  preduzeća donosi odluke u vezi sa prestankom rada sindikalne organizacije,|
■          obavlja i druge poslove koji su u nadležnosti sindikalne organizacije, u skladu sa ovim statutom.

Član 41.
■ Nakon izlaska preduzeća iz stečaja privremeni odbor obezbeđuje uslove za nastavak rada sindikalne organizacije i organizuje izbore predsednika i organa sindikalne organizacije.

8. SINDIKAT NA TERITORIJI
Član 42.
Sindikat formira organe za teritorije gradova, okruga, više opština i opština, u skladu sa interesima i zahtevima članova sa određene teritorije.
U sindikatu se organizuju pokrajinske i gradska organizacija sindikata Beograda.
U opštinama u kojima se ne formiraju organi sindikata mogu da se obrazuju povereništva koja sačinjavaju predstavnici svih sindikalnih organizacija.

Član 43.
Organ Sindikata za teritoriju pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga, opštine i više opština je odbor.
Najmanje jednom u četiri godine održava se izborna skupština organa Sindikata iz stava 1. ovog člana koju čine članovi odbora prethodnog i novog saziva.

Član 44.
Pravilima, u skladu sa ovim Statutom, bliže se regulišu organizovanost i način ostvarivanja uloge organa Sindikata za teritoriju.
Pokrajinska i Gradska organizacija Sindikata Beograda sopstvenim dokumentima, polazeći od ovog statuta, bliže uređuju organizovanost, sadržaj i način svoga rada.

9. ORGANI SINDIKATA SRBIJE
Član 45.
Organi sindikata su:
■          Kongres,
■          Republički odbor
■          Predsedništvo Republičkog odbora
■          Statutarni odbor
■          Nadzorni odbor.

a) Kongres
Član 46.
Kongres je najviši organ Sindikata i održava se svake pete godine.  
Kongres čine članovi Republičkog odbora Sindikata prethodnog i novog saziva, predsednici organa Sindikata na teritoriji i birani delegati.
Odluku o sazivu, sastavu i predlogu dnevnog reda Kongresa donosi Republički odbor najkasnije 30 dana pre održavanja.

Član 47.
Kongres:
           verifikuje izbor delegata Kongresa
         bira predsednika sindikata
         verifikuje izbor članova Republičkog odbora i bira Statutarni  i Nadzorni odbor
         usvaja Poslovnik o svom radu
         imenuje radna tela Kongresa
         usvaja Izveštaj o četvorogodišnjem radu Sindikata,
         donosi Program,
         usvaja Statut, odnosno izmene i dopune Statuta,
         vrši  izbor predsednika Samostalnog sindikata,
         odlučuje o inicijativama i zahtevima upućenim Kongresu,
         daje razrešnicu članovima Republičkog odbora i Nadzornog odbora Sindikata prethodnog saziva.
Članovi organa Sindikata prethodnog saziva nemaju pravo glasanja o izveštaju o radu organa čiji su članovi i prilikom davanja razrešnice.

Član 48.
Kongres punovažno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine delegata, a odluke se donose ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

Član 49.
Vanredni kongres može se održati na inicijativu Republičkog odbora ili na zahtev jedne trećine članstva Sindikata radi razmatranja aktuelnih i značajnih pitanja.
Ukoliko prihvati inicajitivu iz stava 1 Republički odbor donosi Odluku o sazivanju i dnevnom redu Vanrednog kongresa.

b) Republički odbor
Član 50.
Republički odbor Sindikata je najviši organ Sindikata između dva kongresa.
Republički odbor svojom odlukom utvrduje broj članova Odbora i strukturu po grupacijama, obezbeđujući srazmernu zastupljenost članstva sa odgovarajućih teritorija.
Predsednici pokrajinskih odbora Sindikata, predsednik Gradskog odbora Sindikata Beograda i sekretar Republičkog odbora po funkciji su članovi Republičkog odbora.

Član 51.
Polazeći od uloge, zadataka i prava Sindikata, Republički odbor se angažuje na:
■          izradi, zaključivanju i sprovođenju posebnih kolektivnih ugovora,
■          donošenju, praćenju primene i pokretanju inicijativa za izmene Opšteg kolektivnog ugovora,
■          pružanju pomoći sindikalnim organizacijama na izradi pojedinačnih kolektivnih ugovora i drugih akata koji proizilaze iz kolektivnih ugovora,
■          praćenju i predlaganju mera za unapređenje    standarda i socijalne sigurnosti radnika,
■          predlaganju izmena i dopuna postojećih i donošenju novih zakona i drugih propisa od interesa za članstvo,
■          ostvarivanju prava i zaštite materijalnog položaja radnika za čijim radom je prestala potereba,
■          unapređenju uslova rada, zaštite na radu i zaštiti prava zaposlenih po osnovu posebnih uslova rada,
■          pregovorima sa udruženjima poslodavaca i državnim organima po svim pitanjima od interesa za članstvo,
■          donosi odluku o organizovanju i vodi granski štrajk u Republici,
■          donosi odluku o formiranju organa Sindikata gradova, okruga, više opština i opština, i vrši verifikaciju odgovarajućih odluka pokrajinskih i gradske organizacije Sindikata Beograda,
■          organizovanju radno-proizvodnih i sportskih takmičenja,
■          izgrađivanju i usaglašavanju zajedničkih interesa u Savezu sindikata,
■          organizovanju     savetovanja,     seminara     i     tribina     u     funkciji osposobljavanja članstva i kadrova za sindikalni rad,
■          unapredivanju   procesa   informisanja,   objektivnog,   blagovremenog   i potpunog, od interesa za članstvo i afirmaciju sindikalnih akcija u javnosti,
■          vrši  izbor članova organa Saveza samostalnih  sindikata  Srbije, srazmerno brojnosti članstva,
■          vrši izbor predsednika Sindikata između dva kongresa,
■          donosi   odluku   o   raspuštanju   organa   sindikalne   organizacije,   u slučajevima kršenja ovog statuta, ukoliko to ne učini  niži organ Sindikata i imenuje povereništvo,
■          na pisani zahtev sindikalne organizacije donosi odluku o privremenom oslobađanju, odnosno odlaganju obaveze uplate sindikalne članarine, u opravdanim slučajevima;
■          donosi odluku o isključenju iz Sindikata člana, uskoliko to ne učini  sindikalna organizacija, odnosno niži organ Sindikata, a ispunjeni su uslovi iz ovog statuta,
■          donosi planove rada u skladu sa Programom Sindikata i usvojenim rezolucijama,
■          vrši verifikaciju izbora u sindikalnim organizacijama i organima Sindikata gradova, okruga, više opština i opština, 
■          donosi   odluke   i   stara  se  o   materijalno-finansijskom   poslovanju Sindikata,
■          obavlja i druge poslove u interesu članstva Sindikata

Član 52.
Predsednik Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat.
Predsednika bira Kongres na predlog:
-           Republičkog odbora
-           Pokrajinskog odbora
-           Gradskog odbora Samostalnog sindikata trgovine Beograd
-           Tri odbora sindikata za više opština i gradova
-           Deset sindikalnih organizacija
Predlog kandidata za predsednika dostavlja se u pisanoj formi u roku koji odredi Republički odbor.
Predsednik Sindikata je istovremeno predsednik Republičkog odbora i Predsedništva.
Predsednik Sindikata saziva sednice Predsedništva i Republičkog odbora, odgovoran je za sprovođenje politike Sindikata, potpisuje akta Odbora, prati i ostvaruje uvid u izvršavanje odluka, zaključaka i stavova Odbora, nalogodavac je za raspolaganje finansijskim sredstvima Sindikata, odlučuje o pravima , obavezama i odgovornostima zaposlenih u Službi Sindikata, kontaktira sa presednicima organa Sindikata na teritoriji, i predsednicima sindikalnih organizacija, sarađuje sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsednicima ostalih sindikata Republike, u pregovara sa predstavnicima udruženja poslodavaca i državnih organa, preduzima mere iz nadležnosti Republičkog odbora i Predsedništva Republičkog odbora u hitnim slučajevima i upučuje ih na verifikaciju na narednu sednicu Odbora,  i obavlja druge poslove u sladu sa funkcijom.
Predsednik Sindikata funkciju može da obavlja profesionalno ili volonterski.

Član 53.
Predsednici pokrajinskih odbora i predsednik Gradskog odbora Sindikata Beograda po funkciji su potpredsednici Republičkog odbora.
Potpredsednici Republičkog odbora zaduženi su za koordinaciju aktivnosti i realizaciju odluka, stavova i zaključaka Republičkog odbora na teritoriji pokrajine, odnosno grada Beograda.

Član 54.
Republički odbor na predlog predsednika iz redova sindikalnog članstva imenuje sekretara Odbora na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu funkciju.
Sekretar za svoj rad odgovara predsedniku Sindikata i Repuličkom odboru, a svoju  funkciju obavlja profesionalno ili volonterski, a prema odluci Republičkog odbora.
Sekretar Republičkog odbora u dogovoru sa predsednikom Sindikata angažuje se na organizovanju rada i izvršavanju odluka, zaključaka i stavova Odbora i drugih radnih tela, radi na pripremi sednica i drugih sastanaka koje organizuje Odbor i obavlja i druge poslove po nalogu predsednika.
Sekretar Odbora zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti.

Član 55.
Sednice Republičkog odbora održavaju se po potrebi. Sednice Republičkog odbora zakazuje i dnevni red predlaže predsednik..

Član 56.
Republički odbor može održavati proširene sednice.
Zavisno od pitanja koja se razmatraju, na proširene sednice mogu da se pozivaju predsednici sindikalnih organizacija sa većim brojem članova, članovi i predsednici pokrajinskih, gradskih, okružnih i opštinskih odbora Sindikata i Saveza sindikata, kao i druga lica koja mogu da pomognu u radu sednica
Na proširenim sednicama zauzimaju stavove, donose zaključke i odluke samo članovi Republičkog odbora, odnosno članovi organa sa kojima se drži zajednička sednica.
Republički odbor može da održava zajedničke sednice sa organima drugih sindikata, sa udruženjima poslodavaca i drugih iorganizacija radi razmatranja pitanja od zajedničkog interesa, odnosno usaglašavanja i zauzimanja jedinstvenih stavova.

Član 57.
Republički odbor iz svog sastava bira Predsedništvo od 7 članova, kao izvršni organ.
Predsednik Sindikata, potpredsednici i sekretar Republičkog odbora po funkciji su članovi Predsedništva.
Predsedništvo priprema sednice Republičkog odbora, sprovodi usvojene stavove, odluke i zaključke i angažuje se na realizaciji drugih pitanja koje mu prenese Republički odobor.

U sindikalnim organizacijama u kojima se izbori nisu sproveli, iz bilo kojih razloga, a prema odluci Republičkog odbora, Predsedništvo Republičkog odbora može doneti odluku:    
- o produženju mandata postojećim organima sindikalne organizacije, do stvaranja uslova za održavanje izbora,  ili                                                           
-  o imenovanju povereništva ili poverenika, u zavisnosti od broja članova sindikalne organizacije.

Član 58.
Stručne, administrativno-tehničke, pravne i druge poslove za potrebe Republičkog odbora obavljaju sekretar Odbora i zaposleni u Stručnoj službi Veća Saveza sindikata Srbije.
Republički odbor po potrebi za stručne poslove može da angažuje i lica sa strane.

v) Nadzorni odbor Sindikata
Član 59.
Nadzorni odbor Sindikata vrši nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodelom i upotrebom sredstava Sindikata.
Nadzorni odbor je samostalan u svom radu i odgovoran je Kongresu.
Radi ostvarivanja zadataka iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor pregleda periodične i godišnje izveštaje o poslovanju Sindikata, utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa Zakonom i o tome izveštava Republički odbor.
Nadzorni odbor vrši kontrolu raspodele i uplate sindikalne članarine, daje mišljenje o raspodeli prihoda i predlaže mere u skladu sa Statutom.
Nadzorni odbor broji 3 člana, i iz svog sastava bira predsednika.
Odluku o sastavu i načinu izbora Nadzornog odbora donosi Republički odbor.
Radi lakšeg i efikasnijeg obaljanja svog zadatka Nadzorni odbor može da imenuje sindikalne revizore.

g) Statutarni odbor
Član 60.

Statutarni odbor Sindikata prati primenu ovog statuta, daje tumačenje odredaba Statuta, odlučuje o prigovorima statutarne prirode,  predlaže  Republičkom odboru izmene i dopune Statuta na sopstvenu inicijativu ili na zahtev Republičkog odbora i priprema Nacrt statuta, odnosno izmena i dopuna za Kongres.
Statutarni  odbor broji 3 člana, i iz svog sastava bira predsednika.
Odluku o sastavu i načinu izbora Statutarnog  odbora donosi Republički odbor.

10. ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU ORGANA SINDIKA TA
Član 61.
Rad svih organa Sindikata je javan.
Članovi organa Sindikata imaju jednaka prava i odgovornosti i lično i kolektivno su odgovorni za rad organa čiji su članovi, srazmerno funkcijama koje obavljaju.

Član  62.
Organizacije i organi sindikata punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova, a odluke donose većinom prisutnih.
U sindikalnim organizacijama preduzeća čija je delatnost takve prirode da se poslovi obavljaju u različitim mestima sa manjim brojem izvršilaca izjašnjavanje i odlučivanje može da se vrši pismenim putem - putem izjava u pisanoj formi, u skladu sa pravilima o radu sindikalne organizacije.

Član 63.
Mandat članova organa i nosilaca funkcija u Sindikatu traje pet godina i može se ponoviti dva puta.
Ukoliko u toku mandatnog perioda nosilac funkcije ili član organa bude penzionisan, zadržava funkciju, odnosno svojstvo člana organa Sindikata do isteka mandata.
U slučajevima prestanka članstva u organu, odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcija mandat traje do redovnih izbora.

Član 64.
Nadzorni odbor bira se u sindikalnim organizacijama i organizacijama Sindikata.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad uplatom sindikalne članarine, raspodelom i upotrebom sredstava.
Nadzorni odbor je samostalan u svom radu i odgovara članstvu, odnosno organu koji ga je birao.

Član 65.
Organi Sindikata mogu da formiraju radna tela kao stalne ili povremene oblike svoga rada.
Sastav i delokrug rada radnih tela iz stava 1 ovog člana uređuje se odlukom odgovarajućeg organa Sindikata.

11. IZBORI U SINDIKATU
Član 66.
Izbori u Sindikatu se sprovode svake pete godine, u skladu sa odlukom Republičkog odbora i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Izuzetno,  izbori  se  mogu sprovesti  i u toku  mandata,  ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa Sindikata.

Član 67.
Izbor  predsednika  Sindikata  i  članova  svih  organizacija  i  organa Sindikata vrši se tajnim glasanjem od više kandidata od broja koji se bira.
Organi Sindikata svojim odlukama utvrđuju broj, stukturu i način izbora članova organa i radnih tela.

Član 68.
Predlaganje kandidata za članove organa sindikalne organizacije i nosioce funkcija u sindikatu vrši se javno u sindikalnim organizacijama i organima sindikata. Da bi predlog bio punovažan, sastanku sindikalne organizacije potrebno je prisustvo 1/3 članova, a odluke donose većinom prisutnih.
Za nosioce funkcija i članove organa u Sindikatu predlažu se kandidati koji poseduju i ispoljavaju sposobnost i znanje za ostvarivanje interesa i zaštitu prava članstva,  organizatorske sposobnosti,  kao takvi uživaju poverenje članstva i čije organizacije poštuju ovaj statut i finasijsku disciplinu.
Inicijativu za predlaganje iz prethodnog stava mogu pokretati i organi Sindikata na višim nivoima organizovanja.
Niko ne može biti biran za člana organa Sindikata ili za nosioca funkcije u organu Sindikata, ukoliko nije predložen od određene organizacije Sindikata ili organa Sindikata.
Član sindikata može biti biran i učestvovati u glasanju nakon proteka 2 meseca od dana učlanjenja u Sindikat.

Član 69.
Listu kandidata, u pripremi izbora, utvrđuje organ Sindikata za čiji izbor se utvrđuje lista.
Listu kandidata za izbor predsednika Sindikata svodi Predsednišvo Republičkog odbora, na osnovu predloga sindikalnih organizacija i organa Sindikata na teritoriji, najkasnije 5 dana pre održavanja Kongresa.
Svaki predloženi kandidat dužan je da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.
Lista kandidata sačinjava po azbučnom redu prezimena i imena predloženih kandidata.
Za izbor predsednika sindikalne organizacije i predsednika svih organa Sindikata utvrđuju se najmanje dva kandidata.

Član 70.
Za predsednika Sindikata izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih delegata Kongresa.
Za člana organa i nosioca funkcije u organima Sindikata izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih članova organa.
Za kandidate iz stavova 1. i 2. ovog člana koji nisu dobili potrebnu većinu glasova sprovodi se drugi krug glasanja.
Za drugi krug glasanja utvrđuju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveĆi broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.
U drugom krugu izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, pod uslovom da je glasalo više od polovine članova organa.
Ukoliko u drugom krugu dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.

Član 71.
Za predsednika i članove organa sindikalne organizacije izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova
Ukoliko na izborima dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.

Član 72.
Izuzetno od člana 67. ovog Statuta izbori se mogu održati javnim glasanjem ukoliko je predložen samo jedan kandidat i ukoliko tako odluči organ, odnosno organizacija u kojoj se vrši izbor.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, kandidat je izabran ukoliko za njega glasa više od polovine od ukupnog broja članova organa, odnosno organizacije.
Ukoliko predloženi kandidat ne dobije potrebnu većinu ukupni izbori se ponavljaju i sprovode tajnim glasanjem o više kandidata od broja koji se bira.

Član 73.
U sindikalnim organizacijama gde su članovi sindikata zaposleni u dislociranim delovima i u više različitih gradova, predsednik i organi sindikalne organizacije mogu se birati na konferenciji sindikalne organizacije, a prema odluci odbora sindikalne organizacije.
Konferenciju sindikalne organizacije čini 10% učesnika od ukupnog broja članova sindikata.
Učesnici konferencije su predstavnici sindikalnih podružnica, ili delova procesa rada (radnih jedinica), a srazmerno broju članova, s tim da sindikalne podružnice koje imaju najmanje 10 članova, moraju imati učesnika konferencije.

Član 74.
Članu organa i nosiocu funkcije u Sindikatu mandat prestaje:
■          prestankom članstva u Sindikatu,
■        podnošenjem ostavke,
■          razrešenjem
■          smenom ili
■          opozivom.

Član 75.
Ostavka se podnosi organizaciji, odnosno organu u kome se ima svostvo člana, odnosno u kome se vrši funkcija.

Član 76.
Član organa, odnosno nosilac funkcije može biti razrešen zbog:
■          nemogućnosti obavljanja funkcije iz objektivnih razloga u dužem periodu,
■          neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno.
Odluku o razrešenju donosi nadležni organ Sindikata, odnosno sindikalna organizacija, javnim glasanjem,
Pre donošenja odluke iz stava 2 ovog člana, obaveštava se član.odnosno nosilac funkcije o postojanju razloga za njegovo razrešenje.

Član 77.
Opoziv, odnosno smena  člana organa i nosioca funkcije u Sindikatu   vrši se zbog:
■          delovanja suprotno Programu Sindikata i ovom statutu,
■          nepoštovanja i neizvršavanja odluka organa Sindikata,
■          nanošenja štete Sindikatu,
■          učestvovanja u aktivnostima na razbijanju Sindikata, ili
■          nesposobnosti ili nesavesnog obavljanja poslova iz svog delokruga rada.

Član 78.
Opoziv člana organa, odnosno nosioca funkcije koga je neposredno izabralo članstvo sindikalne organizacije vrši članstvo.
Opoziv člana organa, odnosno nosioca funkcije koji nije neposredno izabran od članstva vrši organ koji ga je izabrao.
Predlog za opoziv člana organa, odnosno nosica funkcije može da pokrene članstvo, organ Sindikata koji je izvršio izbor,  organ u kome se ima svojstvo člana, odnosno u kome se vrši funkcija ili viši organ Sindikata.
Predlog za opoziv predsednika, odnosno člana organa sindikalne organizacije pokreće sa na pismeni zahtev jedne trećine članova sindikalne organizacije.
Član organa, odnosno nosilac funkcije je opozvan, ukoliko se za opoziv izjasni više od polovine članova sindikalne organizacije, odnosno više od polovine članova organa Sindikata tajnim glasanjem.
Ukoliko odluka o opozivu nije doneta novi predlog za opoziv može da bude pokrenut nakon isteka šest meseci od dana izjašnjavanja o opozivu.

Član 79.
Republički odbor može da donese odluku  o smeni predsednika   sindikalne  organizacije u sledećim slučajevima:
- ukoliko u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahteva jedne trećine članstva nije sproveden postupak  opoziva predsednika sindikalne organizacije;
- ukoliko sindikalna organizacija iz neopravdanih razloga ne uplaćuje članarinu višim organima sindikata Saveza samostalnih sindikata u utvrđenom procentu i proporcijama.
- nepoštovanje odluka viših organa.
Istovremeno sa usvajanjem odluke iz stava 1 ovog člana Republički odbor može da imenuje poverenika, sa pravima i obavezama predsednika sindikalne organizacije ili da imenuje vršioca dužnosti predsednika do sprovođenja vanrednih izbora. 

Član 80.
Između dva kongresa funkcija predsedniku Sindikata može da prestane:
■          podnošenjem ostavke i
■          opozivom.
Predsednik Sindikata ostavku podnosi Republičkom odboru.
Opoziv predsednika Sindikata može se sprovesti na zahtev polovine sindikalnih organizacija, u kojima je organizovana polovina ukupnog sindikalnog članstva.
Predlog za opoziv podnosi se Republičkom odboru.
O predlogu za opoziv vodi se rasprava na sednici Republičkog odbora.
Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno glasanje. a odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više  od polovine ukupnog broja članova Republičkog odbora.
Prihvatnjem ostavke, odnosno usvajanjem odluke o opozivu imenuje se vršilac dužnosti predsednika iz sastava Republičkog odbora.

12. FINANSIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA
Član 81.                               
Članarina je osnovni izvor finansiranja delatnosti Sindikata.
Učlanjenjem u sindikalnu organizaciju, član je obavezan da redovno plaća članarinu, koja predstavlja i osnov za ostvarivanje njegovih prava.
Članarina se uplaćuje u sindikalnoj organizaciji u skladu sa Pravilnikom o finansiranju i materijalno-finansijskom poslovanju organizacija i organa sindikata Saveza sindikata Srbije.
Visina članarine je jedinstvena i iznosi:
•           1% zarade člana Sindikata,
•           0,5% od penzije člana sindikata
•           0,5% naknade privremeno nezaposlenog člana.
Odbor sindikalne organizacije može odlučiti da se članarina namenski poveća za 0,5% zarade za osiguranje zaposlenih, članova Sindikata.
Sindikalna organizcija, odnosno odbor sindikalne organizacije, može odlučiti da se članarina dodatno uveća u odnosu na iznose utvrđene u prethodna dva stava i da se koristi za namene koje sama odredi.
Kongres, odnosno Republički odbor može doneti odluku o vrsti, obimu i načinu ubiranja i raspodeli dopunskih sredstava za utvrđene namene iznad nivoa iz prethodnih stavova uz saglasnost sindikalnih organizcija.
Novčana sredstva Sindikata se vode na posebnom žiro računu Sindikata, preko koga se registruje i odvija ukupno materijalno finansijsko poslovanje Sindikata.

13 ZAVRŠNE ODREDBE
Član 82.
Organizacije i organi Sindikata dužni su da u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta usklade svoja akta sa odredbama ovog Statuta.

 Član83.                                                             
Republički odbor vrši izmene i dopune ovog Statuta između dva Kongresa.

Član 84.
Ovaj statut je usvojen na Kongresu Samostalnog sindikata trgovine Srbije održanog dana 16. marta 2010.  godine, a stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Sindikata od 23.02.2006. godine, sa izmenama i dopunama od 11.06.2009. godine. 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI