SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

STATUT SINDIKATA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE


Beograd, 12. april 2011. godine


I – OSNOVNE ODREDBE

1. Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije (skraćeni naziv: Sindikat pravosuđa Srbije) je organizacija koja zastupa, predstavlja, štiti i unapređuje
profesionalne, radne, ekonomske, socijalne i druge pojedinačne i kolektivne interese zaposlenih u pravosudnim organima.
2. Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije je interesna organizacija koja samostalno i nezavisno ostvaruje ulogu u odnosu na državne organe i
političke partije.
3. Odnosi u Sindikatu zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije zasnivaju se na demokratskim principima odlučivanja, izbora i kontrole i na načelima
solidarnosti i uzajamnosti. U svojim redovima, Sindikat će nastojati da razvije odnose otvorenosti, istinoljubivosti, uzajamnog uvažavanja i tolerancije, kolegijalnosti i solidarnosti,
sa željom da se poboljšaju međuljudski odnosi.
4. Sindikat pravosuđa Srbije čine članovi organizovani i povezani u sindikalnim organizacijama formiranim u pravosudnim i drugim organima Republike Srbije.
Pravosudnim organima Srbije pripadaju sudovi za prekršaje, tužilaštva, sudovi svih nadležnosti i ustanove za izvršenje zavodskih sankcija).
5. U ostvarivanju svoje uloge, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije polazi od Programa Sindikata i ovog Statuta, zakona i ratifikovanih
međunarodnih konvencija.
6. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa sa zaposlenima u Republici Srbiji, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije se organizuje u Savez
samostalnih sindikata Srbije, kao njegov konstitutivni deo.
7. Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije za realizaciju programskih ciljeva i zadataka koristi sredstva: saradnje, upućivanja predloga i pregovaranja sa socijalnim partnerima. Kada sredstva saradnje ne daju rezultate koristi metode: javne kritike i osporavanja, traženja ostavki i opoziva, organizovanja protesnih skupova i štrajka.
8. Uspostavlja i razvija saradnju sa sindikatima drugih zemalja i ostvaruje kontakte sa članstvom u međunarodnim sindikalnim organizacijama i organizacijama rada.
9. Ovim Statutom uređuje se način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i druga
pitanja od značaja za rad Sindikata.

II – SEDIŠTE, PRAVNI STATUS I OBELEŽJA

Član 1.

Naziv sindikata je: SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE (u daljem tekstu: Sindikat pravosuđa Srbije).
Sedište Sindikata pravosuđa Srbije je u Beogradu, ulica Dečanska broj 14.

Član 2.

Sindikat pravosuđa Srbije ima svojstvo pravnog lica. Pečat Sindikata pravosuđa Srbije je okruglog oblika i sadrži naziv « Sindikat pravosuđa Republike Srbije«, u sredini znak
Sindikata pravosuđa Srbije i sedište Beograd. Tekst pečata je na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom. Pečat Sindikata pravosuđa Srbije stoji u sedištu, odnosno prostorijama Sindikata
pravosuđa Srbije, koje se nalaze u Beogradu, Dečanska 14.


Član 3.

Amblem Sindikata pravosuđa Republike Srbije je boginja pravde - Justicija. Zastava Sindikata pravosuđa Srbije je bele boje na kojoj se u plavoj boji nalaze znak Saveza samostalnih sindikata Srbije, naziv i amblem Sindikata pravosuđa Srbije.

III - OSNOVNI CILJEVI SINDIKATA

Član 4.

Osnovni ciljevi Sindikata pravosuđa Srbije jesu:
- unapređenje materijalne i socijalne sigurnosti članova,
- razvijanje sistema zaključivanja, praćenja i primene kolektivnih ugovora,
- ostvarivanje ekonomskih, socijalnih, radnih, kulturnih i sindikalnih prava i sloboda zaposlenih u pravosudnim organima,
- zaštita prava iz rada i po osnovu rada i pružanje pravne pomoći članovima,
- uspostavljanje dijaloga i razvoj socijalnog partnerstva sa državnim organima i poslodavcima,
- ostvarivanje učešća u pripremi zakona i izradi propisa kojima se regulišu položaj i prava zaposlenih u pravosudnim organima,
- jačanje sindikalnog pokreta i saradnje sa drugim domaćim, inostranim i međunarodnim sindikalnim organizacijama,
- obrazovanje članstva i aktivista Sindikata kroz sindikalne škole, seminare, razmenu iskustava sa sindikatima drugih zemalja,
- sindikalno informisanje i informisanje javnosti o sindikalnim aktivnostima, marketinška i propagandna delatnost,
- obezbeđivanje materijalne sindikalne pomoći članovima, naročito u okviru zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
- organizovanje radnih i sportskih takmičenja, rekreativnog odmora radi sprečavanja radne invalidnosti i poboljšanja zdravlja i psihofizičkih sposobnosti članstva,
- dodela priznanja za uspešan rad članovima Sindikata,
- razvoj demokratske pravne države, zasnovane na vladavini prava i socijalnoj pravdi,
- bezbednost i zaštita zdravlja na radu,
- poštovanje prava po osnovu rada i uslova rada utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom,
- angažovanje po drugim pitanjima kojima se obezbeđuje zaštita interesa zaposlenih u pravosudnim organima i ostvarivanje prava člana.

Član 4a

U Sindikatu mogu biti kolektivni članovi organizacije i udruženja osnovana od lica koja obavljaju delatnost u oblasti pravosuđa (advokati, sudije-porotnici i dr.) i koja prihvataju
programske ciljeve Sindikata.

IV - ČLAN SINDIKATA, OSNOVNA PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Član 5.

Zaposleni u pravosudnim i drugim organima postaju članovi Sindikata pravosuđa Srbije učlanjenjem u sindikalnu organizaciju na osnovu načela dobrovoljnosti i prihvatanja
Programa i Statuta Sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije. Učlanjenje se vrši u sindikalnoj organizaciji potpisivanjem pristupnice.
Zahtev za prestanak članstva podnosi se u pismenoj formi, a prava i obaveze člana utvrđene Statutom, prestaju protekom tri meseca od podnošenja zahteva za prestanak
članstva.
Članu Sindikata pravosuđa Srbije izdaje se članska karta u sindikalnoj organizaciji u kojoj se vrši učlanjenje, čiji će se izgled i sadržina odrediti posebnim pravilnikom.

Član 6.

Svi zaposleni u pravosuđu Srbije imaju pravo na:
- zaradu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
- zaštitu prava u slučaju bolesti, gubitka radne sposobnosti i privremene nezaposlenosti,
- uslove rada predviđene zakonom i kolektivnim ugovorom,

a član Sindikata pravosuđa Srbije ima pravo i na:

- rekreativni odmor radi zaštite radne sposobnosti i prevencije od radne invalidnisti,
- besplatnu pravnu pomoć kada su mu uskraćena ili ugrožena prava utvrđena zakonom i kolektivnim ugovorom,
- druge oblike zaštite koji proizilaze iz prava na rad, iz rada i po osnovu rada.

Član 7.

Član Sindikata ostvaruje pravo i ima obavezu da:
- bude upoznat o svojim sindikalnim pravima i obavezama pre potpisivanja pristupnice Sindikatu,
- učestvuje u radu sindikalne organizacije, slobodno iznosi svoje mišljenje, usaglašava ga sa interesima i mišljenjima drugih članova i utvrđuje zajedničke stavove i interese,
- bira članove organa Sindikata pravosuđa Srbije i ima pravo da bude biran,
- podnosi predloge sindikalnoj organizaciji, zahteva odgovornost organa i nosilaca funkcija u Sindikatu pravosuđa Srbije i Savezu samostalnih sindikata Srbije za nesprovođenje usvojenih stavova, zaključaka i odluka,
- bude informisan o svim bitnim pitanjima za aktivnost u Sindikatu pravosuđa Srbije i SSSS,
- koristi sindikalne objekte za odmor i rekreaciju,
- koristi sredstva iz sindikalnih fondova,
- koristi pogodnosti u snabdevanju koje organizuje Sindikat,
- inicira štrajk i učestvuje u njemu,
- ostvaruju i druga prava utvrđena Programom i Statutom Sindikata pravosuđa Srbije i SSS.
Član 8.

Osnovne obaveze člana Sindikata su:
- da se pridržava Statuta, ciljeva Sindikata i akata sindikalne organizacije,
- da redovno prisustvuje i aktivno učestvuje u radu sednica sindikalne organizacije i organa Sindikata u kojima je član,
- da svoje interese i zahteve na demokratski način usklađuje sa interesima i zahtevima drugih članova Sindikata,
- da postupa po odlukama, stavovima i zaključcima organa Sindikata,
- da se osposobljava za sindikalni rad i da svoje znanje prenosi na ostale članove Sindikata,
- da učestvuje u sindikalnim akcijama protesta, podrške, solidarnosti ili pomoći,
- da redovno prilikom svake isplate zarade plaća sindikalnu članarinu,
- da postupa u interesu Sindikata.

Član 9.

Član Sindikata je odgovoran za:
- iznošenje svojih stavova u organima i u vršenju funkcije u tim organima,
- za nepoštovanje ovog Statuta i sprovođenje odluka organa,
- opstruktivni rad i neplaćanje članarine,
- učestvovanje u aktivnostima koje su usmerene na razbijanje Sindikata ili učestvovanje u podsticaju takvih aktivnosti,
- ne izvršava odluke i zaključke organa Sindikata i sindikalne organizacije.

Član 10.

Članstvo u Sindikatu prestaje:
- istupanjem,
- isključenjem iz članstva,
- učlanjenjem u drugi Sindikat,
- nepoštovanjem Statuta, Pravilnika i odluka organizacije Sindikata,
- neplaćanjem članarine,
- davanjem ostavke na funkciju,
- opozivom iz sindikalne organizacije.

Zahtev za istupanje podnosi se u pismenoj formi organu sindikalne organizacije u kojoj se član nalazi ili je u nju delegiran, a članstvo prestaje protekom tri meseca od dana
podnošenja zahteva za istupanje. Odluku o isključenju iz članstva donosi sindikalna organizacija kojoj je zahtev podnet, odnosno njen organ.
Odluku o isključenju donose sindikalne organizacije ili organi u kojima se član nalazi, ako deluje suprotno Statutu i Programu Sindikata, ako svojim radom deluje opstruktivno,
nanosi štetu i narušava ugled Sindikata ili, ukoliko ne plaća članarinu. Isključenje iz delegiranog organa dostavlja se sindikalnoj organizaciji koja se obavezuje da istog isključi iz
svoje sindikalne organizacije, ukine mu sva prava i beneficije kao člana Sindikata i delegira novog predstavnika u više organe Sindikata (ali ne i na istu funkciju). Isključenom članu
automatski prestaju sve funkcije u Sindikatu i Savezu sindikata. Prestankom ili isključenjem iz članstva prestaje i članstvo na svim funkcijama u Sindikatu i Savezu Sindikata Srbije.
Članstvo u sindikatu automatski prestaje učlanjenjem u drugi sindikat. Članstvo u sindikatu prestaje sporazumnim prekidom radnog odnosa u pravosudnom organu, otkazom od strane zaposlenog ili od strane poslodavca, ako za to postoje opravdani razlozi koji su u skladu sa zakonom, ili po pravnosnažnom okončanju sudskog postupka.

Član 11.

Na odluku o isključenju iz Sindikata pravosuđa Srbije član ima pravo žalbe organizaciji ili organu koji ga je isključio, a nakon toga ima pravo na ulaganje prigovora Republičkom odboru, koji je dužan da istu razmotri i o njoj odluči u roku od 30 dana od dana prijema. Odluka Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije je konačna.


V - SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 12.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova u Sindikat pravosuđa Srbije.
Sindikalne organizacije se formiraju pri pravosudnim organima u Republici Srbiji.
Odluku o organizovanju sindikalne organizacije donose članovi Sindikata pravosuđa Srbije zaposleni u pravosudnim organima na teritoriji Republike Srbije.
Sindikalnu organizaciju može organizovati najmanje pet članova. Ukoliko ima manje od pet članova isti mogu pristupiti sindikalnoj organizaciji koja im je teritorijalno najbliža.

Član 13.

Zadaci Sindikalne organizacije su da:
- prati materijalni i socijalni položaj zaposlenih i upućuje predloge poslodavcu,
- zaključuje kolektivni ugovor kod poslodavca i prati njegovu primenu;
- angažuje se na ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada;
- traži od poslodavca informacije i predlaže donošenje akata o pitanjima od značaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih,
- prati primenu mera na unapređenju uslova i zaštite na radu, otklanjanju profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom,
- razmatra predlog programa za utvrđivanje viška zaposlenih i angažuje se na ostvarivanju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba,
- upućuje zahteve za posredovanje i arbitražu u cilju mirnog rešavanja sporova, - realizuje aktivnosti na osposobljavanju i obrazovanju članova;
- organizuje rekreativni odmor, druge vidove odmora i oporavka članova,
- uputi zahtev poslodavcu i realizuje aktivnost na utvrđivanju reprezentativnosti,
- organizuje protesne skupove i štrajk,
- stara se o materijalno-finansijskom poslovanju i imovini Sindikalne organizacije,
- predlaže i angažuje u sprovođenju stavova i odluka organa Sindikata pravosuđa Srbije.

Član 14.

Organi sindikalne organizacije su:
- Odbor,
- Nadzorni odbor.
Sindikalna organizacija bira predsednika.

Član 15.

Odbor sindikalne organizacije je izvršni organ.
Odluku o broju, strukturi i načinu izbora odbora donosi Sindikalna organizacija.
Odbor bira, iz svog sastava, sekretara i imenuje, iz reda članova sindikalne organizacije, blagajnika.
Predsednik sindikalne organizacije po funkciji je član Odbora.

Član 16.

Odbor zauzima stavove i donosi odluke o pitanjima o kojima se neposredno ne izjašnjava i ne odlučuje članstvo; priprema predloge i angažuje se na ostvarivanju stavova i
odluka koje usvoja sindikalna organizacija, upućuje predloge i pregovara sa poslodavcem, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz zadataka sindikalne organizacije u ostvarivanju i
zaštiti prava članova određene ovim Statutom.
Za svoj rad odbor je odgovoran članstvu sindikalne organizacije.

Član 17.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem sindikalne organizacije i najmanje jednom godišnje upoznaje članstvo o rezultatima nadzora.
Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.
Odluku o broju, strukturi i načinu izbora članova nadzornog odbora donosi sindikalna organizacija.

Član 18.

Sindikalna organizacija koja ima do 50 članova bira predsednika i sekretara i imenuje blagajnika.

Član 19.

Predsednik sindikalne organizacije predstavlja i zastupa sindikalnu organizaciju, saziva sastanak sindikalne organizacije i odbora, predlaže odluke i zaključke odboru i
sindikalnoj organizaciji, usmerava i koordinira rad članova odbora na ostvarivanju zadataka koje ima sindikalna organizacija, organizuje aktivnosti na sprovođenju stavova i odluka
organa Sindikata pravosuđa Srbije, odgovoran je za korišćenje članarine i drugih sredstava sindikalne organizacije u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Za svoj rad predsednik je odgovoran članstvu sindikalne organizacije.

Član 20.

Najmanje jednom u pet godina održava se izborni sastanak sindikalne organizacije na osnovu odluke Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije (u daljem tekstu:
Republički odbor) i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Izborni sastanak saziva odbor sindikalne organizacije. Sindikalna organizacija na izbornom sastanku: razmatra i usvaja izveštaj o radu, izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju i program rada, donosi i vrši izmene i dopune pravila sindikalne organizacije, bira predsednika i članove odbora i nadzornog odbora sindikalne organizacije, i predlaže članove ili predstavnike u više organe Sindikata pravosuđa Srbije.
Pravilima sindikalne organizacije bliže se uređuje organizovanost, sadržaj i način rada sindikalne organizacije.

Član 21.

Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica.
Pečat Sindikalne organizacije sadrži: ''Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije'', naziv Sindikalne organizacije, u sredini amblem Sindikata pravosuđa
Srbije i sedište.
Tekst pečata je na srpskom jeziku ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan i na jeziku nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o pečatu.

Član 21a

U sindikalnoj organizaciji može se imenovati poverenik umesto predsednika, odnosno povereništvo umesto organa sindikalne organizacije zbog sledećih razloga:
1. ako poslodavac onemogućava sprovođenje izbora za nosioce funkcija i članove organa sindikalne organizacije, u rokovima utvrđenim izbornim odlukama nadležnih organa
Sindikata,
2. ako izbori u sindikalnoj organizaciji uopšte nisu sprovedeni u utvrđenim rokovima, ili ako nisu sprovedeni u skladu sa ovim statutom i drugim izbornim dokumentima,
3. ako nosiocima funkcija, odnosno članova organa prestane svojstvo zaposlenog,
4. u drugim izuzetnim okolnostima koje dovode do nemogućnosti rada organa sindikalne organizacije.
Odluku o imenovanju poverenika i povereništva iz stava 1. ovog člana donosi viši organ Sindikata. Ukoliko viši organ sindikata ne donese odluku u roku od 10 dana, odluku
donosi Republički odbor Sindikata pravosuđa.
Član 22.
Sindikalne organizacije formirane u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija mogu organizovati jedinstvenu sindikalnu organizaciju ako je u istu povezano najmanje 2/3 od
ukupnog broja ustanova.
Pravilima jedinstvene sindikalne organizacije bliže se uređuju organizovanost, organi, zadaci i način ostvarivanja uloge.
Jedinstvena sindikalna organizacija finansira se iz dela članarine koji ostaje sindikalnim organizacijama.
Organi jedinstvene sindikalne organizacije su:
1. Skupština
2. Odbor
3. Predsedništvo
4. Nadzorni odbor
5. Predsednik
Odbor jedinstvene sindikalne organizacije je Pododbor pri Republičkom odboru Sindikata pravosuđa Srbije.

VI - ORGANI SINDIKATA NA TERITORIJI

Član 23.

U Sindikatu pravosuđa Srbije formiraju se organi na teritoriji Pokrajina, okruga i grada.
Odluku o formiranju organa iz stava 1. ovog člana, kao i njihovim sedištima donosi Republički odbor u skladu sa zahtevima i interesima članstva sa određene teritorije.
Pokrajinski, okružni i gradski odbor čine predsednici sindikalnih organizacija u pravosudnim organima na teritoriji.

Član 24.

Odbor sindikata pravosuđa na teritoriji:
- upućuje predlog i sprovodi stavove i odluke organa Sindikata pravosuđa Srbije,
- pruža pomoć sindikalnim organizacijama u izradi i zaključivanju kolektivnog ugovora,
- koordinira aktivnosti sindikalnih organizacija na osposobljavanju članova i organizovanju rekreativnog i drugih vidova odmora članova,
- daje mišljenje, predloge i primedbe o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava zaposlenih u pravosudnim organima,
- konstituiše organe Saveza samostalnih sindkata na teritoriji i službi koje se jedinstveno formira obezbeđuje pružanje pravne i druge pomoći članovima,
- sarađuje sa socijalnim partnerima u izradi programa zapošljavanja na nivou lokalne samouprave i posreduje u zapoljavanju članova,
- angažuje se na drugim pitanjima koji proizilaze iz uloge Sindikata u ostvarivanju i zaštiti prava članova na teritoriji.

Član 25.

Najmanje jednom u pet godina održava se konstitutivna sednica odbora Sindikata pravosuđa na teritoriji.
Konstitutivnu sednicu čine dosadašnji i novoizabrani članova odbora.
Odbor Sindikata pravosuđa na teritoriji na konstitutivnoj sednici razmatra i usvaja izveštaj o radu, plan rada i pravila odbora, bira predsednika odbora i predlaže nosioce
funkcija u više organe Sindikata pravosuđa Srbije.
Pravilima odbora bliže se uređuju organizovanost, sadržaj i način delovanja, polazeći od odredaba ovog Statuta.

Član 26.

Odbor Sindikata pravosuđa na teritoriji koristi pečat Sindikata pravosuđa Srbije.
Pečat Odbor sindikata pravosuða na teritoriji sadrži: «Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije«, naziv Odbora sindikata na teritoriji, u sredini znak
Sindikata pravosuða Srbije i sedište.
Tekst pečata je na srpskom jeziku i ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan i na jeziku nacionalnih manjina.

Član 27.

U Sindikatu pravosuđa Srbije mogu se organizovati pokrajinske organizacije sindikata.
Organizacije sindikata iz stava 1. ovog člana svojim aktom u skladu sa ovim Statutom bliže uređuju organizovanost, sadržaj i način rada.

VII ORGANI SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE
Član 28.
Organi Sindikata pravosuđa Srbije su:
- Skupština,
- Republički odbor,
- Nadzorni odbor,
- Statutarni odbor.

Član 29.

Skupština Sindikata pravosuđa Srbije je najviši organ sindikata i održava se svake pete godine.
Odluku o sazivanju Skupštine donosi Republički odbor sindikata najkasnije 30 dana pre njenog održavanja.
Svojstvo delegata Skupštine imaju dosadašnji i novoizabrani članovi Republičkog odbora.

Član 30.

Skupština Sindikata pravosuđa Srbije:
- usvaja Poslovnik o radu i formira radna tela,
- verifikuje izbor delegata Skupštine,
- razmatra i usvaja Izveštaj o radu organa Sindikata pravosuđa Srbije,
- daje razrešnicu članovima organa Sindikata pravosuđa Srbije,
- razmatra i usvaja Program Sindikata pravosuđa Srbije,
- razmatra i usvaja Statut, odnosno izmene i dopune Statuta, - bira predsednika Sindikata koji je po funkciji i predsednik Republičkog odbora,
- bira članove Nadzornog odbora i Statutarnog odbora,
- bira delegate za Kongres SSSS, kao i članove za Veće Saveza sindikata Srbije,
- verifikuje izbor članova Republičkog odbora,
- odlučuje o zahtevima i žalbama upućenih Skupštini.
Skupština punovažno radi ako je prisutno više od dve trećine delegata a odluke donosi ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.
Skupštinom predsedava predsednik Sindikata do izbora radnog predsedništva.

Član 31.

Republički odbor je najviši organ Sindikata pravosuđa Srbije između dve skupštine.
Republički odbor čine izabrani predsednici odbora Sindikata pravosuđa na teritoriji.
Članovi Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije po funkciji su: predsednik Sindikata, predsednici pokrajinskih odbora Sindikata, predsednici okružnih odbora
Sindikata, predsednik odbora za grad Beograd i predsednik jedinstvene sindikalne organizacije.
Odluku o broju, strukturi i načinu izbora članova Republičkog odbora donosi Republički odbor između dve skupštine.
Republički odbor deluje na osnovu Statuta i Programa, kao i odluka Skupštine.
Republički odbor imenuje iz svog sastava Predsedništvo kao izvršni organ.
Predsedništvo RO čine pet članova, i to predsednik RO, dva predsednika pokrajinskih odbora, predstavnik ustanova za izvršenje zavodskih sankcija i sekretar RO.
Predsedništvo je za svoj rad odgovarno Republičkom odboru.
Republički odbor na predlog predsednika RO imenuje sekretara i donosi odluke o mogućnostima zasnivanju radnog odnosa u Sindikatu pravosuđa Srbije.

Član 32.

Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije:
- usvaja poslovnik o radu Republičkog odbora,
- usvaja kodeks ponašanja nosilaca funkcije i člana organa Sindikata,
- koordinira rad sindikalnih organizacija i organa Sindikata na teritoriji,
- donosi odluku o održavanju izbora u Sindikatu,
- vrši verifikaciju izbora (zamene) člana RO u toku mandata na predlog Verifikacione komisije,
- donosi odluku o formiranju pododbora pri Republičkom odboru za određene kategorije članova Sindikata i načinu izbora njegovih članova,
- donosi odluke o saradnji i zajedničkom delovanju sa drugim sindikatima u
Republici, društvenim i nevladinim organizacijama,
- dodeljuje priznanja zaslužnim članovima,
- donosi odluku o isključenju člana iz Sindikata, ukoliko to ne učini sindikalna organizacija, odnosno organ Sindikata za teritoriju, a ispunjeni su uslovi iz ovog statuta,
- donosi odluke i zauzima stavove u cilju ostvarivanja programskih zadataka Sindikata pravosuđa Srbije,
- razmatra materijalni i socijalni položaj članstva i predlaže Vladi i nadležnom ministarstvu mere na njihovoj zaštiti i unapređenju,
- daje predloge, primedbe i mišljenja u postupku donošenja i izmena i dopuna zakona i drugih propisa kojima se uređuju položaj i prava zaposlenih u pravosudnim
organima,
- priprema, pregovara i zključuje poseban kolektivni ugovor za zaposlene u pravosudnim organima sa resornim Ministarstvom Republike Srbije i prati njegovu primenu,
- razmatra i usvaja izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju,
- osniva fondove Sindikata pravosuđa Srbije,
- donosi odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije i odbora Sindikata na teritoriji, kada deluju suprotno Programu i ovom Statutom i svojim delovanjem nanose štetu
članstvu i ugledu Sindikata, i imenovanju privremenog organa sa zadatkom da sprovede izbore za nove članove organa,
- donosi odluku o stupanju u štrajk zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije,
- organizuje seminare, savetovanja, predavanja i druge oblike edukovanja i osposobljavanja članova,
- organizuje rekreativni odmor radnika - članova (sportske igre),
- ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju,
- angažuje se na drugim pitanjima od interesa za članstvo.
Odluke Republičkog odbora su konačne i obavezujuće za pripadajuće organizacije i organe Sindikata pravosuđa Srbije.

Član 32a

Republički odbor Sindikata održava sednice po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.
Predsednik Sindikata predlaže dnevni red i zakazuje sednice ROS-a i Predsedništva.
Sednice ROS-a mogu da se održe i na zahtev najmanje 1/3 članova ROS-a, kao i Predsedništva ROS-a.
Zahtev za sazivanje sednice ROS-a mora biti u pisanoj formi, sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.
Ukoliko predsednik Sindikata ne sazove sednicu ROS-a u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva, podnosioci zahteva mogu sami da sazovu sednicu.

Član 33.

Nadzorni odbor Sindikata vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja, raspodele i korišćenja finansijskih sredstava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Nadzorni odbor obavezan je da godišnje podnese izveštaj o svojim nalazima sa predlogom mera Republičkom odboru.
Nadzorni odbor Sindikata iz svog sastava bira predsednika.
Skupština donosi odluku o broju i strukturi članova Nadzornog odbora.
Članovi Republičkog i Statutarnog odbora ne mogu da budu birani za članove Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa ovim statutom.
Nadzorni odbor izveštava ROS, odnosno Predsedništvo, o nalazima u vezi sa naplatom i raspodelom članarine.


Član 34.

Statutarni odbor je ovlašćen da daje tumačenje Statuta, ocenjuje usklađenost drugih akata sa ovim Statutom, inicira i priprema predlog izmena i dopuna postojećeg ili
donošenje novog Statuta.
Statutarni odbor Sindikta iz svog sastava bira predsednika.
Skupština donosi odluku o broju i strukturi članova Statutarnog odbora.
Članovi Republičkog i Nadzornog odbora ne mogu da budu birani za članove Statutarni odbor odlučuje o prigovorima i žalbama statutarne prirode.
Statutarni odbor dužan je da odluke po uloženim prigovorima i žalbama donese u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Član 35.

Predsedništvo Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije razmatra pitanja iz nadležnosti Republičkog odbora, priprema predloge i angažuje se na realizaciji stavova i
odluka Republičkog odbora, vrši funkciju pregovaračkog tima za zaključenje kolektivnog ugovora i štrajkačkog odbora, obavlja i druge funkcije po ovlašćenju Republičkog odbora.
Predsedništvo predlaže Republičkom odboru donošenje odluka i zaključaka, zauzimanje stavova i usvajanje odgovarajućih akata, sprovodi stavove, odluke i zaključke
ROS-a, pregovara sa poslodavcem o pitanjima od interesa za materijalni i socijalni položaj zaposlenih i upoznaje ROS o rezultatima pregovora, preduzima mere i aktivnosti za
osposobljavanje članstva za sindikalni rad, stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, preduzima mere za pravovremeno i istinito informisanje članstva i javnosti o radu Sindikata, realizuje međunarodnu sindikalnu saradnju u skladu sa odlukama ROS-a, donosi odluke o angažovanju finansijskih sredstava.
Predsedništvo između dve sednice ROS-a može zauzeti stavove, doneti zaključke i odluke iz nadležnosti ROS-a, ali je dužno da na prvoj narednoj sednici obavesti ROS.
Za svoj rad Predsedništvo je odgovorno Republičkom odboru.

Član 36.

Predsednik Sindikata pravosuđa Srbije, po funkciji je predsednik Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije i predstavlja i zastupa Sindikat pravosuđa Srbije,
potpisuje akte Republičkog odbora i Predsedništva, saziva i predsedava sednicama Republičkog odbora i Predsedništva, usmerava rad Republičkog odbora i Predsedništva u
skladu sa članom 32. i 35. ovog statuta na ostvarivanju uloge i zadataka Sindikata.
Predsednik Sindikata: potpisuje akte i dokumenta Sindikata, odgovoran je za realizaciju odluka Skupštine, ROS-a, Predsedništva, Statutarnog i Nadzornog odbora,
predlaže preduzimanje odgovarajućih mera i rešenja u skladu sa ciljevima i statutom, neposredno kontaktira sa državnim organima, koordinira rad sa predsednicima
pokrajinskih, okružnih odbora i odborom za grad Beograd, po potrebi i na zahtev pruža pomoć posredovanja odborima sindikalnih organizacija i organima na teritoriji u rešavanju
spornih pitanja, koordinira ostvarivanje međunarodne sindikalne saradnje, obaveštava članstvo i širu javnost o aktuelnim dešavanjima u Sindikatu, potpisuje kolektivni ugovor u
ime Sindikata, nalogodavac je za raspolaganje sredstvima Sindikata, odgovoran je zakonitost rada Sindikata, obaveštava Predsedništvo i ROS o sprovođenju odluka i
aktivnostima između dve sednice.
Za svoj rad predsednik je odgovoran Skupštini i Republičkom odboru.


VIII - IZBORNI PRINCIPI U SINDIKATU

Član 37.

Svi članovi organa i nosioci funkcija u Sindikatu pravosuđa Srbije su izborni.
Izbori se sprovode svake pete godine na osnovu odluke Republičkog odbora i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Izbori se u izuzetnim slučajevima mogu sprovoditi i u toku mandatnog perioda ukoliko je to neophodan uslov za normalan rad organizacije i organa Sindikata pravosuđa
Srbije.
Izbori su punovažni ako su sprovedeni u skladu sa Statutom pravosuđa Srbije.
Nosiocima funkcija (imenovanim, izabranim ili postavljenim) u pravosudnim organima ograničava se pravo da budu birani za predsednike sindikalnih organizacija na
svim nivoima sindikalnog organizovanja zbog toga što su te dve izborne funkcije u koliziji. U slučaju insistiranja da nosilac funkcije bude predložen za predsednika, kandidat se mora
izjasniti o zamrzavanju druge funkcije dok mu traje mandat u sindikatu.

Član 37a

Izborna komisija sprovodi izbore u skladu sa ovim statutom i odlukama organa Sindikata.
Prigovor na rad izborne komisije podnosi se nadležnom organu koji je raspisao izbore u roku od 48 sati. Nadležni organ dužan je da donese odluku po uloženom prigovoru
u roku od sedam dana od dana prijema prigovora. Ukoliko podnosilac prigovora nije zadovoljan odlukom nadležnog organa, može uložiti žalbu Statutarnom odboru Veća, čija
odluka je konačna.
Kandidat za nosioca funkcije, odnosno člana organa, ne može da bude imenovan za člana izborne komisije, ukoliko se to dogodi, vrši se zamena člana izborne komisije.

Član 38.

Predlaganje kandidata za članove organa i nosioce funkcija u sindikatu vrši se u sindikalnim organizacijama i organima Sindikata pravosuđa Srbije.
Svaki kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.
Lista kandidata sačinjava se prema azbučnom redu prezimena i imena predloženih kandidata.
Izbor članova organa i nosilaca funkcija u Sindikatu pravosuđa Srbije vrši se tajnim glasanjem na osnovu predlaganja većeg broja kandidata od broja koji se bira.
U sindikalnoj organizaciji izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova ukoliko je u izborima učestvovalo više od polovine članstva sindikalne organizacije. Izbori u
sindikalnoj organizaciji se ponavljaju ukoliko je glasalo manje od polovine članova. Na ponovljenim izborima izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, bez obzira
na broj članova koji su učestvovali u izborima.
U organima Sindikata pravosuđa Srbije izabrani su oni kandidati koji dobiju više od polovine glasova ukupnog broja članova organa. Izbori se ponavljaju za kandidate koji nisu
dobili potreban broj glasova. Za ponovljene izbore lista kandidata se utvrđuje prema broju dobijenih glasova u prvom krugu, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira. U
ponovljenim izborima izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 39.

Članstvo i funkcija u organu Sindikata pravosuđa Srbije prestaju:
- isključenjem i istupanjem iz Sindikata pravosuđa Srbije,
- opozivom od strane sindikalne organizacije koja ga je delegirala,
- podnošenjem ostavke,
- neprisustvovanjem sednicama organa iz neopravdanih razloga, tri sednice uzastopno,
- završetkom mandata organa.
- ukoliko osnovna sindikalna organizacija iz koje dolazi ne plaća članarinu tri meseca uzastopno, ili tri puta u toku kalendarske godine, kao i ako samoinicijativno umanjuje
članarinu, suprotno odredbama Pravilnika i Statuta.

Član 40.

Opoziv se vrši u slučajevima delovanja suprotno Programu i Statutu Sindikata, delovanjem u Sindikatu sa stranačkih pozicija i nanošenjem štete Sindikatu pravosuđa
Srbije i opstruktivnim delovanjem.
Obrazloženi predlog za opoziv može podneti jedna trećina članstva sindikalne organizacije, odnosno jedna trećina članova organa Sindikata pravosuđa Srbije.
Opoziv se vrši tajnim glasanjem. Član organa, odnosno nosilac funkcije je opozvan ako se za opoziv izjasni više od polovine od ukupnog broja članova sindikalne organizacije,
odnosno članova organa.

Član 41.

Nosioci funkcija i članovi organa Sindikata pravosuđa Srbije ostavku podnose organu u kome se vrši funkcija, odnosno gde imaju svojstvo člana organa.

Član 42.

Mandat u organu Sindikata pravosuđa Srbije traje pet godina i može se ponoviti.
Mandat nosilaca funkcija u Republičkom odboru može se ponoviti najviše dva puta uzastopno.

Član 43.

Sindikalne organizacije i organi Sindikata pravosuđa Srbije punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova ukupnog broja članova, a odluke se donose
dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

IX - FINANSIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA SINDIKATA

Član 44.

Članarina je osnovni izvor finansiranja delatnosti Sindikata pravosuđa Srbije. Visina članarine iznosi 1% od neto mesečne zarade člana Sindikata pravosuđa Srbije. Članarina
može biti i veća od 1% od neto mesečne zarade, uz pristanak članova. Uvećana članarina
ostaje u celosti u sindikalnoj organizaciji.
Raspoređivanje članarine između sindikalne organizacija i organa Sindikata pravosuđa Srbije vrši se u skladu sa Statutom SSSS.
Sindikalne organizacije i organi Sindikata pravosuđa Srbije mogu pribavljati finansijska sredstva putem legata, marketinga, donatorstva, sponzorstva, imovinskih prava,
prihoda po osnovu izdavanja nepokretne imovine, preduzetničkog poslovanja i slično.
Sindikat može osnovati preduzeće u skladu sa zakonom.
Žiro račun imaju sindikalna organizacija, Pokrajinski odbor i Republički odbor.
Novčana sredstva vode se na žiro računu sindikalne organizacije, Pokrajinskog odbora i Republičkog odbora.

X - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Statut sindikata pravosuđa Srbije donet je 2001. godine na Osnivačkoj skupštini Sindikata pravosuđa Srbije.
Izmene i dopune Statuta sindikata pravosuđa Srbije, usvojene su 12. aprila 2011. godine, i stupaju na snagu danom donošenja.
Za pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjivaće se odredbe iz Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije.


 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

 

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI