SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Imajući u vidu tekst Statuta Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije od 26.12.2002. godine i Odluku o izmenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije od 21.12.2006. godine, Republički odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, na sednici održanoj dana 21.12. 2006. godine, utvrdio je

S T A T U T SAMOSTALNOG SINDIKATA UGOSTITELjSTVA I TURIZMA SRBIJE

 

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije (u daljem tekstu: Samostalni sindikat) je samostalna, demokratska, nezavisna i interesna organizacija zaposlenih članova samostalnog sindikata, organizovanih u sindikalnu organizaciju Samostalnog sindikata kod poslodavaca u delatnosti ugostiteljstva i turizma, a čiji je osnovni cilj unapređenje, ostvarivanje i zaštita profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, materijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa i prava svojih članova.
Član 2.
Samostalni sindikat ugostitestva i turizma Srbije je jedinstvena i nestranačka organizacija, u koju se organizuju sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i samostalni sindikati zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu Srbije, kao i ostalim privrednim i drugim subjektima, radi samostalnog izjašnjavanja, ostvarivanja i zaštite specifičnih i posebnih interesa članstva Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Član 3.
Samostalni sindikat čine članovi organizovani u sindikalne organizacije preduzeća iz delatnosti ugostiteljstva i turizma razvrstanih u oblast 55, sektor Ž. Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti u jedinicama razvrstavanja.
U Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije mogu pristupiti sindikati kao kolektivni članovi, uz saglasnost Predsedništva Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Odlukom organa Sindikata o pristupanju Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije, svi članovi Sindikata koji pristupa Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije su automatski članovi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.

Član 4.
Sindikalna organizacija organizovana kod poslodavca je osnovni oblik organizovanja članstva u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije.
Član 5.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je interesna, samostalna i nezavisna organizacija zaposlenih u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavaca, organe vlasti, političke partije i stranke.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je samostalan i nezavisan u odnosu na sindikate drugih sindikalnih cengrala.
U cilju ostvarivanja interesa i stvaranja uslova za stalno poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja i ukupne zaštite članstva i zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu Srbije, Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ostvaruje saradnju sa sindikatima ugostiteljstva i turizma drugih sindikalnih centrala u Republici.
Član 6.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju sa istim ili srodnim sindikatima radi jačanja sindikalne saradnje, međusobne razmene sindikalnih iskustava, razvoja međunarodnog i međurepubličkog sindikalnog pokreta i ostvarivanja sloboda i prava u sindikalnom organizovanju i delovanju.
Samostalni sindikat ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju neposredno kroz organe Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Član 7.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, zajedno sa drugim samostalnim sindikatima u Republici organizuje Savez samostalnih sindikata Srbije u kome samostalni sindikati Srbije na jedinstvenim programskim osnovama i ciljevima dogovaraju, planiraju, koordiniraju i sprovode zadatke i akcije, ostvaruju i štite materijalna i socijalna prava svojih članova.
Član 8.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije može se udruživati u saveze, unije i druge organizacije Sindikata, kako u zemlji, tako i u Međunarodnoj organizaciji sindikata i sa njima ostvarivati odgovarajuću saradnju, na principima demokratskog interesnog uvažavanja i zajedničkog delovanja u razrešavanju određenih ključnih pitanja iz oblasti sveta rada i socijalne zaštite, a u skladu sa potvrđenim međunarodnim konvencijama.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije prihvata opšta akta organizacije i udruženja čiji je član, aktivno učestvuje u kreiranju njihovog sadržaja i angažuje se na njihovoj doslednoj realizaciji.
Odluke iz stava 1. i 2. ovog člana donosi Republički odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je član Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Član 9.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, organizacije i organi ovog Samostalnog sindikata u ostvarivanju uloge na zaštiti interesa i prava članova, koriste sredstva i metode sindikalnog delovanja i borbe, saradnje, kolektivnog pregovaranja, pritisaka , kritika i osporavanja, traženja i ostavke i opoziva i organizovanja protestnih skupova i štrajkova.

II PODRUČJE DELOVANjA, SEDIŠTE, PEČAT I OBELEŽJA
Član 10.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije deluje na području Republike Srbije.
Sedište samostalnog sindikata je u Beogradu, Dečanska br. 14.
Član 11.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ima svojstva pravnog lica i pečat.
Samostalni sindikat ima pečat okruglog oblika i sadrži reči: Savez samostalnih sindikata Srbije, Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije – Beograd.
U sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Tekst pečata je na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ima zastavu koja je plave boje, dužine dva metra, širine jedan metar, sa amblemom Saveza samostalnih sindikata Srbije tamnoplave boje i tekstom: Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ima svoj tekući račun preko koga se registruje i odvija ukupno materijalno – finansijsko poslovanje.
Član 11.a
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije upisan je u Registar sindikata Rešenjem Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 110-00-264/1991-02 od 14.8.1991., pod rednim brojem 6572.
Šifra pretežne delatnosti Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije je 91200 – delatnost Sindikata.
Matični broj Samostalnog sindikata je 06191002.
PIB Samostalnog sindikata je 101820767.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je pravni sledbenik Sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije i član je Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Član 11.b
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ima svoj znak.
Sadržinu znaka utvrđuje Republički odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Član 11. v
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ima svoj memorandum.
Memorandum obavezno sadrži naziv, sedište i znak Samostalnog sindikata, broj tekućeg računa, broj telefona, Faksa i E-mail .
Memorandum sadrži naziv Saveza samostalnih sindikata Srbije i njegov znak, a može i amblem, skice, crteže i druga obeležja organizacija i udruženja čiji je Samostalni sindikat član.
Član 12.
Svi pečati sadrže reči: Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, pun naziv organizacije i mesto sedišta organizacije. U sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Tekst pečata je na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan na jeziku nacionalnih manjina.

III SAMOSTALNI SINDIKAT, SADRŽAJ I METOD RADA
Član 13.
U skladu sa ovim Statutom i programom, Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije samostalno deluje, ostvaruje saradnju sa organizacijama i organima drugih sindikata i neposredno i kroz organe Saveza samostalnih sindikata Srbije nastupa i vodi aktivnosti prema državnim organima, organima autonomne i lokalne samouprave, poslovodnim organima i sa nevladinim i društvenim organizacijama.
Član 14.
U ostvarivanju zaštite posebnih i specifičnih interesa svojih članova Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije posebno se angažuje na ostvarivanju sledećih zadataka:
utvrđuje pravce delovanja o pitanjima iz svog Programa rada;
izradi i zaključivanju, sprovođenju i praćenju Posebnog (granskog) kolektivnog ugovora, izrađuje osnove i pospešuje aktivnosti na zaključivanju Kolektivnog ugovora u preduzećima;
utvrđivanju i ostvarivanju realne cene rada i zarada u delatnostima ugostiteljstva i turizma Srbije;
pokreće inicijative i izgrađuje stavove povodom donošenja zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja bitna za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih u oblasti ugostiteljstva i turizma Srbije;
obezbeđuje uslove na radu i zaštitne mere na radu, oporavak i rekreaciju članstva;
unapređuje materijalnu osnovu Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije i razvija sindikalno preduzetništvo;
ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju sa sindikatima iz svojih ili sličnih delatnosti na načelima ravnopravnosti i solidarnosti;
pruža pomoć i daje podršku aktivnostima sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata;
obezbeđuje uslove za radno-pravnu zaštitu članova sindikata;
radi na podsticanju i rešavanju stambenih potreba zaposlenih;
obezbeđuje uslove za odmor, rekreaciju i oporavak zaposlenih;
obezbeđuje sindikalno informisanje i informisanje javnosti o svojim akcijama, stavovima i odlukama;
zajedno sa Savezom samostalnih sindikata Srbije angažuje se na osposobljavanju članstva i kadrova za sindikalni rad;
posreduje i aktivno učestvuje u eventualnim sporovima koji nastanu u sindikalnoj organizaciji, ili u rešavanju sporova koji nastanu između sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i sindikalnih organizacija u preduzeću, drugih centrala;
organizuje i vodi štrajk u svojoj grani i delatnostima, vrši analizu toka štrajka i izrađuje analizu po završetku štrajka;
organizuje radno-proizvodna i sportska takmičenja, kao i druge manifestacije zaposlenih;
na načelima uzajamnosti i solidarnosti formira sindikalne fondove: fond solidarnosti, štrajkački fond, fondove za prevenciju i sprečavanje nastupanja invalidnosti zaposlenih, kao i druge sindikalne fondove od interesa za članstvo;
angažuje se i na drugim pitanjima od zajedničkog i opšte interesa za članove sindikata.

Ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom Samostalni sindikat ostvaruje preko svojih organa.`
IV ODNOSI U SAMOSTALNOM  SINDIKATU
Član 15.
Međusobni odnosi u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije zasnivaju se na sledećim osnovnim načelima i principima:
svi članovi Samostalnog sindikata imaju ista prava i dužnosti, a odgovornost srazmerno funkciji koju obavljaju;
subjekat izgrađivanja i nosilac delovanja i kontrole Samostalnog sindikata su članovi i njegove sindikalne organizacije;
organi Samostalnog sindikata obavezni su da u toku izgrađivanja stavova i donošenja zaključaka i odluka polaze od interesa i opredeljenja članstva;
prilikom zauzimanja stavova od bitnog značaja za ekonomski i socijalni položaj sindikalnog članstva i donošenja dokumenata programskog i statutarnog karaktera, organizacije i organi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma organizuju rasprave, referendum, istraživanja, ankete i druge načine koji obezbeđuju mišljenje članstva o konkretnom pitanju.

Član 16.
Svi organi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma su obavezni da zahteve članstva i organizacija razmatraju i da ih obaveštavaju o svojim stavovima, odlukama i zaključcima.
Članovi organa Samostalnog sindikata za svoj rad odgovorni su članstvu i organima čiji su članovi.
Stavovi, odluke i zaključci organizacija i organa sindikata izgrađuju se na demokratskim osnovama, donose većinom u odlučivanju i jedinstveno i obavezno se sprovode.

Član 17.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije izgrađuje i ostvaruje zajedničke interese ukupnog članstva, izgrađuje i zauzima stavove po bitnim pitanjima za ekonomski, materijalni i socijalni položaj ukupnog članstva, utvrđuje zajedničku strategiju kroz usaglašavanje posebnih interesa sindikata prema državnim organima, institucijama sistema i poslodavcima, učestvuje u pripremi i sprovođenju Opšteg kolektivnog ugovora, u organizovanju generalnog štrajka, bori se za sindikalnu solidarnost, radno-pravnu zaštitu, sindikalno osposobljavanje i informisanje, formiranju fondova od interesa za članstvo, organizovanju stručne službe i uzima učešće u finansiranju aktivnosti Saveza samostalnih sindikata.

Član 18.
Preko teritorijalnih organizacija i organa Saveza samostalnih sindikata i sindikata, sindikalne organizacije preduzeća, mogu ostvarivati prava za koja postoji interes članstva Samostalnih sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije uz odgovarajuće dužnosti i obaveze.

V ČLAN SINDIKATA, NjEGOVA PRAVA,  DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI
Član 19.
Članstvo u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije je slobodno i dobrovoljno.
Članstvo se stiče učlanjenjem, odnosno ličnim potpisivanjem pristupnice ili odgovarajuće pisane izjave o prihvatanju prava i obaveza utvrđenih ovim Statutom.
Učlanjenjem, odnosno potpisivanjem pristupnice, član Samostalnog sindikata stiče uslov za ostvarivanje prava i preuzima utvrđene obaveze po osnovu članstva u Samostalnom sindikatu.
Zaposleni može postati član Samostalnog sindikata bez obzira na svoje političke, verske i druge pripadnosti.
Zaposleni potpisuje pristupnicu u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata.

Član 19a.
Članu Samostalnog sindikata izdaje se članska karta.
Člansku kartu izdaje Samostalni sindikat.
Članska karta je vlasništvo Samostalnog sindikata.
Izgled i sadržaj članske karte utvrđuje Republički odbor Samostalnog sindikata.

Član 20.
Osnovna prava članova Samostalnog sindikata su:da ostvaruje pravo na rad i zaradu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, da ostvaruje uslove rada, bezbednost i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,da učestvuje u izgradnji stavova, zaključaka, odluka i akata Samostalnog sindikata i da slobodno iznosi svoje mišljenje u vezi sa materijalnim, socijalnim i društvenim položajem zaposlenih i članova Samostalnog sindikata, da od organa Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata, na svim nivoima organizovanja, zahteva besplatnu pravnu pomoć i zaštitu, ukoliko su mu uskraćena ili ugrožena prava iz rada i po osnovu rada, utvrđena zakonom i kolektivnim ugovorom, da bude infomisan o radu i aktivnostima organa Samostalnog sindikata, da učestvuje u aktivnostima na pripremi, izradi i zaključivanju kolektivnog ugovora, da od organa Samostalnog sindikata, na svim nivoima organizovanja, zahteva preduzimanje svih mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu zaposlenih, zaštite radne sredine i humanizacije rada, da zahteva od nadležnih organa Samostalnog sindikata posredovanje i pomoć pri zapošljavanju, da koristi sredstva Fonda solidarnosti i Fonda za prevenciju invalidnosti, rehabilitaciju i rekreaciju, kao i objekte sindikata u cilju održavanja fizičke i radne sposobnosti, da učestvuje u aktivnostima i manifestacijama koje organizuje Odbor Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viši organi Samostalnog sindikata (sportski susreti, kulturno – zabavne manifestacije, radno – proizvodna takmičenja i sl.), da koristi pogodnosti u snabdevanju, koje organizuje Samostalni sindikat, da koristi usluge sindikalnih banaka i štedno – kreditnih zadruga, da predlaže, bira i da bude biran u organe Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata, da inicira i učestvuje u preduzimanju mera i metoda sindikalne borbe, da inicira štrajk i učestvuje u štrajku, kao i protestnim aktivnostima, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 20.a.
Obaveze i dužnosti člana Samostalnog sindikata su: da aktivno učestvuje u radu Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata u koji je izabran, da se obrazuje i osposobljava za sindikalni rad i da prenosi svoje znanje i iskustvo na ostale članove Samostalnog sindikata; da učestvuje u sindikalnim akcijama protesta, podrške, solidarnosti i pomoći; da razvija solidarnost i jedinstvo članstva, posebno u kriznim situacijama i za vreme štrajka; da učestvuje u štrajku i protestnim aktivnostima; da poštuje, sprovodi i pridržava se stavova, zaključaka i odluka organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viših organa Samostalnog sindikata;  da uredno plaća sindikalnu članarinu; da se aktivno zalaže za ostvarivanje Programa i Plana rada Samostalnog sindikata i da se dosledno pridržava odredbi ovog Statuta.

Član 20.b.
Član Samostalnog sindikata plaća sindikalnu članarinu na zaradu i naknadu zarade u momentu isplate zarade u visini utvrđenoj ovim Statutom i odlukama Republičkog odbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Članovi Samostalnog sindikata, za vreme odsluženja vojnog roka i privremeno nezaposleni članovi Samostalnog sindikata ne plaćaju sindikalnu članarinu.

Član 21.
Članovi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije koji su dobili otkaz i poveli radni spor kod suda, zadržavaju sindikalni status do pravosnažnosti sudske presude.
Članovi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije koji su privremeno nezaposleni (ostali bez posla) ostvaruju prava u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata iz koje su otišli i imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć za ostvarivanje prava kroz posredovanje i pomoć pri zapošljavanju i pružanju radno-pravne zaštite preko organa i stručnih službi Saveza samostalnih sindikata Srbije koji se nalaze na teritoriji na kojoj imaju prebivalište.
Član 21.a.
Član Samostalnog sindikata može ostati član i nakon penzionisanja, ali nema aktivno i pasivno biračko pravo za organe Samostalnog sindikata.
Član Samostalnog sindikata koji je penzionisan može ostvarivati prava i obaveze člana Samostalnog sindikata u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata čiji je član bio pre odlaska u penziju, a u skladu sa ovim Statutom i Pravilima Sindikalne organizacije.
Penzionisani članovi Samostalnog sindikata imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju svojih prava.

Član 22.
Član Samostalnog sindikata koji je na odsluženju vojnog roka ostvaruje prava u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata iz koje je otišao.
Za vreme odsluženja vojnog roka članu Samostalnog sindikata miruje članstvo u Samostalnom sindikatu.

Član 23.
Zaslužnim članovima Samostalnog sindikata, organima i organizacijama Samostalnog sindikata mogu se dodeljivati priznanja.
Odluku o tome donosi Republički odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.

Član 23.a.
Član Samostalnog sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju, zaposleni na koga je direktor preneo svoja ovlašćenja, zaposleni izabran na funkciju u političkim strankama, partijama i državnim organima, dok obavlja tu funkciju, ne može biti biran u organe Samostalnog sindikata.
Članovi Samostalnog sindikata iz stava 1. ovog člana ostvaruju sva druga prava i obaveze utvrđene ovim Statutom.

Član 23.b.
Član Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije ne može istovremeno biti član druge sindikalne centrale.

Član 24.
Članstvo u Samostalnom sindikatu Srbije prestaje: istupanjem i isključenjem iz članstva.
Članstvo u Samostalnom sindikatu prestaje i pristupanjem člana drugoj sindikalnoj centrali.

Član 24.a.
Član Samostalnog sindikata može biti isključen iz Samostalnog sindikata zbog:
delovanja suprotno Programu Samostalnog sindikata i odredbama ovog Statuta,
učestvovanja u aktivnostima na razbijanju Samostalnog sindikata ili podsticanja takve aktivnosti,
nepridržavanja i kršenja odredbi opštih akata o materijalno – finansijskom poslovanju, imovini i fondovima Samostalnog sindikata i drugih opštih akata i odluka organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viših organa Samostalnog sindikata,
neplaćanja sindikalne članarine,
opstrukcije i neizvršavanja odluka i zaključaka organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viših organa Samostalnog sindikata,
teže povrede odredbi ovog Statuta i Pravila Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 25.
Odluku o isključenju člana Samostalnog sindikata mogu doneti:
Sindikalna organizacija samostalnog sindikata;
Odbor sindikalne organizacije samostalnog sindikata;
Predsedništvo Republičkog odbora sindikata.
Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se u pisanoj formi i mora biti obrazložena, sa uputstvom o pravu na žalbu.
Odluka o isključenju dostavlja se isključenom članu u roku od 8 dana od dana donošenja.
Član 26.
Na odluku o isključenju iz članstva Samostalnog sindikata član ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji Samostalnog sindikata u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju.
Statutarna komisija Samostalnog sindikata dužna je da u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, istu razmotri i donese odluku.
Odluka Statutarne komisije Samostalnog sindikata, po žalbi iz stava 1. ovog člana, je konačna.

Član 27.
Isključenom članu prestaje članstvo u Samostalnom sindikatu danom dostavljanja konačne odluke o isključenju iz Samostalnog sindikata.
Ukoliko Odluka o isključenju nije mogla da se uruči, ista se ističe na oglasnoj tabli Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, i po proteku roka od 8 dana smatra se da je ista uručena.
Danom prestanka članstva prestaju sva prava člana u Samostalnom sindikata ugostiteljstva i turizma, a član je dužan da vrati člansku knjižicu sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata.

VI SINDIKALNA ORGANIZACIJA SAMOSTALNOG SINDIKATA – SADRŽAJ I METOD RADA  SINDIKALNE ORGANIZACIJE
Sindikalna organizacija
Član 28.
Osnovni oblici organizovanja i delovanja Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije su:
Sindikalna organizacija samostalnog sindikata kod jednog poslodavca (u daljem tekstu: Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata),
Sindikalna organizacija samostalnog sindikata za više poslodavaca (u daljem tekstu: Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata za više poslodavaca),
Jedinstvena organizacija Samostalnog sindikata (u daljem tekstu: Jedinstvena organizacija Samostalnog sindikata).
Ukoliko članovi Samostalnog sindikata formiraju Sindikalnu organizaciju Samostalnog sindikata potrebna je saglasnost Predsedništva Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Član 28.a.
Predsedništvo Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, svojom odlukom, može formirati Sindikalnu organizaciju Samostalnog sindikata za jednog ili više poslodavaca.
Član 28.b.
Ako kod poslodavca iz bilo kojih razloga ne dođe do formiranja Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, zaposleni se, na osnovu slobodno izražene volje, mogu direktno učlaniti u Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, neposrednim ličnim izjašnjavanjem i potpisivanjem pristupnice kod ovlašćenog lica Samostalnog sindikata, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa Statutom i Odlukom Predsedništva Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Član 30.
Lica koja samostalno, u vidu zanivanja, obavljaju poslove čija je osnovna delatnost ugostiteljstvo i turizam, kao i zaposleni kod privatno-pravnih lica, čija je osnovna delatnost ugostiteljstvo i turizam, mogu da organizuju sindikalnu organizaciju kao osnovni oblik organizovanja članstva u Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije ako prihvataju program i statut Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Član 31.
Zaposleni iz člana 30. ovog Statuta, kao i nezaposleni članovi mogu da formiraju sindikalnu organizaciju za teritoriju jedne ili više opština i gadova pri Savezu samostalnih sindikata na svojoj teritoriji.
Član 31.a.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata ima svojstvo pravnog lica.
Član 31.b.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata istupa pod nazivom Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije i svojim nazivom.
Član 31.v.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata ima tekući račun preko koga se registruje i odvija celokupno materijalno – finansijsko poslovanje Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Član 31. g.
Pečat Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata je okruglog oblika i sadrži tekst: ``Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije i naziv i sedište Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata».
U sredini pečata je znak Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Tekst pečata Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata je na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama pečat može da sadrži i tekst na jeziku nacionalnih manjina, s tim da sadržina bude ista.
Član 31.d.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata ima svoj memorandum.
Memorandum obavezno sadrži naziv, sedište i telefon Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, naziv, sedište i znak Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, broj tekuće računa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, broj telefona i faksa.

Član 32.
Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata formirane kod jednog, odnosno za više povezanih poslodavaca mogu se organizovati u Jedinstvenu organizaciju Samostalnog sindikata, u cilju zajedničkog nastupa i delovanja po određenim ključnim i vitalnim pitanjima i interesima iz oblasti privrednog i društvenog razvoja, ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada i zaštite profesionalnih i ekonomskih interesa svojih članova.
Odluku o formiranju Jedinstvene sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, odnosno o istupanju iz Jedinstvene sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i pristupanju Jedinstvenoj sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata, donosi Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, uz prethodnu saglasnost Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata.
Član 32.a.
Jedinstvena Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata ima svojstvo pravnog lica i svoju aktivnost finansira iz dela sindikalne članarine koji ostaje na raspolaganju Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata, kao i iz drugih izvora i prihoda u skladu sa Zakonom.
Član 32.b.
Organi Jedinstvene Sindikalne organizcije Samostalnog sindikata su predsednik, Predsedništvo i Nadzorni odbor.
Član 32.v.
Odredbe ovog Statuta kojima je regulisan pravni status i sadržaj rada Sindikalne organizcije Samostalnog sindikata, nadležnost i ovlašćenja organa i odlučivanje u organima Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, shodno se primenjuju i na Jedinstvenu sindikalnu organizaciju Samostalnog sindikata.
Pravilima Jedinstvene sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, u skladu sa odredbama ovog Statuta, bliže se regulišu sadržaji rada i način finansiranja Jedinstvene sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, organi, njihov sastav, postupak i način izbora, delokrug rada i odlučivanja i uređuju druga pitanja bitna za rad i delovanje Jedinstvene sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Član 33.
U skladu sa Odlukom Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, radi efikasnijeg rada u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata, kao oblik delovanja, mogu se formirati sindikalne podružnice, odnosno imenovati i birati poverenici, u cilju koordinaranja aktivnosti članova samostalanog sindikata i neposrednog angažovanja na realizaciji odluka i zaključaka organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata po određenim konkretnim pitanjima, sadržajima i aktivnostima.
Sindikalne podružnice formiraju se po delovima procesa rada.
Sindikalne podružnice obavezno se formiraju u teritorijalno izdvojenim delovima poslodavca, ukoliko nisu formirane sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Sindikalne podružnice mogu se formirati i za određene delatnosti.
Sindikalna podružnica:
1.raspravlja i utvrđuje predloge i mišljenja o pitanjima o kojima stavove zauzimaju i odluke donose organi sindikalne organizacije Samostalnog sindikata; 2.informiše članstvo o stavovima i odlukama Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viših organa Samostalnog sindikata;
3. sprovodi odluke Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viših organa Samostalnog sindikata;
4.ostvaruje druge funkcije i zadatke u skladu sa pravilima sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i Statutom Samostalnog sindikata.
Sindikalna podružnica bira predsednika i sekretara, a u velikim podružnicama može se birati i Sekretarijat.
Ukoliko ne postoje uslovi za sprovođenje izbora za predsednika i sekretara, odnosno za Sekretarijat sindikalne podružnice, Odbor Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata donosi Odluku o imenovanju poverenika Sindikalne podružnice, radi koordiniranja aktivnosti članova Sindikalne organizacije i neposrednog angažovanja na realizaciji odluka i zaključaka organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i viših organa Samostalnog sindikata.
Pravilima sindikalne organizacije Samostalnog sindikata bliže se utvrđuju kriterijumi za obrazovanje sindikalnih podružnica, njihove funkcije, zadaci i način delovanja.

Član 34.
Sastanak sindikalne organizacije samostalnog sindikata održava se kao jedinstveni sastanak svih članova, a može se održati i po sindikalnim podružnicama.
Sindikalna organizacija samostalnog sindikaa održava sastanak po potrebi.
Sastanak sindikalne organizacije Samostalnog sindikata zakazuje predsednik sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Sastanak se mora zakazati ukoliko to zahteva:
1. Odbor sindikalne organizacije samostalnog sindikata;
2. jedna trećina članova Samostalnog sindikata;
3. Nadzorni odbor Sindikalne organizacije samostalnog sindikata;
4. viši organ samostalnog sindikata;
5. organ Saveza samostalnog sindikata.
Ako predsednik sindikalne organizacije ne zakaže sastanak po zahtevu iz stava 4. ovog člana, sastanak može zakazati viši organ samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata.
Član 35.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata punovažno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine članova, a odluke sindikalne organizacije samostalnog sindikata su donete ako se za njih izjasni više od jedne polovine prisutnih članova Sindikalne organizacije samostalnog sindikata.
Član 36.
Sindikalna organizacija samostalnog Sindikata ostvaruje svoje ciljeve, funkcije i zadatke, polazeći od sopstvenog Programa i Plana rada, kao i Programa i Plana rada Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije i odredbi ovog Statuta, a posebno:
zaključuje Kolektivni ugovor kod poslodavca i prati njegovu primenu, kao i primenu Opšteg i posebnog kolektivnog ugovora,
prati i razmatra materijalni i socijalni položaj članstva i predlaže rešenja koja upućuje poslodavcu,
angažuje se na ostvarivanju i zaštiti prava koja proizilaze iz rada i po osnovu rada,
ostvaruje partnerski odnos sa poslodavcem i organima upravljanja na bazi samostalnosti u donošenju odluka i međusobnom uvažavanju partnera na osnovu različitosti interesa,
zahteva od poslodavca i organa poslodavca informisanje o svim pitanjima od značaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih,
zahteva od poslodavca i organa poslodavca, shodno utvrđenim nadležnostima, da obavezno razmatra inicijative, predloge i zahteve sindikata i organa sindikalne organizacije i da povodom njih zauzima stavove i da o njima obaveštava sindikat,
zahteva unapređenje uslova rada, bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđenim normativima i standardima u ovoj oblasti,
angažuje se u zaštiti interesa članstva u postupku statusnih promena i privatizacije, tehničko – tehnoloških, ekonomskih, organizacionih i drugih promena kod poslodavca,
angažuje se na doslednom ostvarivanju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba,
bira i predlaže članove organa sindikalne organizacije, prati i ocenjuje njihov rad i pokreće pitanje odgovornosti,
bira i predlaže članove organa sindikata i drugih oblika organizovanja i delovanja sindikata,
učestvuje, organizuje i obezbeđuje osposobljavanje članova sindikata i sindikalnih aktivista za ostvarivanje uloge, ciljeva i zadataka sindikalne organizacije i sindikata u celini,
angažuje se i obezbeđuje blagovremeno, potpuno i kontinuirano informisanje članova sindikata i javnosti o radu organa sindikalne organizacije, o radu organa sindikata i drugih oblika organizovanja i delovanja sindikata,
učestvuje u organizovanju i organizuje radno – proizvodna takmičenja,
organizuje i obezbeđuje odgovarajuće uslove za odmor, oporavak i rekreaciju članova sindikata,
organizuje, učestvuje i sprovodi štrajk,
formira Fond solidarnosti i Štrajkački fond,
obezbeđuje odgovarajuće uslove i ostvaruje saradnju sa drugim sindikalnim organizacijama,
afirmiše programske vrednosti i sadržaje koje zastupa i neguje sindikat i angažuje se na doslednoj i blagovremenoj realizaciji utvrđenih zahteva, stavova, odluka i zaključaka organa i oblika organizovanja i delovanja sindikata,
stara se i o drugim pravima i obavezama članova sindikata koja proizilaze iz odredbo ovog Statuta, Zakona i Kolektivnog ugovora.
U ostvarivanju svojih ciljeva, funkcija i zadataka, sindikalna organizacija koristi sledeća sredstva i metode sindikalne borbe:
1. ostvaruje partnerski odnos sa poslodavcem usaglašavajući različite interese,
2. kritikuje i osporava određena rešenja i postupke i daje svoje predloge,
3. zahteva posredovanje i arbitražu u cilju mirnog razrešenja određenog spornog  pitanja, pokreće sudske sporove, organizuje proteste i skupove i štrajk, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
Ciljeve, funkcije i zadatke utvrđene ovim Statutom sindikalna organizacija ostvaruje preko svojih organa.
Član 36a.
Sindikalna organizacija samostalnog sindikata obezbeđuje pružanje besplatne pravne pomoći u ostvarivanju prava članova iz radnog odnosa i po osnovu rada i zastupa svoje članove pred poslodavcem, organima upravljanja, upravnim, sudskim i državnim organima.
Sindikalna oranizacija samostalnog sindikata, kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa Opštim i Posebnim kolektivnim ugovorom, reguliše administrativno-tehničke uslove rada, prava predstavnika zaposlenih na naknadu zarada kao i druga pitanja neophodna za ostvarivanje svoje uloge.

Član 37.
Najmanje jednom u četiri godine održava se izborni sastanak sindikalne organizacije samostalnog sindikata na kome se:
1.razmatra rad sindikalne organizacije samostalnog sindikata u proteklom  periodu;
2.razmatraju i usvajaju Pravila i Program rada za naredni period,
3.vrši izbor predsednika i članova organa sindikalne organizacije Samostalnog  sindikata,
4.predlažu kandidati za članove organa i nosioce funkcija u Samostalnom  sindikatu i Savezu samostalnih sindikata Srbije,
5. razmatra i usvaja Izveštaj Nadzornog odbora,
Sindikalne organizacije samostalnog sindikata obavezne su da plaćaju članarinu u skladu s raspodelom utvrđenom Statutom i drugim aktima Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 38.
Pravilima sindikalne organizacije Samostalnog sindikata bliže se uređuje organizovanost, sadržaj i način rada sindikalne organizacije samostalnog sindikata u skladu sa ovim Statutom.

Sindikalna organizacija kod poslodavca u stečaju

Član 39.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata kod poslodavca u kome je odlukom nadležnog organa uveden stečaj, nastavlja sa radom u izmenjenim okolnostima (u daljem tekstu: sindikalna organizacija Samostalnog sindikata kod poslodavca u stečaju).
Članovi Samostalnog sindikata koji su na dan pokretanja stečajnog postupka bili u radnom odnosu kod poslodavca i dalje ostaju članovi sindikalne organizacije Samostalnog sindikata kod poslodavca u stečaju.``
Zbog posebnog statusa sindikalne organiazcije samostalnog sindikata kod poslodavca u stečaju, mogu da se imenuju poverenik i povereništvo, umesto predsednika i Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Poverenika i Povereništvo sindikalne organizacije Samostalog sindikata kod poslodavca u stečaju imenuje Predsedništvo Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, a iz reda članova Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata kod poslodavca u stečaju i iz šireg kruga sindikalnih aktivista.
Danom donošenja Odluke o imenovanju poverenika i Povereništva, prestaju sa radom izabrani organi Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, a funkciju Nadzornog odbora Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata preuzima i vrši Nadzorni odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Poverenik i Povereništvo obavljaju funkcije i poslove organa i nosioca funkcije u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata sa istim ovlašćenjima i odgovornostima, a u skladu sa ovim Statutom i Odlukom o imenovanju.

Član 40.
Povereništvo sindikalne organizacije kod poslodavca u stečaju ima sledeće nadležnosti:
1. zastupa interese zaposlenih u postupku stečaja,
2. angažuje se na primeni kolektivnog ugovora,
3. angažuje se na obezbeđenju prioriteta u zapošljavanju članova Samostalnog  sindikata koji su bili u radnom odnosu kod poslodavca do otvaranja stečaja,
4. vodi finansijsko poslovanje sindikalne organizacije Samostalnog sindikata  i izrađuje završni račun,
5. daje predloge i mišljenja u vezi sa namirenjem poverilaca,
6. informiše članove Samostalnog sindikata na radu i privremeno nezaposlene  članove o načinu ostvarianja njihovih prava i o toku stečajnog postupka,
7. u slučaju likvidacije preduzeća donosi odluke u vezi sa prestankom rada  sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
8. obavlja i druge poslove koji su u nadležnosti sindikalne organizacije

Samostalnog sindikata, u skladu sa ovim Statutom.
Član 41.
Po izlasku preduzeća iz stečaja, povereništvo obezbeđuje uslove za nastavak rada sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organizuje izbore za predsednika i organe sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
a) Organi sindikalne organizacije
Član 42.
Organi sindikalne organizacije Samostalnog sindikata su:
1. predsednik sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
2. Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
3. Nadzorni odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
4. kao i Predsedništvo u skladu sa Pravilima sindikalne organizacije
Samostalnog sindikata.
Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata može formirati Predsedništvo.
U slučaju imenovanja Povereništva, odnosno poverenika, umesto organa, odnosno nosioca funkcija u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata, Povereništvo odnosno poverenik, obavlja funkciju i poslove organa, odnosno nosioca funkcija u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata, sa istim ovlašćenjima i odgovornostima, a u skladu sa ovim Statutom i Odlukom o imenovanju, dok funkciju Nadzornog odbora Sindikalne organizacije samostalnog sindikata, obavlja Nadzorni odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.

Član 43.
Odbor Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
1. iz svog sastava bira sekretara, na predlog predsednika Sindikalne  organizacije Samostalnog sindikata,
2. bira članove Predsedništva, u skladu sa Pravilima Sindikalne  organizacije Samostalnog sindikata,
3. postavlja blagajnika iz reda članstva.

Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata koja ima do 50 članova, bira: predsednika, sekretara i blagajnika.
Sednice odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata zakazuje predsednik po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.
Sednica Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata se mora zakazati ako to zahteva;
1.većina članova Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
2. Predsedništvo Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
3.Nadzorni odbor Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
4.najmanje jedna trećina članova Sindikalne organizacija Samostalnog  sindikata,
5.viši organ Samostalnog sindikata ili Saveza samostalnih sindikata.
Ukoliko predsednik Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, ne zakaže sednicu Odbora u roku od 15 dana od dana podnetog zahteva, podnosilac zahteva iz stava 4. ovog člana može sam sazvati sednicu Odbora Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata punovažno odlučuje, ako je na sednici prisutno više od jedne polovine članova, a odluke se donose ako se za njih izjasni više od jedne polovine (1/2) prisutnih članova.
Član 44.
Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
donosi Pravila sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i vrši njihovu izmenu i dopunu;
donosi plan rada sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
donosi plan materijalno-finansijskog poslovanja sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
usvaja završni račun sindikalne organizacije Samostalnog sindikata na predlog nadzornog odbora;
imenuje pregovarački odbor;
odlučuje o zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca i njegovim izmenama i dopunama;
donosi odluku o štrajku i štrajku upozorenja;
donosi odluku o organizovanju protestnih aktivnosti;
imenuje štrajkački odbor;
predlaže, bira i opoziva članove organa Samostalnog sindikata i drugih oblika organizovanja i delovanja Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije, u skladu sa odgovarajućim odlukama viših organa i ovim Statutom;
utvrđuje strategiju za pregovore sa poslodavcem;
donosi odluku o formiranju fonda solidarnosti i drugih fondova u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata;
razmatra i pokreće inicijative u cilju poboljšanja uslova rada, bezbednosti i zaštite života i zdravlja zaposlenih;
obezbeđuje pružanje pravne zaštite članstvu;
donosi odluku o učešću na sportskim susretima, kulturnim i drugim manifestacijama;
donosi odgovarajuće odluke o upućivanju zaposlenih na rekreativni odmor i preventivno lečenje;
donosi odluku o upućivanju članova Samostalnog sindikata u sindikalnu školu, savetovanja, seminare i druge oblike osposobljavanja članstva;
donosi odluku o upućivanju studijskih delegacija u zemlji i inostranstvu;
donosi odluku o pokretanju kolektivnih radnih sporova i formiranju arbitraža;
donosi odluku o upotrebi i raspolaganju finansijskim sredstvima;
prati i neposredno je odgovoran za pravilno ubiranje, obračun, raspodelu, uplatu i korišćenje sredstava sindikalne članarine, a u skladu sa Odlukama viših organa Samostalnog sindikata i ovim Statutom;
donosi odluku o podnošenju zahteva Republičkom odboru da se aktivnost sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i članova finansira preko materijalno - finansijskog plana Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije;
imenuje i opoziva poverenike u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata u skladu sa ovim statutom;
preduzima mere i aktivnosti radi učlanjenja novih članova u Samostalni sindikat;
donosi i druge odluke i zaključke u skladu sa ovim statutom, odlukama viših organa Samostalnog sindikata i zakonom;
sprovodi stavove, zaključke i odluke viših organa Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije i neposredno je odgovoran za njihovu realizaciju;
obavlja i druge poslove iz nadležnosti sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, a koji nisu dati u izričitu nadležnost drugih organa.
Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad odgovara članstvu i višim organima Samostalnog sindikata.
Pre donošenja odluka iz stava 1. tačke 1, 6, 7. i 8. ovog člana, odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, na predlog teksta Odluke, pribavlja mišljenje predsednika, odnosno poverenika neposredno višeg organa Samostalnog sindikata.

Član 45.
Predsednik sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
predstavlja i zastupa sindikalnu organizaciju Samostalnog sindikata;
potpisuje sva akta i odluke sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i njenih organa i završni račun sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
saziva sednice, predsedava i usmerava aktivnost sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, na ostvarivanju i zaštiti prava članova;
Zastupa interese članova i pregovara sa poslodavcem;
Informiše Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata o aktivnostima koje vodi;
sastavlja i podnosi izveštaj o godišnjem radu, kao i završni račun sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
neposredno je odgovoran za pravilnu upotrebu i korišćenje sredstava sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i obračun i uplatu sindikalne članarine;
neposredno je odgovoran za pravilno ubiranje, obračun, raspodelu, uplatu i korišćenje sredstava sindikalne članarine, a u skladu sa Odlukama viših organa Samostalnog sindikata i ovim Statutom;
potpisuje kolektivni ugovor kod poslodavca i njegove izmene i dopune u skladu sa odlukama odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
predlaže tekst odluka i zaključaka koje treba da donesu sindikalna organizacija Samostalnog sindikata i njeni organi;
neposredno se angažuje na učlanjenju novih članova Samostalnog sindikata.
neposredno organizuje aktivnost radi sprovođenja stavova, zaključaka i odluka viših organa Samostalnog sindikata i neposredno je odgovoran za njihovu realizaciju;
donosi i druge odluke i zaključke u skladu sa ovim statutom, odlukama viših organa Samostalnog sindikata i zakonom.
Predsednik sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad odgovara članstvu, odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i višim organima Samostalnog sindikata.

Član 45.a
Nadzorni odbor Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i završnog računa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i podnosi izveštaj odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
vrši kontrolu ostvarenja finansijskog plana, politike finansiranja, raspodele i svrsishodne upotrebe sredstava;
ostvaruje uvid u doslednu primenu odredbi ovog statuta o obračunu, raspodeli i uplati sindikalne članarine i daje predlog odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata o pokretanju postupka protiv lica koja su prekršila odredbe opšteg akta, ovog statuta i zakona iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja.
Nadzorni odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad odgovoran je članstvu i višim organima Samostalnog sindikata.

Član 45 b.
Član odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata ima pravo i obavezu:
da pokreće pitanja za koja smatra da Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata treba da raspravlja i da prema njima zauzme stav;
da daje informaciju o materijalnom i socijalnom položaju zaposlenih;
da iznosi mišljenje o svim pitanjima rada Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
da sprovodi odluke, zaključke i stavove Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
da na sednici Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga;
da učestvuje na raznim vrstama edukacije za sindikalni rad;
da se angažuje na učlanjenju novih članova.
Član Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad neposredno je odgovoran članstvu i odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45.v.
Sekretar Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
radi na pripremi sednica Predsedništa, Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i drugih radnih tela, vodi zapisnik na ovim sednicama i dostavlja zapisnike (izvode iz zapisnika) članovima odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i drugim subjektima u skladu sa prirodom materije;
vodi arhivu i dokumentaciju Predsedništva i Odbora sindikalne organizacije, koordinira i kontaktira stručne službe po određenim pitanjima iz sadržaja rada sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
u svakodnevnim aktivnostima zamenjuje predsednika u operativnom radu i rešavanju pitanja po zahtevu članova Samostalnog sindikata;
obavlja i druge poslove po nalogu i dogovoru sa predsednikom i zamenjuje ga u odsutnosti.
Sekretar Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad odgovoran je predsedniku i odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45.g.
Blagajnik sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
prati, kontroliše i neposredno je odgovoran za pravilno ubiranje, obračun, raspodelu, uplatu i korišćenje sredstava sindikalne članarine, a u skladu sa Odlukama viših organa Samostalnog sindikata i ovim Statutom;
vodi računa da se sredstva sindikalne članarine troše prema planu aktivnosti i planu materijalno-finansijskog poslovanja;
po potrebi informiše Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i Nadzorni odbor o naplati i trošenju sredstava sindikalne članarine;
izvršava naloge Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i predsednika sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
sprovodi odluke, stavove i zaključke Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Blagajnik sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad neposredno je odgovoran članstvu, Odboru i predsedniku sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45.d.
Predsedništvo sindikalne organizacije Samostalnog sindikata:
prati realizaciju i sprovodi odluke i zaključke Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
priprema sednice Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
između dve sednice Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata zauzima stavove, donosi odluke i zaključke iz nadležnosti Odbora, ali je dužno da na prvoj narednoj sednici obavesti Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, radi verifikacije istih;
Predsedništvo sindikalne organizacije Samostalnog sindikata za svoj rad neposredno odgovora Odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45.đ.
Sekretarijat sindikalne podružnice:
koordinira aktivnost članova Samostalnog sindikata;
angažuje se na realizaciji odluka i zaključaka organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata;
podnosi odgovarajuće informacije o realizaciji odluka i zaključaka i materijalnom i socijalnom položaju zaposlenih.
Sekretarijat sindikalne podružnice za svoj rad neposredno odgovara članstvu i odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45.e.
Predsednik sindikalne podružnice:
neposredno se angažuje na realizaciji odluka i zaključaka organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata;
koordinira aktivnost članova Samostalnog sindikata u sindikalnoj podružnici;
predsedava i koordinira rad sekretarijata sindikalne podružnice;
informiše članove Samostalnog sindikata u sindikalnoj podružnici o aktivnostima, zaključcima, stavovima i odlukama organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata;
prati materijalni i socijalni položaj zaposlenih u sindikalnoj podružnici i inicira preko organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata raspravu u cilju poboljšanja istog;
neposredno se angažuje na učlanjenju novih članova Samostalnog sindikata.
Predsednik sindikalne podružnice za svoj rad neposredno odgovara članstvu i Odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45.ž.
Sekretar sindikalne podružnice:
neposredno se angažuje na realizaciji odluke i zaključaka organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata;
koordinira aktivnost članova Samostalnog sindikata u sindikalnoj podružnici u dogovoru sa predsednikom sindikalne podružnice;
zamenjuje predsednika sindikalne podružnice u njegovoj odsutnosti;
informiše članove Samostalnog sindikata u sindikalnoj podružnici o aktivnostima, zaključcima, stavovima i odlukama organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata;
prati materijalni i socijalni položaj zaposlenih u sindikalnoj podružnici i inicira preko organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata raspravu u cilju poboljšanja istog;
neposredno se angažuje na učlanjenju novih članova Samostalnog sindikata.
Sekretar sindikalne podružnice za svoj rad neposredno odgovara članstvu i odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45 .z.
Poverenik sindikalne podružnice:
neposredno se angažuje na realizaciji odluka i zaključaka organa sindikalne organizacije i organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
koordinira aktivnost članova Samostalnog sindikata u sindikalnoj podružnici;
obavlja sve poslove iz nadležnosti organa sindikalne podružnice, a koji nisu izabrani (sekretarijat, predsednik i sekretar);
informiše članove Samostalnog sindikata u sindikalnoj podružnici o aktivnostima, zaključcima, stavovima i odlukama organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata;
prati materijalni i socijalni položaj zaposlenih u sindikalnoj podružnici i inicira preko organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata raspravu u cilju poboljšanja istog;
neposredno se angažuje na učlanjenju novih članova Samostalnog sindikata.
Poverenik sindikalne podružnice za svoj rad neposredno odgovara članstvu i odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 45-i.
Kod jednog ili više poslodavaca, kod kojih nije još formirana sindikalna organizacija Samostalnog sindikata ili kada iz objektivnih razloga u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata nije moguće sprovesti izbore u skladu sa Statutom za izbor organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i sindikalne podružnice (predsednika, odbor i Nadzorni odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, predsednika, sekretara, poverenika i sekretarijat sindikalne podružnice), umesto izabranih organa može se imenovati poverenik i povereništvo sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, odnosno sindikalne podružnice.
Pod objektivnim razlozima u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se jedan od sledećih razloga:
ako nosiocima funkcije, odnosno članova organa prestane svojstvo zaposlenog ili otkkaže ugovor o radu od strane poslodavca,
ako poslodavac ne dozvoljava sprovođenje izbora za nosioce funkcija i članova organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
ako neko od nosioca funkcija ili članova organa bude isključen iz članstva Samostalnog sindikata,
u drugim izuzetnim okolostima kada nije moguće sprovesti izbore po Statutu, a to utvrdi Predsedništvo Samostalnog sindikata, uz predhodno pribavljeno mišljenje predsednika, odnosno poverenika neposredno višeg organa Samostalnog sindikata.
Odluku o imenovanju poverenika i povereništva u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata donosi Predsedništvo Republičkog odbora Samostalnog sindikata, na predlog Odbora odnosno Povereništva neposredno višeg organa Samostalnog sindikata.
Odluku Predsedništva iz stava 3. ovo člana verifikuje Republički odbor Samostalnog sindikata na prvoj narednoj sednici.
Odluku o imenovanju poverenika umesto članova Odbora do jedne trećine članova i nosioca funkcija u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata, donosi Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
U slučaju imenovanja poverenika i Povereništva u Sindikalnoj organizaciji, oni obavljaju funkciju i poslove organa i nosioca funkcija u Sindikalnoj organizaciji sa istim ovlašćenjima i odgovornostima, a u skladu sa ovim Statutom i Odlukom o imenovanju.

Samostalni sindikat na teritoriji
Član 46.
Organi Samostalnog sindikata za teritoriju, kao oblici delovanja Samostalnog sindikata su:
Odbor, odnosno Povereništvo Samostalnog sindikata za odgovarajuću teritoriju;
predsednik, odnosno poverenik Samostalnog sindikata za odgovarajuću tetiroriju.
Organi Samostalnog sindikata za terotoriju mogu biti formirani:  za opštinu,  za više opština,  za grad, za okrug, za grad Beograd, za pokrajine.
Organi Samostalnog sindikata za terotoriju formiraju se na osnovu odluke i kriterijuma koji utvrđuje Republički odbor Samostalnog sindikata, a na osnovu izražene potrebe i interesa sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata sa teritorije za koju se formiraju.
Odlukom Republičkog odbora Samostalnog sindikata utvrđuje se broj i sastav organa Samostalnog sindikata za odgovarajuću teritoriju.
Članovi organa Samostalnog sindikata za odgovarajuću teritoriju su:
predsednici sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata sa odgovarajuće teritorije;
drugi članovi izabrani ili imenovani od strane Odbora sindikalne organizacije samostalnog sindikata, odnosno organa Samostalnog sindikata, a u skladu sa odlukom Republičkog odbora Samostalnog sindikata. ``
Gradski odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Beograda pravilima bliže uređuje organizovanost, sadržaj i način svoga rada, a u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 47.
Odbor, odnosno Povereništvo Samostalnog sindikata za teritoriju:
1. prati rad, koordinira i usmerava aktivnost i pruža pomoć sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata;
2. prati realizaciju i neposredno je odgovoran za blagovremeno i dosledno sprovođenje stavova, zaključaka i odluka viših organa Samostalnog sindikata;
3. preduzima mere i aktivnosti na učlanjenju novih članova Samostalnog sindikata;
4. daje predloge i zauzima stavove po određenim pitanjima iz nadležnosti viših organa Samostalnog sindikata;
5. inicira razmatranje određenih pitanja na sednicama Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata;
6. pokreće razmatranje određenih pitanja na sednicama organa Saveza samostalnih sindikata odgovarajuće teritorije;
7. bira, odnosno imenuje i opoziva članove organa Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata, kao i druge predstavnike, a u skladu sa odlukama nadležnih organa;
8. neposredno organizuje aktivnosti na sprovođenju odluka viših organa samostalnih sindikata o organizovanju štrajka i protestnih aktivnosti;
9. prati, pruža neposrednu pomoć i analizira sprovođenje štrajka i drugih protestnih aktivnosti u sindikalnim organizacijama samostalnog sindikata;
10. dostavlja višim organima Samostalnog sindikata odgovarajuće informacije;
11. analizira obračun i uplatu sindikalne članarine i preduzima odgovarajuće mere i aktivnosti;
12. donosi odluke i zaključke u skladu sa ovim Statutom i odlukama viših organa Samostalnog sindikata.

Član 48.
Predsednik, odnosno poverenik organa Samostalnog sindikata za teritoriju:
1. predstavlja i zastupa organ Samostalnog sindikata za odgovarajuću teritoriju;
2. priprema, saziva i predsedava sednicama i usmerava aktivnost organa Samostalnog sindikata za teritoriju;
3. neposredno organizuje aktivnost radi sprovođenja stavova, zaključaka i odluka viših organa Samostalnog sindikata i neposredno je odgovoran za njihovu realizaciju;
4. pruža neposrednu pomoć predsednicima i odborima sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata u realizaciji njihovih zadataka;
5. prati obračun i uplatu sindikalne članarine;
6. prati aktivnost sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata i dostavlja odgovarajuće informacije višim organima Samostalnog sindikata;
7. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i odlukama viših organa Samostalnog sindikata.

Član 49.
U samostalnom sindikatu organizuju se samostalni sindikati u pokrajinama.
Organi samostalnog sindikata u pokrajinama su:
Skupština, Pokrajinski odbor ili Povereništvo, Predsednik, odnosno poverenik.
Samostalni sindikat Pokrajine sopstvenim aktima, u skladu sa odredbama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije i odrebama ovog Statuta bliže uređuje organizovanost, sadržaj i način svoga rada.

Član 50.
Odbor Samostalnog sindikata u opštini, za više opština, gradu i pokrajini punovažno odlučuje, ako je na sednici prisutno više od jedne polovine članova, a odluke se donose ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih članova.

VII ORGANI SAMOSTALNOG  SINDIKATA SRBIJE
Član 51.
Organi Samostalnog sindikata su: Skupština Samostalnog sindikata, Nadzorni odbor Samostalnog sindikata, Statutarna komisija Samostalnog sindikata, Republički odbor Samostalnog sindikata, Predsednik Samostalnog sindikata. Skupština.

Član 52.
Skupština je najviši organ Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Skupština se po pravilu saziva i održava svake četvrte godine.
Skupštinu Samostalnog sindikata čine: raniji i novoizabrani sastav Republičkog odbor.
Vanredna skupština Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije se može sazvati na inicijativu Republičkog odbora Samostalnog sindikata ili na zahtev jedne polovine članova Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Skupština samostalnog sindikata na svojim sednicama:
razmatra i usvaja izveštaj o radu Republičkog odbora za protekli mandatni period;
razmatra i usvaja program aktivnosti za naredni period;
daje razrešnicu članovima Republičkog dobora, članovima Statutarne komisije i Nadzornog odbora iz prethodnog saziva;
donosi statut;
bira statutarnu komisiju;
bira nadzorni odbor Samostalnog sindikata;
donosi programske aktivnosti i programske zadatke;
verifikuje izbor članova Republičkog odbora novog saziva.

Član 53.
Članovi Republičkog odbora u prethodnom mandatu ne glasaju o usvajanju izveštaja o radu i svom razrešenju na Skupštini.
Skupština donosi poslovnik o radu i bira svoje radno predsedništvo.
Član 54.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine (1/2) članova, a odluke Skupštine su donete ako se za njih izjasni više od jedne polovine (1/2) prisutnih članova Skupštine.
Nadzorni odbor
Član 55.
Skupština Samostalnog sindikata bira Nadzorni odbor Samostalnog sindikata, koji broji 3 člana, a koji između sebe bira predsednika Nadzornog odbora Samostalnog sindikata.
Nadzorni odbor Samostalnog sindikata:
1.vrši nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava
samostalnog sindikata;
2.pregleda periodične i godišnje obračune organa samostalnog sindikata i
utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa zakonom;
3.izveštava Republički odbor Samostalnog sindikata o računovdstvenim
godišnjim iskazima i izveštajima o poslovanju organa u samostalnom
sindikatu,
4.vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa
Statutom,
5.vrši nadzor i kontrolu nad ostvarivanjem finansiranja, ubiranja
raspodele, uplate i svrsishodne upotrebe članarine i drugih sredstava
sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i organa Samostalnog
sindikata,
6.obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i odlukama Republičkog
odbora Samostalnog sindikata, odnosno Predsedništva Republičkog
odbora Samostalnog sindikata.
Republički odbor Samostalnog sindikata, svojom odlukom, utvrđuje način izbora Nadzornog odbora.

Statutarna komisija
Član 56.
Skupština Samostalnog sindikata bira Statutarnu komisiju Samostalnog sindikata koja broji 3 člana, a koja između sebe bira predsednika Statutarne komisije Samostalnog sindikata.
Statutarna komisija Samostalnog sindikata:
1.prati primenu ovog Statuta,
2.predlaže Republičkom odboru Samostalnog sindikata izmene i dopune ovog  Statuta,
3.rešava žalbe statutarne prirode,
4.ocenjuje i donosi odluke o usklađenosti akata organizacija i organa  samostalnog sindikata sa ovim Statutom i obavlja i druge poslove u vezi sa  primenom Statuta.
Republički odbor, svojom Odlukom, utvrđuje način izbora Statutarne komisije.

Republički odbor

Član 57.
Republički odbor je najviši organ Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije između dve skupštine.
Republički odbor svojom odlukom utvrđuje način izbora, sastav i broj članova Republičkog odbora.
Članove Republičkog odbora Samostalnog sindikata bira neposredno članstvo ili odbori određenih sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata, odnosno organi Samostalnog sindikata, između više kandidata, tajnim glasanjem u skladu sa odlukom o broju, načinu izbora i strukturi članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata za naredni mandatni period.
Predsednik Samostalnog sindikata, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata, potpredsednik Samostalnog sindikata, predsednici pokrajinskih odbora i predsednik Gradskog odbora Samostalnog sindikata za grad Beograd, po funkciji su članovi Republičkog odbora Samostalnog sindikata.

Član 58.
Mandat članova Republičkog odbora traje četiri (4) godine i može se ponoviti.
U slučajevima prestanka članstva u organu, odnosno funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcije mandat traje do redovnih izbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.

Član 59.
Republički odbor Samostalnog sindikata punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od jedne polovine članova, a odluke se donose ako se za njih izjasnilo više od jedne polovine (1/2) prisutnih članova.

Član 61.
Republički odbor Samostalnog sindikata ostvaruje nadležnosti koje proizilaze iz uloge Samostalnog sindikata utvrđene ovim Statutom i angažuje se na ostvrivanju interesa članstva a posebno:
1. utvrđuje politiku zaštite i unapređenja materijalnog i socijalnog položaja članova sindikata;
2. vrši izmene i dopune Statuta i njegovo usaglašavanje sa Statutom Saveza samostalnih sindikata i drugih organizacija i udruženja sindikata,
3. donosi programe i planove rada,
4. razmatra i usvaja izveštaj o materijalo finansijskom poslovanju,
5. zaključuje poseban kolektivni ugovor i prati njegovu primenu,
6. formira i utvrđuje sastav Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora i njegovih izmena i dopuna,  odnosno aneksa,
7. donosi odluku o sporovođenju izbora u Samostalnom sindikatu i Odluku o produženju mandata organa u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata i organa Samostalnog sindikata,
8. donosi Odluku o formiranju organa Samostalnog sindikata za teritoriju,
9. donosi Odluku o broju, sastavu i načinu izbora članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata,
10. donosi Oduku o broju, sastavu i načinu izbora delegata Skupštine Samostalnog sindikata,
11. bira članove Statutarne komisije Samostalnog sindikata i Nadzornog odbora Samostalnog sindikata , u periodu između dve skupštine Samostalnog sindikata, ukoliko izabranim članovima prestane funkcija pre isteka mandata,
12. bira predstavnike Samostalnog sindikata u organe Saveza, unija i udruženja gde je Samostalni sindikat član,
13. verifikuje mandat Odbora Samostalnog sindikata za teritoriju i pojedinih članova tog organa,
14. verifikuje mandat članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata, koji su izabrani u periodu između dve skupštine,
15. donosi odluku o dodeli priznanja zaslužnim članovima Samostalnog sindikata, organima i organizacijama Samostalnog sindikata,
16. donosi odluku o stupanju u štrajk na nivou grane i organizovanju protestnih aktivnosti,
17. bira i opoziva predsednika, sekretara i potpredsednika Samostalnog sindikata,
18. odlučuje o opozivu svojih članova i razrešenju nosioca funkcija,
19. organizuje radno-proizvodna i sportska takmičenja,
20. organizuje savetovanja, seminare, sastanke, konferencije,okrugle stolove i druge skupove na određenu temu,
21. donosi odluku o organizovanju Škole Samostalnog sindikata i opšti akt kojim se utvrđuje način rada i finansiranja Škole, program i termin obrazovanja i uređuje druga pitanja bitna za rad Škole,
22. donosi odluku o raspuštanju i imenovanju organa sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i smeni predsednika Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
23. imenuje i opoziva poverenika za određenu teritoriju na predlog predsednika Samostalnog sindikata,
24. zauzima stav o nacrtu zakona i drugih projekata koje utvrđuje Vlada, odnosno koje donosi Narodna Skupština Republike Srbije i o svom stavu upoznaje nadležno ministarstvo i svoje članstvo,
25. verifikuje izbore u sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata, kada to ne urade organi Samostalnog sindikata na teritoriji,
26. obavlja i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 62.
Prava i dužnosti člana Republičkog odbora Samostalnog sindikata su:
1. pokretanje pitanja za koje smatra da Republički odbor Samostalnog sindikata treba da raspravlja;
2. iniciranje rasprave među članstvom u svojoj organizaciji o pitanjima o kojima se vodi rasprava u Republičkom odboru Samostalnog sindikata;
3. da izražava interese članstva i sindikalne organizcije Samostalnog sindikata i učestvuje u predlaganju i usaglašavanju stavova:
4. da zastupa i tumači stavove Republičkog odbora Samostalnog sindikata i da se angažuje na njihovom ostvarivanju u svojoj sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata i šire;
5. da ocenjuje rad drugih članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata i Republičkog odbora u celini i pokreće pitanje odgovornosti,
6. da zahteva prave, blagovremene i potpune informacije o sadržini i sprovođenju zaključaka, odluka i stavova;
7. priprema informacije po konkretnim zahtevima o stanju u svojoj Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata,
8. iznosi mišljenje o svim pitanjima rada organa Samostalnog sindikata i nosioca funkcija u Samostalnom sindikatu,
9. na sednici može da izdvoji svoje mišljenje i obrazloži ga,
10. informiše svoju sindikalnu organizaciju Samostalnog sindikata o radu Republičkog odbora Samostalnog sindikata i drugih organa Samostalnog sindikata,
11. izvršava obaveze u Sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata po zaduženju Republičkog odbora Samostalnog sindikata.
Član Republičkog odbora Samostalnog sindikata za svoj rad odgovoran je Republičkom odboru Samostalnog sindikata i organu Samostalnog sindikata koji ga je izabrao.

Član 63.
Sednice Republičkog odbora Samostalnog sindikata održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca, u skladu sa Programom i Planom rada Republičkog odbora Samostalnog sindikata.
Sednice Republičkog odbora Samostalnog sindikata i Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata, zakazuje i dnevni red predlaže predsednik Samostalnog sindikata.
Republički odbor Samostalnog sindikata može održavati i proširene sednice.
Zavisno od pitanja koja se razmatraju, na proširenu sednicu pozivaju se predsednici sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata, članovi i predsednici gradskih i opštinskih odbora Samostalnog sindikata, kao i predstavnici Privredne komore, udruženja poslodavaca, državnih organa i predstavnici drugih organa i organizacija.

Član 64.
Stručne, administrativno-tehničke, pravne i druge slične poslove, za potrebe Republičkog odbora Samostalnog sindikata obavljaju sekretar Republičkog odbora i zaposleni u Samostalnom sindikatu i stručnoj službi Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

5. Predsedništvo Republičkog odbora
Član 65.
Radi efikasnije pripreme svojih sednica, iniciranja, predlaganja i ostvarivanja stavova i odluka i zauzimanja stavova i donošenja odluka u vezi određenog pitanja, Republički odbor samostalnog sindikata formira Predsedništvo.
Predsedništvo je izvršni organ Republičkog odbora Samostalnog sindikata.
Republički odbor Samostalnog sindikata svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu i način izbora članova Predsedništva Samostalnog sindikata.
Predsednik Samostalnog sindikata, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata, potpredsednik Samostalnog sindikata, predsednici Pokrajinskih odbora samostalnog sindikata i predsednik Gradskog odbora samostalnog sindikata za grad Beograd su po funkciji članovi Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata.
Predsedništvo Republičkog odbora samostalnog sindikata za svoj rad odgovara Republičkom odboru Samostalnog sindikata.
Mandat članova Predsedništva traje četiri godine.

Član 66.
Predsedništvo Republičkog odbora Samostalnog sindikata:
1. razmatra pitanja iz nadležnosti Republičkog odbora Samostalnog sindikata i priprema predloge i stavove za Republički odbor Samostalnog sindikata;
2. sprovodi stavove, odluke i zaključke Republičkog odbora Samostalnog sindikata;
3.stara se o materijalno-finansijskom poslovanju, fondovima i imovini Samostalnog sindikata;
4. donosi odluke i usvaja akta u okviru svoje nadležnosti, kao i odluke i akta za koje ga ovlasti Republički odbor Samostalnog sindikata;
5. može imenovati stalne ili povremene komisije, odnosno tela Republičkog Odbora Samostalnog sindikata;
6. podnosi predlog Republičkom odboru Samostalnog sindikata za raspuštanje i imenovanje organa sindikalne organizacije Samostalnog
sindikata i organa Samostalnog sindikata za teritoriju;
7. utvrđuje program i sadržaj savetovanja, seminara, okruglih stolova i drugih skupova na određenu temu;
8. formira organe i tela potrebne za organizovanje i sprovođenje edukacije,
9. donosi odluku o mestu i sadržaju manifestacija «Susreti ugostitelja Srbije» i drugih sličnih skupova i manifestacija;
10. donosi potrebne odluke o saradnji, povezivanju i vođenju konkretne aktivnosti sa drugim sindikatima,
11. formira i utvrđuje sastav pregovaračkog tima Samostalnog sindikata za učešće u pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora.
12. donosi odluku o imenovanju poverenika i povereništva.
Predsedništvo može, između dve sednice Republičkog odbora Samostalnog sindikata, zauzeti stavove, doneti zaključke i odluke iz nadležnosti Republičkog odbora Samostalnog sindikata, ali je dužno da na prvoj narednoj sednici obavesti Republički odbor Samostalnog sindikata, radi verifikacije istih.

Predsednik Samostalnog sindikata
Član 67.
Republički odbor Samostalnog sindikata, od više kandidata, tajnim glasanjem bira predednika Samostalnog sindikata, a na predlog organa i Sindikalnih organizacija samostalnog sindikata i Samostalnog sindikata.
Mandat predsednika Samostalnog sindikata traje četiri godine i može se ponoviti.
Predsednik Samostalnog sindikata je istovremeno i predsednik Republičkog odbora i Predsedništva Samostalnog sindikata.

Član 68.
Predsednik Samostalnog sindikata saziva sednice Republičkog odbora Samostalnog sindikata i predsedava sednicama, a u njegovoj odsutnosti sekretar, odnosno član Republičkog odbora Samostalnog sindikata koga on odredi.
Predsednik Samostalnog sindikata:
1.predstalja i zastupa Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije,
2.potpisuje akta Samostalnog sindikata,
3.organizuje rad organa Samostalnog sindikata,
4.saziva sednice Statutarne komisije i Nadzornog odbora Samostalnog sindikata i utvrđuje predlog dnevnog reda nakon konsultacija sa predsednicima ovih organa,
5.prati i ostvaruje uvid u izvršavanje odluka i sprovođenje zaključaka organa Samostalnog sindikata,
6.ostvaruje saradnju sa predstavnicima Samostalnog sindikata, Saveza samostalnih sindikata i drugim oganizacijama i udruženjima sindikata,
7.ostvaruje saradnju sa sindikatima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama i udruženjima,
8.formira povremene stručne radne grupe za izučavanje određenih pitanja iz pojedinih oblasti od interesa za razvoj i delovanje Samostalnog sindikata,
9.neposredno kontaktira sa ministarstvima, organima države, asocijacijama i udruženjima poslodavaca i drugim organima, organizacijama i udruženjima od interesa za sindikalno delovanje,
10.predlaže kandidate za sekretara i potpredsednika Samostalnog sindikata,
11.predlaže izbor i opoziv poverenika i povereništva Samostalnog sindikata za teritoriju i sindikalnu organizaciju
12.raspolaže sredstvima Samostalnog sindikata i odgovora za materijalno- finansijsko poslovanje Samostalnog sndikata,
13.formira i utvrđuje sastav pregovaračkog tima Samostalnog sindikata za učešće u pregovaranju i zaključivanju kolektivnog ugovora i njegovih izmena i dopuna, odnosno Aneksa, kod poslodavaca gde je pregovarač neposredno Republički odbor Samostalnog sindikata,
14.donosi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
15.donosi opšta akta o radu,
16.odlučuje rešenjem o pravima i obavezama zaposlenih u Samostalnom sindikatu,
17.odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije,
18.utvrđuje i određuje zaradu zaposlenih u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije, u skladu sa opštim aktom izakonom,
19.potpisuje Poseban kolektivni ugovor,
20.kontaktira sa predsednicima sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata,
21.ostvaruje i druge aktivnosti u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Samostalnog sindikata.
Predsednik Samostalnog sindikata, između dve sednice Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata, odnosno Republičkog odbora Samostalnog sindikata, može zauzeti stavove, doneti zaključke i odluke iz nadležnosti Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata, odnosno Republičkog odbora Samostalnog sindikata, ali je dužan da na prvoj narednoj sednici obavesti Predsedništvo Republičkog odbora Samostalnog sindikata, odnosno Republički odbor Samostalnog sindikata, radi verifikacije istih.
Predsednik Samostalnog sindikata za svoj rad odgovoran je Republičkom odboru Samostalnog sindikata.

Sekretar Republičkog odbora
Član 69.
Republički odbor Samostalnog sindikata bira sekretara Republičkog odbora Samostalnog sindikata na predlog predsednika Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.
Mandat sekretara Republičkog odbora Samostalnog sindikata traje četiri godine i može se ponoviti.
Sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata:
1. obavlja stručno organizacione poslove za potrebe samostalnog sindikata,
2. organizuje rad i izvršava odluke, zaključke i stavove organa samostalnog sindikata,
3. organizuje i priprema rad sednica organa samostalnog sindikata i drugih radnih tela,
4. organizuje međusindikalnu saradnju, kao i saradnju sa organima van sindikata, priprema materijale i o tome izveštava organe Samostalnog sindikata,
5. vrši stručnu kontrolu akata Sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata, daje uputstva i smernice za njihov rad;
6. daje odgovrajuće predloge za rad organa Samostalnog sindikata i donošenje odgovarajućih odluka,
7. potpisuje Ugovor o radu i putne naloge za predsednika Samostalnog sindikata,
8. obavlja sve poslove iz nadležnosti predsednika Samostalnog sindikata u njegovoj odsutnosti ili po posebnom ovlašćenju predsednika Samostalnog sindikata,
9. po nalogu i dogovoru sa predsednikom Samostalnog sindikata obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa funkcijom koju vrši.
Sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata zamenjuje predsednika Samostalnog sindikata, ako je isti odsutan.
Sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata za svoj rad odgovoran je predsedniku Samostalnog sindikata i Republičkom odboru Samostalnog sindikata.

Potpredsednik Samostalnog sindikata
Član 69a.
Predsednik Samostalnog sindikata, na osnovu ukazane potrebe, može predložiti Republičkom odboru ustanovljenje funkcije potpredsednika Samostalnog sindikata.
Potpredsednika Samostalnog sindikata bira Republički odbor Samostalnog sindikata na predlog predsednika Samostalnog sindikata.
Dužnosti i trajanje mandata potpredsednika Samostalnog sindikata utvrđuju se posebnom Odlukom Republičkog odbora Samostalnog sindikata.
Potpredsednik Samostalnog sindikata:
prati stanje i neposredno se angažuje na razrešavanju problema u određenoj oblasti;
neposredno pruža pomoć organima sindikalnih organizacija samostalnih sindikata i organima Samostalnog sindikata na realizaciji stavova i zaključaka u određenim oblastima;
priprema analize i podnosi informacije o stanju i problemima u određenim oblastima, organima Samostalnog sindikata;
daje smernice i uputstva po pojedinim pitanjima odborima sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata i organima Samostalnog sindikata;
po nalogu i u dogovoru sa predsednikom Samostalnog sindikata, obavlja i druge poslove i zadatke;
zamenjuje predsednika u odsustvu,
potpisuje ugovor o radu i putne naloge za predsednika samostalnog sindikata.
Potpredsednik Samostalnog sindikata za svoj rad odgovoran je predsedniku Samostalnog sindikata i Republičkom odboru Samostalnog sindikata.

VIII SAMOSTALNI SINDIKAT U SAVEZU  SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
Član 70.
Sindikat u Savezu samostalnih sindikata deluje na sledeće načine:
učestvuje u izradi i donošenju Programa i Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;
daje članove u organe Saveza samostalnih sindikata na principu pariteta i proporcionalnosti;
bira članove Samostalnog sindikata za organe Saveza samostalnih sindikata Srbije;
pokreće inicijativu za sazivanje vanrednog kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije;
pokreće pitanje odgovornosti za rad i delovanje predstavnika sindikata;
angažuje se na uređivanju sistemskih pitanja koja se odnose na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu Srbije;
učestvuje u izradi Opšteg kolektivnog ugovora;
učestvuje u koordinaciji rada u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije;
učestvuje u utvrđivanju i sprovođenju međunarodne i međurepubličke sindikalne saradnje;
učestvuje u finansiranju rada organa Saveza samostalnih sindikata na principu proporcionalnosti;
obezbeđuje pružanje radno-pravne zaštite zaposlenima u ugostiteljstvu i turizmu (članovima Samostalnog sindikata);
učestvuje u programiranju, organizovanju i finansiranju i osposobljavanju članova za sindikalne funkcije;
zajednički razvija informisanje u Savezu samostalnih sindikata;
učestvuje u utvrđivanju, raspodeli i nameni članarine, kao i upotrebi i korišćenju sredstava koja čine imovinu Saveza samostalnih sindikata.

IX IZBORI U SAMOSTALNOM SINDIKATU
Član 71.
Izbori za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama i u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije obavljaju se svake četiri godine.
Izuzetno, izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko je to neophodan uslov za rad organa i organizacija iz stava 1. ovog člana.
Član 72.
Svi organi u samostalnom sindikatu su izborni.
Organi samostalnog sindikata svojim odlukama utvrđuju broj, strukturu i način izbora članova i imenuju Komisiju za sprovođenje izbora i drugih radnih tela.
Komisija za sprovođenje izbora obavlja sledeće poslove:
stara se da se izbori sprovedu u skladu sa ovim Statutom i odlukama organa Samostalnog sindikata,
objavljuje listu kandidata,
određuje početak i završetak glasanja,
određuje glasačka mesta,
po potrebi, imenuje Odbor za sprovođenje glasanja od tri člana i tri zamenika,
utvrđuje i objavljuje spisak članova Samostalnog sindikata,
utvrđuje sadržaj svih izbornih materijala i priprema izborne materijale,
utvrđuje i objavljuje rezultate izbora i podnosi izveštaj nadležnim organima,
odlučuje o poništavanju glasanja i određuje ponovno glasanje,
odlučuje po prigovorima,
obavlja i druge poslove vezano za sprovođenje izbora.
Predloženi kandidat za nosioca funkcije, odnosno za člana organa, ne može da bude imenovan za člana Komisije za sprovođenje izbora.
Ukoliko je član Komisije za sprovođenje izbora, predložen kao kandidat za funkciju ili člana organa, nadležni organ Samostalnog sindikata vrši njegovu zamenu kao člana Komisije.

Član 73.
Za članove organa i nosioce funkcija predlažu se članovi koji su pokazali najbolje rezulatate u radu, i u aktivnostima samostalnih sindikata, koji poseduju znanje, uživaju ugled i poverenje članstva.
Evidentiranje i predlaganje kandidata za članove organa i nosioce funcija u samostalnom sindikatu vrši se javno u sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata i organima samostalnog sindikata.
Inicijatvu za evidentiranje i predlaganje kandidata iz prethodnog stava mogu pokrenuti i organi samostalnog sindikata na višim nivoima organizovanja.
Za člana organa u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata može se predložiti i utvrditi kao kandidat lice koje je najmanje 6 meseci član Samostalnog sindikata, pre utvrđivanja kandidature.
Za predsednika Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, za člana organa Samostalnog sindikata u višim oblicima organizovanja i delovanja, kao i za nosioce funkcija u organima Samostalnih sindikata u višim oblicima organizovanja i delovanja, mogu se predlagati i utvrditi kao kandidati lica koja su najmanje godinu dana članovi Samostalnog sindikata, pre utvrđivanja kandidature.
Predsedništvo Samostalnog sindikata, svojom odlukom, u opravdanim slučajevima, može dati saglasnost da se neko lice utvrdi kao kandidat, mimo uslova iz stava 4. i 5. ovog člana.

Član 74.
Listu kandidata utvrđuje članstvo ili organ samostalnog sindikata za čiji se izbor utvrđuje lista.
Lista knadidata utvrđuje se po azbučnom redu prezimena i imena kandidata.
Svaki predloženi kandidat dužan je da se izjasni o prihvatanju kandidature, čime stiče pravo da bude na kandidacionoj listi.
Svi članovi organa i nosioci funkcija u sindikalnim organizacijama i samostalnom sindikatu biraju se tajnim glasanjem, između više kandidata.

Član 75.
Izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa.
Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz stava 1. ovog člana, sprovodi se drugi krug glasanja.
Za drugi krug glasanja utvrđuju se kandidati koji su u provom krugu dobili najveći broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.
U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.
Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.

Član 76.
U sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova članova koji su izašli na izbore, a pod uslovom da je glasalo više od 50% od ukupnog broja članova Samostalnog sindikata.
Ukoliko na izborima ne glasa više od 50% članova Samostalnog sindikata, glasanje se ponavlja.
Na ponovljenom glasanju izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, bez obzira na ukupan broj članova Samostalnog sindikata koji su glasali.
Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je onaj kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.
Prigovor na izbornu proceduru i izborne rezultate može se uložiti u roku od (osam) 8 dana po objavljivanju rezultata na oglasnoj tabli Odboru sindikalne organizacije. Ukoliko podnosilac prigovara nije zadovaljan rešenjem Odbora sindikalne organizacije, ima pravo žalbe Predsedništvu Republičkog odbora Samostalnog sindilata u roku od osam (8) dana od dana dobijanja rešenja.

Član 76.a.
U izuzetnim okolnostima na listi kandidata za nosioca funkcije odnosno za člana organa može se utvrditi jedan kandidat, odnosno isti broj kandidata koliko se bira i to:
Ako nije predloženo više kandidata,
Ako je predloženo više kandidata, a pojedini kandidata nisu dali pisanu saglasnost, odnosno naknadno su odustali od kandidature,
Ako tako odluči organ Samostalnog sindikata, uz predhodno pribavljenu saglasnost predsedništva Republičkog odboraSamostalnog sindikata.
Ako je za nosioca funkcije u sindikatu utvrđen jedan kandidata, odnosno ako je utvrđen isti broj kandidata koji se bira, da bi utvrđeni kandidat bio izabran, potrebno je da dobije više od polovine glasova članova Sindikata (50% + 1), koji su izašli na izbore, a pod uslovom da je na izbore izašlo više od polovine ukupnog broja članova Samostalnog sindikata, odnosno potrebno je da dobije više od polovine (50% + 1) glasova od ukupnog broja članova organa koji ga bira, pod uslovom da na sednici prisustvuje potrebna većina za rad i punovažno odlučivanje organa Samostalnog sindikata.
Ukoliko utvrđeni kandidat ne dobije potrebnu većinu iz stava 2. ovog člana, izbori se ponavljaju.
Za ponovljene izbore utvrđuje se veći broj kandidata od broja koji se bira, a izabran je kandidat koji dobije nejveći broj glasova.``

Član 76.b.
U sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata, gde je to moguće, izborni sastanak se održava kao zajednički sastanak svih članova sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
U sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata sa velikim brojem članova ili dislociranim delovima preduzeća, odnosno sa dislociranim podružnicama, izbor predsednika sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, članova Odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i članova Nadzornog odbora Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata može se izvršiti od strane predstavnika delova sindikalne organizacije Samostalnog sindikata– podružnice.
Predstavnici iz stava 2. ovog člana biraju se tajnim glasanjem, između većeg broja kandidata, na izbornim sastancima delova sindikalne organizacije Samostalnog sindikata – podružnice.
Odluku i kriterijume za izbor predstavnika sindikalne organizacije Samostalnog sindikata iz stava 2. i 3. ovog člana donosi Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata u momentu donošenja odluke o izborima.
U sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata kod kojih se zbog velikog broja članova, prostornih ili specifičnih uslova rada (smenski rad), ili dislociranih delova preduzeća ne može održati zajednički izborni sastanak svih članova sindikalne organizacije, Odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata će svojom odlukom utvrditi biračka mesta i vremenski termin u kome će se obaviti glasanje, uz razuman rok odnosno 48 sati, kako bi svi članovi sindikalne organizacije Samostalnog sindikata mogli da obave svoju sindikalnu dužnost.

Član 76.v.
U izuzetnim okolnostima može se u sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata izbor predsednika sindikalne organizacije samostalnog sindikata vršiti na sednici odbora, u jednom od sledećih slučajeva:
Da je ocenjeno na Odboru sindikalne organizacije Samostalnog sindikata da je necelishodno sprovođenje posebnih izbora za izbor predsednika sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Da je prestao mandat predsednika sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, između dva izbora ciklusa, a odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata oceni da je necelishodno ili nemoguće sprovoditi posebne izbore za predsednika sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Da sindikalna organizacija Samostalnog sindikata ima veliki broj članova ili da ima više podružnica, odnoso da pokriva više poslodavaca.
Za slučaj iz stava 1. ovog člana potrebno je pribaviti saglasnost Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata, koji je dužan da prilikom davanja saglasnosti predhodno pribavi pozitivno mišljenje predsednika Samostalnog sindikata.

Član 76.g.
Ukoliko nekom članu organa ili nosiocu funkcije prestane mandat pre isteka roka na koji je izabran, taj organ ili neposredno viši organ, a uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika, odnosno Predsedništva Republičkog odbora Samostalnog sindikata, može izvršiti kooptiranje nedostajućeg broja članova organa, a najviše do jedne trećine, odnosno može izvršiti imenovanje nosioca funkcija.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, predsednik, odnosno poverenik neposredno višeg organa Samostalnog sindikata za teritoriju određuje rok do kada se održavaju izbori članova organa ili nosioca funkcija koji su kooptirani, a imajući u vidu dužinu ostatka mandata i uslove u kojima radi i deluje sindikalna organizacija Samostalnog sindikata.
Mandat kooptiranog člana organa, odnosno nosioca funkcije traje do sprovođenja izbora, a maksimum do isteka mandata organa odnosno nosioca funkcije umesto koga su izabrani.
Član 76.d.
Ukoliko se broj članova članova organa smanji na broj koji onemogućava normlano funkcionisanje, radi odlučivanja organa, u skladu sa Statutom, sprovode se dopunski izbori za popunu nedostajućeg broja članova organa, odnosno nosioca funkcija.
Mandat novoizabranih članova orgna, odnosno nosioca funkcija traje do isteka mandata organa, odnosno nosioca funkcije mesto koga su izabrani.

Član 77.
Mandat predsednika, sekretara i članova odbora sindikalne organizacije, predsednika, sekretara i članova svih organa u Sindikatu traje četiri godine i može se ponoviti.
U slučajevima prestanka članstva u organu, odnosno funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcije, mandat traje do redovnih izbora.

Član 77.a.
Neposredno viši organ Samostalnog sindikata za teritoriju vrši kontrolu i odlukom verifikuje izbore u sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata.
Ukoliko organ iz stava 1. ovog člana ne verifikuje izbore u roku od 30 dana od dana održanih izbora, odluku o verifikaciji izbora donosi Predsedništvo Samostalnog sindikata.

Član 78.
Svojstvo člana organa samostalnog sindikata i organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata prestaje zbog:
1.prestanka članstva u samostalnom sindikatu,
2.neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno,
3.davanja ostavke,
4.opoziva,
5.isteka mandata organa,
6.smene,
7.raspuštanja organa Samostalnog sindikata i organa Sindikalne
organizacije Samostalnog sindikata.
Član 79.
Nosiocima funkcija u organima samostalnog sindikata i sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata mandat prestaje zbog:
1.davanja ostavke,
2.opoziva,
3.odlaska u penziju,
4.neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno, i isteka  mandata organa,
5.smene,
6.raspuštanja organa Samostalnog sindikata i organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
7.prestanak članstva u Samostalnom sindikatu,
8.isteka mandata organa.

Član 80.
Opoziv i smena članova organa i nosilaca funkcija, odnosno raspuštanje vrši se u slučajevima:
1.nepoštovanja Programa samostalnog sindikata zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu Srbije i ovog Statuta,
2.nesprovođenje odluka organa Samostalnog sindikata i organa Sindikalne  organizacije Samostalnog sindikata,
3.kada svojim delovanjem nanosi štetu Samostalnom sindikatu i Savezu  samostalnih sindikata Srbije,
4.neizvršavanja finansijskih obaveza prema višim organima iz neopravdanih razloga,
5.prihvatanja funkcije u političkim strankama, partijama i poslovodne funkcije.

Član 81.
Predlog za opoziv ili smenu nosica funkcije ili člana organa, odnosno za raspuštanje organa može dati:
1.organ sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i jedinstvenih  sindikalnih organizacija samostalnog sindikata
2.najmanje jedna trećina članova organa u kome se vrši funkcija,
3.jedna trećina članova Samostalnog sindikata u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata,
4.viši organ Samostalnog sindikata.
O predlogu iz stava 1. ovog člana raspravlja se na sednici organa u kome se vrši
Funkcija, odnosno na sednici višeg organa Samostalnog sindikata.
Ukoliko se prihvati predlog za opoziv, sprovodi se postupak opoziva tajnim glasanjem.
Odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više od polovine ukupnog broja članova organa, odnosno više od polovine od ukupnog broja članova Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.
Republički odbor samostalnog sindikata na sednici posle rasprave većinom prisutnih članova donosi odluku o:
1. smeni predsednika Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
2. smeni nosioca funkcije, odnosno člana organa u Sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata,
3. raspuštanju organa Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata,
4. smeni nosioca funkcije, odnosno člana organa Samostalnog sindikata,
5. raspuštanje organa Samostalnog sindikata.
U slučaju neizglasavanja odluke iz stava 4. i 5. ovog člana, nov predlog može se podneti posle šest meseci.

Član 82.
Opoziv članova organa samostalnih sindikata i članova organa Sindikalnih organizacija samostalnog sindikata vrše organi, odnosno članovi Samostalnih sindikata koji su ih izabrali.
Glasanje o opozivu mora se obaviti u roku od 60 dana od dana podnetog predloga.
Ukoliko se glasanje o opozivu ne obavi u roku iz stava 2. ovog člana, viši organa Samostalnog sindikata može doneti odluku i organizovati sprovođenje glasanja o opozivu.

Član 82.a.
Istvoremeno sa donošenjem Odluke o prestanku funkcije, donosi se i Odluka o imenovanju poverenika koji obavlja funkciju do izbora novog nosioca funkcije.

Član 82. b.
Članovi organa samostalnog sindikta i Sindikalnih organizacija samostalnog sindikata imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti, i lično i kolektivno su odgovorni za rad organa čiji su članovi, srazmerno funkcijama koje obavljaju.

X IMOVINA SAMOSTALNOG SINDIKATA I MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA
Član 83.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije samostalno finansira svoju aktivnost, u skladu sa Statutom i drugim zakonskim propisima, iz sopstvenih sredstava.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije svoja novčana sredstva vodi na posebnom računu.
Republički odbor Samostalnog sindikata donosi Plan prihoda i rashoda za svaku godinu.
Izvori prihoda samostalnog sindikata su: članarina, prihodi od imovine, prihodi od poslovanja i marketinga, donacije, sponzorstva, prilozi, pokloni i sredstva iz drugih izvora.
Samostalni sindikat i Sindikalne organizacije samostalnih sindikata stiču imovinu, njome upravljaju i raspolažu.

Član 84.
Sindikalne organizacije mogu odlučiti da povećaju članarinu iznad jedinstvene stope (1 odsto) i o njenoj upotrebi.
Povećani iznos članarine pripada sindikalnoj organizaciji.

Član 85.
Članarina u Samostalnom sindikatu je jedinstvena i iznosi 1% (jedan odsto) zarade člana, odnosno 0,50 odsto penzije, odnosno 0,50 odsto naknade zarade i raspoređuje se prema sledećim proporcijama:
1. - sindikalnoj organizaciji Samostalnog sindikata ostaje 50% članarine,
2. – a preostalih 50% članarine prenosi se višim organima Samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije, i raspoređuje se tako da obezbeđuje izvorno finansiranje rada Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, opština i gradskih veća.
Republički odbor Samostalnog sindikata može doneti odluku da se sindikalna članarina iz stava 1. tačke 1. ovog člana uplaćuje u celosti na račun Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, a da se Planom materijalno-finansijskog poslovanja Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije predvidi poseban odeljak finansiranja aktivnosti sindikalne organizacije, odnosno članova Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije kod određenih poslodavaca, u jednom od sledećih slučajeva:
kada su članovi Samostalnog sindikata direktno učlanjeni u Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije;
kada sindikalna organizacija Samostalnog sindikata to zahteva ili odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata donese odluku;
kada kod poslodavca ne postoje uslovi za delovanje sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, odnosno kada je sindikalna organizacija Samostalnog sindikata formirana za više poslodavaca, ako o tome donese odluku odbor sindikalne organizacije Samostalnog sindikata.

Član 86.
Raspodela članarine vrši se u skladu sa pravilnikom koji donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 86.a
U Samostalnom sindikatu može se formirati štrajkački fond radi obezbeđenja materijalne sigurnosti članstva za vreme štrajka koji je organizovan u skladu sa Zakonom.
Odluku o formiranju štrajkačkog fonda donosi Republički odbor Samostalnog sindikata.
Sredstva štrajkačkog fonda obezbeđuju se iz sindikalne članarine prema proporciji koju utvrdi Republički odbor Samostalnog sindikata.
Korišćenje sredstava, upravljanje i način rada štrajkačkog fonda Samostalnog sindikata bliže se uređuje Pravilnikom o radu štrajkačkog fonda koji donosi Republički odbor Samostalnog sindikata.

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 87.
Pojedinačne izmene i dopune ovog Statuta između dve skupštine vrši Republički odbor Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije.

Član 88.
Sindikalne organizacije u ugostiteljstvu i turizmu Srbije, odbori samostalnog sindikata Pokrajine, gradova, opština i više opština izvršiće usaglašavanje svojih akata sa ovim Statutom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu.

Član 89.
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je pravi sledbenik Sindikata radnika ugostiteljstva i turizma Srbije.

Član 90.
Ovaj Statut je usvojen na sednici Republičkog odbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, održanoj dana 26.12.2002. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Samostalnog sindikata.

XII ODREDBE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA SAMOSTALNOG SINDIKATA UGOSTITELjSTVA I TURIZMA
SRBIJE OD 21.12.2006. GODINE, KOJE NISU UKORPORIRANE U PREČIŠĆEN TEKST STATUTA
Član 78.
Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata, odbori Samostalnog sindikata pokrajina, gradova, opština i više opština ivršiće usaglašavanje svojih akata sa ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije. 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI