SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Beograd, 29. oktobar 2009.godine


STATUT SINDIKATA UPRAVE SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Sindikat uprave Srbije je dobrovoljna, interesna, samostalna i nestranačka organizacija članova Sindikata koja se na načelima solidarnosti i uzajmanosti bori za zaštitu i unapređivanje materijalnog, ekonomskog i socijalnog položaja članstva.
Član 2.
Sindikat čine članovi Sindikata zaposleni u državnim organima, lokalnim, gradskim i pokrajinskim upravama, Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, Republičkom fondu penzijsko invalidskog osiguranja, Poreskoj upravi Srbije, zaposleni u ministarstvima, Republičkom geodetskom zavodu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zavodima za urbanizam i projektovanje, privrednim komorama, humanitarnim, lutrijskim i društvenim organizacijama i drugim organima i organizacijama.
Član 3.
Naziv sindikata je: Sindikat uprave Srbije (u daljem tekstu: Sindikat).
Sedište sindikata i Republičkog odbora Sindikata je u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 5.
Sindikat je jedinstvena organizacija u Republici Srbiji. Rad organizacija i organa Sindikata je javan.
Član 4.
Sindikat deluje na osnovu Statuta Sindikata, Programa, planova i odluka organizacija i organa sindikata.
Član 5.
Sindikat sa drugim sindikatima organizuje Savez samostalnih sindikata Srbije.
Sindikat je nezavisan od organa vlasti, političkih stranaka, poslovodnih organa i poslodavaca i samostalan je u utvrđivanju i ostvarivanju specifičnih interesa članova Sindikata.

II PROGRAMSKI CILjEVI SINDIKATA
Član 6.
Programski ciljevi Sindikata su:zaštita i unapređivanje materijalnog i socijalnog položaja članova.  obezbeđenje uslova za besplatnu radno-pravnu zaštitu članova; izgrađivanje stavova i davanje predloga drugim socijalnim partnerima za donošenje zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih;  učešće u izradi, zaključivanju i sprovođenju posebnih kolektivnih ugovora; angažovanje na donošenju i sprovođenju opšteg kolektivnog ugovora;  organizovanje i vođenje štrajka i protesta članova; učešće u organizovanju odmora i zaštiti zdravlja članova; jačanje materijalne osnove Sindikata;  organizaciono jačanje organizacija i organa sindikata;  obrazovanje članova putem seminara, konferencija i sl.; organizovanje i unapređivanje radničkih sportskih susreta; pravovremeno, objektivno i potpuno informisanje sindikalnog članstva o aktivnostima Sindikata;  informisanje javnosti o akcijama, stavovima i odlukama Sindikata; razvijanje saradnje sa drugim sindikatima u Savezu samostalnih sindikata Srbije;  razvijanje saradnje sa drugim sindikatima i sindikalnim centralama u Republici Srbiji na pitanjima od zajedničkog interesa;  razvijanje međunarodne sindikalne saradnje; razvijanje drugih aktivnosti od interesa za članove.
Član 7.
Sindikat putem kolektivnih ugovora, predloga i zahteva ostvaruje saradnju sa socijalnim partnerima na ostvarivanju programskih ciljeva, a ako je potrebno koristi sredstva sindikalne borbe.

III ČLAN SINDIKATA
Član 8.
Učlanjenje u Sindikat se vrši na osnovu slobodno izražene volje i prihvatanjem Statuta Sindikata.
Članom Sindikata postaje se potpisivanjem sindikalne pristupnice a učlanjenje se vrši u organizaciji Sindikata u kojoj je zaposlen. Zaposleni može postati član sindikata bez obzira na politička, verska, nacionalna i druga opredelenja.

IV OSNOVNA PRAVA ČLANA SINDIKATA
Član 9.
Prava člana Sindikata su:  da u sindikalnoj organizaciji i organima Sindikata slobodno izrazi svoje interese i zahteve;  da svoje interese i zahteve usklađuje sa interesima i zahtevima drugih članova Sindikata;  da bira i bude biran u organe Sindikata;  da traži odgovornost članova i organa Sindikata;  da bude informisan o radu Sindikata; da traži od Sindikata zaštitu prava iz radnog odnosa i po osnovu rada u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonom;  da ga Sindikat zastupa pred poslodavcem.  da koristi finansijsku pomoć iz sindikalnih sredstava; da koristi odmor i rekreaciju u objektima sindikalnog turizma; da mu se obezbedi osposobljavanje za sindikalnu aktivnosti.
Član Sindikata koji je izabran na poslovodnu funkciju ili bilo koju funkciju u političkoj stranci, za vreme vršenja te funkcije ostvaruje prava člana Sindikata ali ne može biti biran u organe Sindikata.

V OSNOVNE DUŽNOSTI ČLANA SINDIKATA
Član 10.
Osnovne dužnosti člana sindikata su: da poštuje Statut i odluke organa sindikata, da učestvuje u radu organa i organizacija sindikata, da učestvuje u akcijama koje organizuje sindikat, da se obrazuje sa sindikalni rad,i   da plaća članarinu sindikata.

VI ODGOVORNOST ČLANA SINDIKATA
Član 11.
Član Sindikata je odgovoran za:  poštovanje Statuta Sindikata i sprovođenje odluka organa Sindikata;  demokratsko iznošenje i usaglašavanje interesa sa drugim članovima Sindikata;  Rad u organima sindikata i vršenje funkcija u organima Sindikata ; Rad u organima Saveza samostalnih sindikata i vršenje funkcije u Savezu samostalnih sindikata; Redovno plaćanje članarine Sindikata.
Član 12.
Članstvo u Sindikatu prestaje:  odlaskom u penziju; nepoštovanjem Statuta i odluka organa Sindikata;  istupanjem iz članstva;  davanjem ostavke;  razrešenjem;  opozivom;  istekom mandata organa; pristupanjem drugoj grani ili sindikalnoj centrali.
Odluku o prestanku članstva u Sindikatu donosi organizacija sindikata ili viši organ sindikata, o čemu su obavezni da se međusobno obaveste.
Prestankom članstva Sindikata, članu sindikata prestaje članstvo u organima sindikata i Savezu samostalnih sindikata.
Na odluku o prestanku članstva u Sindikatu član sindikata ima pravo žalbe u organima sindikata u roku od 30 dana.
Organizacija ili organ sindikata dužni su da žalbu na isključenje iz članstva sindikata razmotre i donesu odluku u roku od 30 dana.

Član 13.
Član i nosilac funkcije u organima sindikata podnosi ostavku organu čiji je član, odnosno nosilac funkcije. Ostavka može biti obrazložena. Ostavka se konstatuje.

Član 14.
Razrešenje člana i nosioca funkcije u organima sindikata vrši se u slučajevima:  protivpravnog ponašanja, neopravdanog odsustva sa sednica, najmanje tri puta uzastopno,  dugotrajne bolesti i druge objektivne sprečenosti.
Odluku o razrešenju donosi organ sindikata čiji je član i nosilac funkcije, ako se za nju izjasni većina prisutnih članova. Predlog za razrešenje člana može dati organ koji ga je birao ili organ sindikata u kome je član.
Član 15.
Opoziv članova organa i nosilaca funkcija u organima sindikata vrši se u slučajevima:
nepoštovanja Statuta sindikata;
nepoštovanja Programa sindikata;
nesprovođenja odluka organa;
kada svojim delovanjem nanosi štetu Sindikatu.
Član 16.
Predlog za opoziv nosioca funkcije u organu sindikata može dati:  jedna trećina organa sindikata koji su konstitutivni članovi sindikata; jedna trećina organa sindikalnih organizacija sindikata; jedna trećina članova organa u kome se vrši funkcija;  viši organ sindikata.
O predlogu za opoziv raspravlja se na sednici organa u kome se vrši funkcija. Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje. Odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više od polovine ukupnog broja članova organa.
Odluka o opozivu dostavlja se na dalji postupak organu koji je opozvan od nosioca funkcije izabrao za člana organa.
U slučaju neizglasavanja odluke, novi predlog za opoziv, iz istih razloga, može se podneti posle šest meseci.
Opoziv člana i nosioca funkcije u organu sindikata vrše organi koji su ih birali.
Član 17.
O prestanku članstva i funkcije u organu sindikata donosi se Odluka.
Istovremeno sa donošenjem odluke o prestanku funkcije u organu sindikata donosi se i odluka o imenovanju vršioca dužnosti do izbora novog nosioca funkcije.


VII ORGANIZOVANOST SINDIKATA
Član 18.
Sindikat se organizuje u organizacije sindikata, jedinstvene organizacije sindikata i organe sindikata.
Članovi sindikata zaposleni u organima i organizacijama iz člana 2. Statuta organizuju se u organizacije sindikata, kao osnovni oblik organizovanja sindikata.
Organizacije sindikata sa velikim brojem članova u radno organizacionim jedinicama ili u dislociranim delovima organa i organizija povezuju se u jedinstvenu organizaciju sindikata. Odluku o organizovanju jedinstvene organizacije sindikata donose odbori organizacija sindikata.


VIII ORGANI SINDIKATA
Član 19.
Organi organizacija sindikata su:  odbor i  nadzorni odbor.
Male organizacije sindikata, koje imaju do pedeset članova, biraju predsednika i blagajnika i imenuju sekretara.
Organi sindikata u jedinstvenoj organizaciji su : odbor,nadzorni odbor.
Odbor jedinstvene organizacije sindikata čine predsednici odbora.
organizacija sindikata.
Član 20.
Organ sindikata u okrugu – gradu je: okružni – gradski odbor.
Okružni – gradski odbor čine predsednici organizacija sindikata okruga – grada.
Okružni – gradski odbor svojom odlukom, bliže određuje broj i strukturu članova odbora, kao i način ostvarivanja svoje uloge u okviru programskih ciljeva sindikata.
Okružni – gradski odbor vrši ulogu koordinacija aktivnosti organizacija sindikata na ostvarivanju programskih ciljeva sindikata i odluka Republičkog odbora Sindikata.
Sedište okružnog – gradskog odbora je u sedištu okruga – grada.
Republički odbor može obrazovati odbore sindikata za više opština.
Član 21.
Organ sindikata u Pokrajini je:
Pokrajinski odbor sindikata čine predsednici okružnih - gradskih odbora. Pokrajinski odbor svojom odlukom bliže određuje broj i strukturu članova odbora, kao i način ostvarivanja svoje uloge u okviru programskih ciljeva sindikata.
Pokrajinski odbor vrši koordinaciju rada okružnih – gradskih odbora u pokrajini na ostvarivanju programskim ciljeva Sindikata i odluka Republičkog odbora Sindikata.
Sedište pokrajinskog odbora je u sedištu pokrajine.

Član 22.
Izbor članova organa i nosilaca funkcija u sindikatu vrši se tajnim glasanjem, po pravilu, od više kandidata.
Izuzetno, za nosioce funkcija, ukoliko nije predloženo više kandidata izbor se vrši od jednog kandidata.
Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.
Kandidati za nosioce najodgovornijih funkcija mogu biti samo na jednoj kandidatskoj listi.
Lista kandidata utvrđuje se po azbučnom redu imena i prezimena kandidata.
Ukoliko je utvrđeno više kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih članova organa.
Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova, sprovodi se drugi krug glasanja.
Za drugi krug glasanja utvrđuju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira. U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Kada u drugom krugu glasanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi. Ako je na listi utvrđen jedan kandidat, izabran je ako dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa. Ukoliko utvrđeni kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbori se ponavljaju sa više kandidata.
Član 23.
Mandat članova organa i nosilaca funkcija u sindikalnim organizacijama, okružnim, gradskim odborima i jedinstvenim organizacija sindikata kao i u sindikatu traje pet godina i može se ponoviti još jednom.
Član 24.
Kongres verifikuje izbor članova Republičkog odbora Sindikata, na osnovu izveštaja izborne komisije.
Član 25.
Ukoliko za organe i nosioce funkcija u organizacijama sindikata, jedinstvenim organizacijama sindikata i okružnim – gradskim odborima sindikata nisu sprovedeni izbori ili nisu izvršeni u skladu sa Statutom sindikata, Predsedništvo sindikata može imenovati poverenika.
Odlukom Predsedništva određuju se prava i obaveze poverenika i rokovi za sprovođenje izbora u organizaciji sindikata, jedinstvenoj organizaciji sindikata i okružnom – gradskom odboru sindikata.
Član 26.
Organi sindikata su: Kongres, Republički odbor, Nadzorni odbor, Statutarni odbor,  Predsedništvo.
Republički odbor čine predsednici okružnih, gradskih i pokrajinskih odbora, predsednici jedinstvenih organizacija sindikata i određen broj članova iz prethodnog saziva republičkog odbora.
Član 27.
Kongres Sindikata Srbije je najviši organ sindikata i održava se svake pete godine.
Odluku o sazivanju kongresa donosi Republički odbor Sindikata.
Republički odbor sindikata utvrđuje predlog dnevnog reda, broj i strukturu delegata za kongres, donosi odluku o broju i strukturi članova Republičkog odbora sindikata.
Svojstvo delegata kongresa sa pravom odlučivanja imaju novoizabrani članovi Republičkog odbora, nadzornog odbora i statutarnog odbora kao i članovi Republčkog i nadzornog odbora iz prethodnog saziva.
Član 28.
Kongres Sindikata:
- Verifikuje izbor delegata kongresa;
- Imenuje svoja radna tela;
- Usvaja poslovnik o radu;
- Usvaja izveštaj o radu sindikata između dva kongresa;
- Usvaja izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora;
- Usvaja program rada sindikata;
- Donosi Statut, odnosno izmene i dopune statuta Sindikata;
- Daje razrešnicu članovima organa Sindikata prethodnog saziva;
- Verifikuje izbor članova Republičkog odbora Sindikata;
- Bira predsednika Sindikata;
- Bira nadzorni i statutarni odbor sindikata;
- Rešava žalbe i molbe upućene kongresu;
Član 29.
Kongres punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke kongresa donete su, ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.
Između dva redovna, može se održati vanredni kongres radi razmatranja ili donošenja odluka o pojedinim pitanjima iz njegove nadležnosti.
Odluku o sazivu, sastavu i dnevnom redu vanrednog kongresa donosi Republički odbor Sindikata.
Vanredni kongres saziva se na obrazloženi zahtev najvišeg organa sindikata, za koji mora da se izjasni polovina članova organa ili najmanje polovina organizacija sindikata ove grane.
Član 30.
Republički odbor Sindikata je najviši organ Sindikata između dva kongresa.
Republički odbor Sindikata čine predsednici okružnih – gradskih odbora, predsednici odbora jedinstvenih organizacija sindikata i određen broj članova Republičkog odbora Sindikata iz prethodnog saziva.
Republički odbor Sindikata:
- deluje na osnovu Statuta, odluka Kongresa i predloga organizacija i organa Sindikata;
- bira Predsedništvo Republičkog odbora;
- donosi odluke o unutrašnjoj organizaciji i radu Republičkog odbora;
- odlučuje o izmenama i dopunama Statuta između dva kongresa;
- bira predstavnike sindikata u organe Saveza samostalnih sindikata Srbije;
- imenuje sekretara sindikata;
- donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa u Sindikatu;
- odlučuje o drugim pitanjima od interesa za Sindikat;
- donosi odluku o organizovanju protesta i štrajka;

Član 31.
Predsedništvo Republičkog odbora:  je organ Republičkog odbora Sindikata i za svoj rad je odgovorno odboru.
Odbor svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu članova Predsedništva odbora.
Po funkciji članovi Predsedništva su: predsednik i sekretar Sindikata, predsednik Pokrajinskog odbora sindikata, i predsednici okružnih i jedinstvenih odbora shodno Odluci Republičkog odbora; razmatra pitanja iz nadležnosti Republičkog odbora, priprema predloge i stavove za republički odbor, predlaže donošenje odluka i zaključaka i usvajanje odgovarajućih akata, sprovodi odluke i zaključke Republičkog odbora;  upućuje predloge i zahteve sindikata odgovarajućim državnim i društvenim organima radi donošenja i izmena kolektivnih ugovora zakona i drugih propisa;  pregovara sa državnim organima i poslodavcima radi rešavanja materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih i ostvarivanja prava iz radnog odnosa i o tome obaveštava Republički odbor;  pokreće inicijative, izgrađuje stavove i upućuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj članstva koja se uređuju sistemskim i drugim propisima i kolektivnim ugovorima;  stara se o politici finansiranja, materijalno finansijskom poslovanju , imovini i fondovima sindikata; organizuje, razvija i unapređuje rekreativni odmor i prevenciju radne invalidnosti zaposlenih – članova sindikata;  preduzima mere za pravovremeno i istinito iformisanje članstva i javnosti o radu organa sindikata;  ostvaruje međunarodnu saradnju sa sindikalnim centralama drugih zemalja u skladu sa programskim zadacima sindikata;  formira stalna i povremena radna tela; Izuzetno Predsedništvo može između dve sednice Republičkog odbora donositi odluke i zauzimati stavove iz nadležnosti Republičkog odbora, ali je dužno da ih prvoj narednoj sednici dostavi na verifikaciju odboru.
Član 32.
Predsednik je odgovoran za sprovođenje politike Sindikata:
- predsedava sednicama Republičkog odbora i Predsedništva;
- donosi na predlog predsedništva, akte kojima se uređuje organizacija i sistematizacija poslova u službi Sindikata;
- formira radna tela za pregovore sa socijalnim partnerima;
- koordinira rad predsednika organizacija i organa sindikata;
- donosi odluke i obavlja poslove koji proističu iz zakona i ovog Statuta;
- obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog Statuta;
Za svoj rad je odgovoran Republičkom odboru i Kongresu.
Član 33.
Republički odbor na predlog predsednika Sindikata imenuje sekretara.
Sekretar Sindikata je istovremeno i sekretar Republičkog odbora:
- stara se o organizovanju rada i izvršavanju odluka i zaključaka organa Sindikata;
- organizuje stručne poslove za potrebe organa Sindikata;
- organizuje i priprema sednice organa Sindikata i njihovih radnih tela;
- predlaže organima sindikata donošenje odgovarajućih odluka;
- zamenjuje predsednika Sindikata u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti sa posla;
- sekretar za svoj rad odgovara predsedniku Sindikata i Republičkom odboru Sindikata.
Član 34.
Organi Sindikata svoje delovanje zasnivaju na Statutu, programskim ciljevima iz člana 6. ovog Statuta i tekućim planovima rada.


IX IZBORNI PRINCIPI U SINDIKATU
Član 35.
Nosioci funkcija u sindikatu biraju se od više kandidata svake pete godine, na osnovu odluke republičkog odbora sindikata.
Izuzetno izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa.
Izbori su tajni, ako biračko telo ne odluči drugačije. Predloženi kandidat se izjašnjava o prihvatanju kandidature a lista kandidata se utvrđuje po azbučnom redu prezimena kandidata.
Član 36.
Izbori u sindikatu su punovažni ako su sprovedeni u skladu sa ovim Statutom.
Verifikaciju predsednika organizacija sindikata vrše predsedništva okružnih odbora, odnosno gradski i pokrajinski odbori sindikata, a ukoliko to ne učine na tom nivou, verifikaciju može da izvrši pokrajinski odbor Sindikata i Republički odbor Sindikata.
Ukoliko za organe i nosioce funkcija nisu sprovedeni izbori ili nisu izvršeni u skladu sa Statutom i odlukom o održavanju izbora u Sindikatu, Predsedništvo može imenovati poverenika u organima i organizacijama sindikata.


X NADZORNI ODBOR
Član 37.
Nadzorni odbori kao organi sindikata biraju se u organizacijama, jedinstvenim organizacijama sindikata i na nivou Sindikata.
Nadzorni odbori vrše nadzor nad ostvarivanjem politike ostvarivanja, raspodeli i korišćenju finansijskih sredstava.
Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta za njegov rad.
U vršenju nadzora nadzorni odbor:

 Nadzorni odbor broji tri člana i tri zamenika koji iz svog sastava biraju predsednika.
Predsednik nadzornog odbora prisustvuje sednicama Republčkog odbora Sindikata.
Član 38.
Statutarni odbor Sindikata:

Statutarni odbor broji tri člana i tri zamenika i iz svog sastava bira predsednika.
Predsednik Statutarnog odbora prisustvuje sednicama Republičkog odbora Sindikata.


XI MANDAT ORGANA SINDIKATA
Član 39.
Mandat svih organa Sindikata je pet godina.
Članovi organa i nosioci funkcija u organima sindikata biraju se, odnosno imenuju, na pet godina uz mogućnost ponovnog izbora, odnosno imenovanja.
Član 40.
Predsednici odgovarajućih organa Sindikata:

XII SINDIKAT U SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
Član 41.
Sindikat sa drugim Sindikatima povezuje se u Savez samostalnih sindikata Srbije. Sindikat u Savezu samostalnih sindikata Srbije:

poslovodstvima i institucijama u Srbiji;

XIII PEČAT, MATERIJALNA I FINANSIJSKA SREDSTVA SINDIKATA
Član 42.
Sindikalne organizacije i organi sindikata imaju pečat okruglog oblika.
Pečati sadrže: Sindikat uprave Srbije i naziv organizacije sindikata, u sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije i sedište organizacije odnosno organa Sindikata.
Tekst pečata je na srpskom jeziku ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata može biti i na jeziku naroda i narodnosti.
Amblem sindikata je krug sa koso ispisanim tekstom Sindikat uprave Srbije.
Zastava sindikata je plave boje, veličine 160 h 80 cm sa tekstom Sindikat uprave Srbije ispisan kosom belom bojom u krugu.
Član 43.
Članarina je osnovni izvor finansiranja delatnosti organizacija i organa sindikata. Članarina se uplaćuje u osnovnoj organizaciji sindikata.
Učlanjenjem u sindikat, član je obavezan da redovno plaća članarinu.
Članarina Sindikata iznosi 1% mesečne zarade i uplaćuje se i raspoređuje u procentima:
1) na teritoriji uže Srbije:
- sindikalnoj organizaciji uplaćuje se 50%
- na račun opštinskog ili gradskog Veća uplaćuje se 28% članarine;
- na račun Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije broj: 355-1005004-70
uplaćuje se 22% članarine;
2) na teritoriji Beograda:
- sindikalnoj organizaciji uplaćuje se 50%,
- na račun gradskog Veća Beograda uplaćuje se 33%,
- na račun Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije broj: 355-1005004-70
uplaćuje se 17% članarine;
3) na teritoriji Vojvodine:
- sindikalnoj organizaciji uplaćuje se 50%,
- na račun opštinskih veća i Gradskog veća Novog Sada uplaćuje se 28%,
- na račun Saveza samostalnih sindikata Vojvodine uplaćuje se 10%,
- na račun Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije broj 355-1005004-70
uplaćuje se 12% članarine.
Kontrolu prikupljanja i raspodele sindikalne članarine će obavljati
Sindikalni revizor, po ovlašćenju najvišeg organa Sindikata,
XIV ZAVRŠNE ODREBE
Član 44.
Statut je donet na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 29.10.2009. godine, a primenjuju se od dana donošenja.  Danom donošenja, prestaje da važi Statut Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije donet 26. decembra 2001. godine.
Član 45.
Tumačenje Statuta daje Republički odbor i Statutarni odbor Sindikata.
Član 46.
Izmene i dopune Statuta u periodu između dva kongresa vrši Republički odbor Sindikata.
Pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom, uređuju se odgovarajućim odlukama Republičkog odbora Sindikata, Predsedništva Republičkog odbora Sindikata, Statutarnog odbora Sindikata i Nadzornog odbora.
Član 47.
Organizacije i organi Sindikata izvršiće usaglašavanje svojih akata sa ovim Statutom u roku od dva meseca od dana donošenja.


 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI